B.S. Index van de publicaties van 16 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van d type koninklijk besluit prom. 14/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een syndicale premie in de subsector type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vergoedingen bij stand-by regeling type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van d type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal f type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risico type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de fietsvergoeding in de subsector van de afhan type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord 201 type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot invoering van type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de uitbreiding van het bevoegdheidsgebied van de landbouw met de vlasteel type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020201372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de houtnijverheid, betreffende de invoering van een sectorale non-discriminatiecode type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020041558 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2020 is machtiging verleend aan juffrouw Bendahmane, Sarah Zohra Caroline, geboren te Menen op 14 september 2006, er wonende, om haar naam in die van "Vandewiele" te ve Bij koninklijk be type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020041645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 28 april 2020 wordt Tim DE WANDEL, geboren op 29 januari 1980, bevorderd met ingang van 1 april 2020 tot de klasse A1 bij de openbare wetenschappelijke instelling Sciensano, met als titel attaché. type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020021190 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de sluiting van het consulaat-generaal van België te Casablanca en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020041559 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2020 is machtiging verleend aan de heer Bervoets, Joran Erik, geboren te Antwerpen op 6 september 1985, wonende te Hasselt, om zijn naam in die van "Bervoets Convents" Bij koninklijk be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type ministerieel besluit prom. 08/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020021282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneesk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020015002 bron brussels hoofdstedelijk gewest 10 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbes VERS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020021266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2020, wordt de procedure voor uitbreiding van bescherming als landschap van de veertien percelen grenzend aan het beschermde landschap van het Avijlpla

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, wat betreft het Odysseusprogramma type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020021199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Wonen" in het kader van de raadgeven type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202613 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202611 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

decreet

type decreet prom. 20/05/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202609 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020021272 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning 13 MAART 2020. - Omzendbrief nr. 677. - Vakantiegeld 2020 van de mandaathouders. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2020, bladzijde 16265, akte 2020/30275, voor wat betreft het forfaitair gedeelte, dient "1235,56" te worde

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020041664 bron grondwettelijk hof Bericht Bij beschikking van 3 juni 2020 heeft het Hof ook de artikelen 1 en 4 van de « Richtlijn betreffende de bijzondere proceduremaatregelen van het Grondwettelijk Hof in het kader van de coronaviruscrisis » type bericht prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020202633 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beslissing van 27 april 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 mei 2020, heeft de Commissie voor de toegang tot de bestuursdocument « Schen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020021258 bron ministerie van de franse gemeenschap Office de la Naissance et de l'Enfance Aanwijzing van ambtenaren-generaal als mandatarissen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2020 wordt de benoeming van de hee(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020021235 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van algemene ambtenaren als mandaathouders Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2020 wordt de benoeming bij mandaat van de heer Frédéric DELCOR in het volgende ambt geformaliseerd: Secretaris-generaal van h Bij b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020021234 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor de nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën . - Benoeming van ambtenaren-generaal tot mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2020, wordt de heer Lionel BONJEAN bij manda(...) Bij bes

beschikking

type beschikking prom. 11/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020041637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid type beschikking prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020041680 bron brussels hoofdstedelijk gewest 10 JUNI 2020. - Besluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen Verslag van het

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020202680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de arbeidsongevallen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 juni 2020 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de Bij he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020021262 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2020, wordt mevrouw Jessica MIXHE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020202552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020202504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020202489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020202610 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 14 mei 2020 van de heer B. Quévy, Directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen van de "S.C. Bij beslissi

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020021271 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Het Arbeidsauditoraat en de Arbeidsrechtbank van Verviers verhuizen naar het volgend adres op datum van 29 en 30/06/2020: Arbeidsauditoraat en Arbeidsrechtbank Résidence "Prince de Galles" Rue du Tribunal, 9

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/06/2020 numac 2020055626 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Lemaire, Andrée Germaine Mevr. Lemaire, Andrée Germaine, geb Alvorens te
^