B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020010404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte ve type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voo type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkeri type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020091306 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoe type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041578 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020041624 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, wordt mevrouw Josiane VERBIST, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A1 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt Mevrou type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 30 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspre type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020021164 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 mei 2020 is machtiging verleend aan mevrouw Lulendo, Marie-Jeanne, geboren te Kikwit op 9 december 1982; en de genaamde Lulendo, Dorian, geboren te Ki(...) Bij koninklijk besluit van 27 me type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020021163 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 mei 2020 is machtiging verleend aan de heer Chabi, Badis, geboren te Gent op 26 mei 1997, er wonende, om zijn naam in die van "Casteels" te veranderen. Bij koninklij Bij koninklijk besluit v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041577 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 31 januari 2008 en 28 februari 2008 tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van arts, geneesheer-specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, apotheker en verant type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2018 houdende de benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 03/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van leden van de federale staat in het coördinatieorgaan van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor TransEuropese energie-infrastructuurprojecten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021218 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/029 tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en re

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020041665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Ge

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020021225 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW VOKA-KAMER VAN KOOPHANDEL OOST-VLAANDEREN, de BVBA Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020202634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cartografen kwaliteitscontrole (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG20057 Deze selectie werd afgesloten op 08/06/2020. Er zijn 3 laurea(...) De lijst is 1 type document prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020202618 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders-auditors (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19323 Deze selectie werd afgesloten op 25/03/2020. Er zijn 4 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020202617 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten sociale dialoog griffie (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG20014 Deze selectie werd afgesloten op 04/06/2020. type document prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020202606 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Normalisatie en Competiviteit (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20179 Solliciteren kan tot 29/06/2020 via www.selor.be De gede(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020202595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Cyber Threat Intelligence Analyst (m/v/x) (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20128 Solliciteren kan tot 06/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het se type document prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020202588 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige technisch expert in elektronica (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG20122 Solliciteren kan tot 6/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020202499 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Correspondenten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20140 Solliciteren kan tot 15/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020021259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors Fr/Nl-De (niveau A) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG20010 Deze selectie werd afgesloten op 08/06/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020021277 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juni 2020, wordt de heer Michaël LACROIX, geboren op 23 juni 1974 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten v Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020021276 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 juni 2020, wordt de heer Laurent DEWANDRE, geboren op 1 juli 1960 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten v Overeen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020041672 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2020, bladzijde 42421, omtrent de vacante plaatsen van magistraat, dienen in de Franse tekst de woorden: "substitut du procure • d'Anvers:

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020021193 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum De aanwijzingen van 30 januari 2020, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2020, pagina 14019, van: - Mevr. Gepts A.-M., ereprocureur des Konings bij het parket Antwerpen; - Mevr. Minne Ch., substit in de hoedani

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/04/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020202530 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 februari 2016 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie voor de uitreiking van het bewijs van basisonderwijs buiten schoolverband

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020202620 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten Medisch Directeur (niveau A4) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19370 Solliciteren kan tot 13/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selec

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020021278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 9 januari 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren Deze ve

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020021230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 247.680 van 29 mei 2020 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VI e kamer, artikel 1, lid 1, 4°, van(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020202615 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur-generaal voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: ANG20710 Solliciteren kan tot en met 15/07/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure(...) Geef het sele

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 15/06/2020 numac 2020055632 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Demierbe, Joseph Louis De heer Demierbe, Joseph Louis, gebor Alvorens te b
^