B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie type wet prom. 02/05/2019 pub. 11/06/2020 numac 2020021124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften. - Duitse vertaling type wet prom. 11/07/2018 pub. 11/06/2020 numac 2020021093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020202544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft het vergunning type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020041564 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3035 van 3 mei 2020, wordt reserve luitenant-ter-zee ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de **** **** **** type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020041569 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020041574 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3036 van 3 mei 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij gaa type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020030970 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021191 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 14 maart 2017 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 21/04/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020041499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020021088 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 februari 2020, het artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 maart 1981 tot bescherming als monument van de gevels et de bedakingen van sommige gebouwen e "Worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 11/06/2020 numac 2020021150 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 11/06/2020 numac 2020041568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020010402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge va type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het coron type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen en de strategische adviesraad SERV en voor het specifieke personeelsbeleid in de die

document

type document prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202585 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs technische installaties (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG20144 Solliciteren kan tot 25/06/2020 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202583 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen controleurs (niveau B), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG19397 Deze selectie werd afgesloten op 21/02/2020. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202541 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Managers (niveau A1) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG19436 Solliciteren kan tot 25/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selec

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020030967 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3044 van 12 mei 2020, wordt de kapitein van het reservekader ****. ****, op 1 oktober 2019 benoemd in de graad van majoor in het reservekader, in zijn **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020021138 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3041 van 12 mei 2020, wordt de geneesheer-onderluitenant van het reservekader ****. **** ****, op 1 december 2018 benoemd in de graad van geneesheer-**** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020041594 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3042 van 12 mei 2020, wordt de kapitein van het reservekader ****. de **** , op 1 november 2019 benoemd in de graad van majoor in het reservekader, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 april 2020 dat in werking treedt op 1 mei 2020: - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheerscomité van het eHea - wordt d

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020041589 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming. - Ontslag uit het ambt **** koninklijk besluit ****. 3037 van 3 mei 2020: **** majoor ****. **** op datum van 31 augustus 2020 ontslagen uit het ambt van militaire docent van de **** **** ****

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202592 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Windows Middleware (niveau A3), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG20172 Solliciteren kan tot 25/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202591 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Experts Active Directory (niveau A3), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20171 Solliciteren kan tot 25/06/2020 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het sele

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020021043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 4/10/2019, wordt de vergunning als onderneming voor alar Bij be type vergunning prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020021044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 6 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 26/11/2098 wordt, de erkenning als beveiligingsonderneming Bij be type vergunning prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020021042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 4/10/2019, wordt de onderneming ABO - ELECO BVBA, met als ondernemingsn Bij bes

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202291 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2020 van 7 mei 2020 Rolnummer 6876 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 september 2017 « tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffen Het Grond

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202353 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2020 van 5 maart 2020 Rolnummer 7210 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 juli 2000 « houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 19 Het Gron type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/06/2020 numac 2020202263 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1/2020 van 16 januari 2020 Rolnummer 7050 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 128 van het Sociaal Strafwetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Het Grond samengesteld
^