B.S. Index van de publicaties van 12 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 12/06/2020 numac 2020021123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020021146 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3061 van 12 mei 2020, wordt de heer Marc Offermans, adviseur-generaal, benoemd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II voor de uitzonderlijke verdienst Hij neem type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de verbodsbepaling bet type koninklijk besluit prom. 02/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen en het koninklijk besluit van 13 f type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020041623 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021226 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen type koninklijk besluit prom. 27/05/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020202510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor de COV-AID studie en de DAWN-studie voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020021148 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. van Hek B., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Lommel.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020041657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202619 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG19430 Deze selectie werd afgesloten op 04/06/2020. Er zijn 17 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluit betreffende de leden van het Nationaal Paritair Comité voor de sport Nationaal Paritair Comité voor de sport Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 april 2020, dat uitwerking wordt aa type document prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202582 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Scheepvaartinspecteurs machines (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20160 Solliciteren kan tot 14/08/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Bij besluit va wordt de heer Gerolf type document prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202593 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Applicatiebeheerders (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20191 Solliciteren kan tot 29/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202594 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Public Health Authority (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20110 Solliciteren kan tot 29/06/2020 via www.s(...) De gedeta type document prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202603 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants HR Services (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20141 Solliciteren kan tot 29/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202608 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19360 Deze selectie werd afgesloten op 26/03/2020. Er zijn 6 laureaten. De lijst(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020041573 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Speciale functie Ontslag uit ambt. - Benoeming. - Erratum Bovenbedoeld besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020, op blz. 38626, wordt vervangen door volgende tekst: 12 MEI 2020. - Koninklijk besl FILIP, Koning

arrest

type arrest prom. 04/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021189 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Admi

beschikking

type beschikking prom. 25/05/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021031 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende de vaststelling van het model van de aanvraag voor opname van een radioactief product in een vergunning voor het ter beschikking stellen van radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020021144 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3045 van 12 mei 2020, wordt de onderluitenant van het reservekader S. De Ridder, op 1 november 2019 benoemd in de graad van onderluitenant in het reservekader, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020021227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, worden hernieuwd voor een termijn van zes - de dam

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020030979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Teamchefs Budget & Begroting (m/v/x) voor het Nationaal Crisiscentrum. - Selectienummer: BNG20061 De medewerkers die voldoen aa(...) - https://www.se type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020041630 bron raad van state Vacature van Franstalig staatsraad Een betrekking van Franstalig staatsraad is te begeven bij de Raad van State. Artikel 70,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020021149 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2020, - is mevr. Lambrichts E., licentiaat in de rechten, parketjurist bij het hof van beroep te Antwerpen met aanwijzing bij het parket Limburg, benoemd tot rechter in de rechtbank van e Zij is, in

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202088 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten, nrs. 246.688 en 246.689, van 16 januari 2020, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 24 en 25 februari 2020, heeft de Raa « Is a

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020202547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/05/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021030 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende de vaststelling van de minimumvereisten voor permanente vorming en het model van het activiteitenverslag voor radiofarmaceuten

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020041599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie. - Samenstelling commissie erkenning bijzondere nuttige ervaring. - Geldelijke anciënniteit Bij beslissing van 26 mei 2020 van de Minister van Binnenlandse Zaken, worden aangewezen voor de commissie bedoeld in artikel XI.II - de

erkenning

type erkenning prom. 25/05/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020021032 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende de vaststelling van het model van de aanvraag tot erkenning als radiofarmaceut en voorwaarden van de praktijkervaring vereist bij de aanvraag tot erkenning tot radiofarmaceut

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 12/06/2020 numac 2020021269 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson Overeen
^