B.S. Index van de publicaties van 19 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020202638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet ter uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de gezondsheidszorgbegroting 2020 type wet prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041744 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 25/02/2018 pub. 19/06/2020 numac 2020021229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van Sciensano. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041743 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, wordt aan mevrouw SELLE Luisa op het einde van de maand juni 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041644 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst - Diksmuide - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, wordt de plaats van kerkbed type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041638 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3050 van 12 mei 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. Grommen, op 1 oktober 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041643 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3052 van 12 mei 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041628 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3047 van 12 mei 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041634 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3049 van 12 mei 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 augustus 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, wordt aan mevrouw VINCENT Myriam op het einde van de maand juli 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030981 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Philippart E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Stavelot. Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020021267 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 3046 van 12 mei 2020: Het Militair Ereteken van tweede klasse wegens een buitengewone dienst of wegens een daad van moed of toewijding LANDMACHT kap type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020031001 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Inscert Partner, rue Hayeneux 6 G-010 type koninklijk besluit prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer type koninklijk besluit prom. 10/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021151 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de koninklijke militaire school voor het academiejaar 2020-2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 mei 2020, wordt aan de heer ENGELEN Hugo, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof van Bru Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041631 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3048 van 12 mei 2020, wordt de sergeant van het reservekader S. ****, op 1 november 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030980 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 5 juni 2020 dat uitwerking heeft met ingang van 10 april 2020, is de heer De Belder E., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd als plaatsvervangend lid in de Ne Betrokk type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041729 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheden aan personeelslid van een hogeschool Bij ministerieel besluit van 7 mei 2020 wordt aan mevrouw Patricia KERRES met ingang van 16 januari 2020 een beroepsbekendheid erkend in verband met het ambt van docent voor de toe te kenne Bij mi type ministerieel besluit prom. 10/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verpl

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grimeur type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent technieker havenvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041209 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker bosbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marokijnbewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie huishoudhulp zorg type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia - online publicaties type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider - assistent vormgever in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grafimedia voorbereider in de printmedia - ctp operator type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medisch laboratoriumtechnoloog type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030622 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie laboratoriumtechnoloog type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030623 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020030799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sport- en spelleider type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020010377 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uurwerkhersteller specialist type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie motorist 750 kw/onbeperkt type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020020688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verzorgende type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020040889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitvoerend danser

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041784 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020202632 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot aanwijzing van een tweede bestuurder die het Gewest vertegenwoordigt binnen drie openbare huisvestingsma type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202640 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2020, onder voorbehoud van een gelijke beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt het lopende mandaat van de heer Eric Hellendorff, type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041783 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 42 betreffende de toekenning van specifieke steun aan de gezinnen inzake gas en elektriciteit in het kader van de sanitaire crisis COVID-19

document

type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030995 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 21 februari 2020, wordt de heer NURIJEVIC Cesmen wordt bevorderd in de graad van eerstaanwezend vakman van openbare rei Bij besl type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202706 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerscontroleurs (niveau A1) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG19440 Solliciteren kan tot 03/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selec type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 26 augustus 2019, wordt de heer BAES Raphaël bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 1 september 2019 in de h Bij be type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202698 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Duistalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers (m/v/x) bij vredegerecht, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of ondernemingsrechtbank. - Select(...) De medewerkers word type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202700 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief en technisch assistants (niveau C) voor alle Federale Overheden. - Selectienummer: ANG20212 Solliciteren kan tot 03/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202697 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Duistalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretaris (m/v/x) bij het federaal parket Eupen, Luik, Luxemburg of Namen; het arbeidsauditoraat van Eupen of Luik; het parket-genera(...) De medewerkers wor type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202702 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Atttachés A2 Overheidsopdrachten en Projectmanagement (niveau A2) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer: ANG19443 Deze selectie werd afgesloten op 15(...) Er zijn 2 type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202707 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Informatieveiligheids officers (niveau B) voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG20081 Solliciteren kan tot 09/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202704 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeem- en netwerkbeheerders (niveau A1) voor het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium. - Selectienummer: ANG20035 Solliciteren kan tot 03/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 8 november 2019, wordt de heer CASTANHEIRA BRITES José bevorderd door verhoging in graad van Opzichter op 1 d(...) Bij besliss

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041730 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het programmacomité als bedoeld in artikel 22/1 van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "O.N.E." type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020021290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 26 betreffende de indiening van aanvragen om inschrijving van niet-ingezeten studenten voor het academiejaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020010406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 25 betreffende de beroepen tegen de beslissingen van de klassenraden in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 in h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041703 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 27 betreffende de organisatie van het toegangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de medische en tandheelkundige wetenschappen voor het academiejaar 202 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 19/06/2020 numac 2020041741 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 24 betreffende de bekrachtiging van studies in het gewoon secundair onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041679 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Antwerpen : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2020. - Antwerpen (grondgeb(...) - Antwerpen (grondgebied van het kanton Deurne) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van mevrouw Lu De b type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041767 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Nederlandse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de De b type vacante bettreking prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van mevrouw Myriam VINCENT De betrokken De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020021101 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2020, die in werking treden op 1 juni 2020, - zijn benoemd tot rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, voor een termijn van drie jaar: * de heer Berghs J * de heer Bl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030983 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2020, - dat in werking treedt op 30 juni 2020 's avonds, is aan de heer Poncelet J.-P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Neu Het is hem type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041675 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof. M 11 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot en met 3, van h(...) Overwegen type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041686 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2020, pagina 30336, betreffende de aanwijzing van de leden van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, van het adviescomit

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020021280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, wordt mevrouw Caroline DEGREEF benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020041704 bron gewestelijke overheidsdienst Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Directrice-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt van 4 juni 2020 wordt Mevr. TOUAT Sarah met ingang van 1 mei 2020 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Assistente Beroep

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202656 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden geschrapt uit een centraal, handels- of vennootschapsregister. Die informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel 22 van Richtlijn Bij v type lijst prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202654 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Administrative adressen wijziging. - Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft Bij type lijst prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202651 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Intrekking van ambtshalve doorhaling. - Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van e Als

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202703 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Consultant POC Luik en Verviers (m/v/x). - Selectienummer: BFG20075 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarde(...) Solliciteren type bericht van selor prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202685 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Controle voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG20709 Solliciteren kan tot en met 10/08/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selec type bericht van selor prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020202686 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Algemene Diensten voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG20711 Solliciteren kan tot en met 10/08/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (job(...) Geef het selec

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 19/06/2020 numac 2020030984 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 2 juni 2020 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de aanwijzing van de heer Van der Noot D., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzi Ondernemin

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. 23/03/2019 pub. 19/06/2020 numac 2020021215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Officieuze coördinatie in het Duits van boek 3
^