B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers type wet prom. 01/03/2016 pub. 18/06/2020 numac 2020021094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011. - Duitse vertaling type wet prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust type wet prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020200326 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2020 van 16 januari 2020 Rolnummer 7097 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2.12.4 van de wet van 11 juli 2018 « houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 20 Het Grond type wet prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020202292 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 63/2020 van 7 mei 2020 Rolnummer 7216 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 38, type wet prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020202423 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2020 van 23 april 2020 Rolnummer 7331 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 3, 3°, en 31 van de wet van 24 juni 2013 « betreffende de gemeentelijke administratieve sancties », gesteld door het Hof van Het Gr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041674 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 18/06/2020 numac 2020021192 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020030994 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020021270 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoedingen van de controleartsen en chaperons type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020202627 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 mei 2020 wordt de n.v. MARINE AND INDUSTRIAL CLEANING SERVICES, gevestigd Industriestraat 2 te 2500 Gier, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën; de aangevraagde erkenni Bij min

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020021198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding master in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041655 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N106 tussen kilometerpunt 1.75 en kilometerpunt 4.2 en de gewestweg N106A tussen kilometerpunt 0.0 en kilometerpunt 0.354 op het grondgebied van de gemeente Edegem type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020021195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de initiële masteropleiding master in de industriële wetenschappen: machine- en productieautomatisering als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020202625 bron waalse overheidsdienst SOWALFIN Bij besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 dat in werking treedt op 29 mei 2020, worden de wijzigingen in de statuten van de "S.A SOWALFIN" goedgekeurd. type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041723 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" vo type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020021296 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 44 waarbij het houden van de hoorzitting bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling tijdelijk wordt toegestaan via videoconferentie

document

type document prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020202641 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Labotechnici (niveau B) voor Defensie. - Selectienummer: ANG19435 Deze selectie werd afgesloten op 9/06/2020. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020202639 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische Experten Textiel (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20061 Deze selectie werd afgesloten op 10/06/2020. Er zijn 2 laureaten. De(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041702 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 23 betreffende de annulering van de externe proeven die met een getuigschrift bekrachtigd worden in het kader van de COVID-19-crisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020041719 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake de ondersteuning van activiteiten ter bestrijding van COVID-19 van de universitaire diensten en de hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020031009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 22 betreffende de steun aan de sector van het Onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020030996 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2020, bladzijde 42420, omtrent de vacante plaatsen van magistraat, dient de plaats van vrederechter van het kanton Vilvoorde te worden

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020015001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 juni 2020, wordt de heer Samuel SON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 j Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020202681 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen data governance (niveau A2) voor Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: MFG20008 Deze selectie werd afgesloten op 08/06/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangsc(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020201770 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 192/2019 van 28 november 2019 Rolnummer 7039 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Vrederechter van het kanton Kapellen. Het Grondwettelijk Hof, s wijst na beraad

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020031012 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Het vredegerecht van Eupen-Saint-Vith en de Arbeidsrechtbank van Eupen verhuizen naar het volgend adres op datum van 25/06/2020 : Vredegerecht Eupen-Saint-Vith en Arbeidsrechtbank Eupen Rathausplatz, 2 4700 Eupen en d Ondernemingsrechtban

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/06/2020 numac 2020202352 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2020 van 5 maart 2020 Rolnummer 7110 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 35, tweede lid, van het Veldwetboek, gesteld door de Vrederechter van het tweede kanton Kortrijk. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld
^