B.S. Index van de publicaties van 22 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020021107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continuïteit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 type wet prom. 15/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020030976 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake de federale bijlage tot financiering van het sociaal fonds gas en elektriciteit type wet prom. 12/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020021159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op een betere beschermin

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van de tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020041789 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 16 juni 2020 wordt het mandaat van de heer BOGAERT Jan, titularis van de managementfunctie "Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie" van de Federale Overheidsdienst Justitie, verlengd voor een Overeenkomstig d type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020041673 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3053 van 12 mei 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020031014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie FEDERAAL PLANBUREAU Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 april 2020 wordt aan de heer Jan VERSCHOOTEN, Commissaris-adjunct bij het Federaal Planbureau , met ingang van 1 juni 2020 eervol ontslag uit zijn functies verl(...) Bij koninkl type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020031013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste n type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041639 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020041681 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 3056 van 12 mei 2020: Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hiernavernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsverdediging, te weten: 1° a) Het Burger type koninklijk besluit prom. 15/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041780 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit nr. 32 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020015027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041766 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2019 tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 22/06/2020 numac 2020015008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie opticien

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202648 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Dinant ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 46 tot afwijking en aanvulling van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de lokale financiën met zware schuldenlast als gevolg van de crisis COVID-19 te steunen en be type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202647 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Namen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202649 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Luik ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202650 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Malmedy ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202645 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Aarlen, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202652 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Marche-en-Famenne ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Neufchâteau ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020202646 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de sites Natura 2000 van Bergen ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020041687 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het VLAAMSE GEWEST, VERTEGENWOORDIGD DOOR DE VLAAMSE REGER Dit bes type bericht prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020021217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken Bericht. - **** van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in **** **** te studeren tijdens het school- of academiejaar 2020-2021 Met toepassing van artikel 2 van het **** **** type bericht prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020031003 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba WIND4FLANDERS PROJECTS 2, de nv ASPIRAVI, de nv EL Deze z

document

type document prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020202683 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Media-Analist (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19394 Deze selectie werd afgesloten op 09/06/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020202643 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service Designers (niveau A1) de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG20215 Solliciteren kan tot 6/07/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020202712 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige administratieve en technische assistenten (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten. - Selectienummer: ADG20003 Solliciteren kan tot 03/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020202713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Audiovisueel technisch manager (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20170 Solliciteren kan tot 13/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020202750 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Accreditation Officers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20182 Solliciteren kan tot 06/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020202751 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tandarts Wetenschappelijk Attaché (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG20157 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041733 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatieopdracht alsook het modelverslag van de evaluatieopdracht, met toepassing van de artikelen 4, § 2, 5, § 2, 5, § 3, 6, § 1 en 7, & type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041732 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het modelverslag voor de auditopdrachten, ter uitvoering van de artikelen 4, § 1, vierde lid, 5, § 1, derde lid, en 7, § 1, vierde lid, van het decreet van 10 januari 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041731 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van onafhankelijke deskundigen en waarnemers in het Gemeenschappelijk auditcomité van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Overheidsdienst van Wallonië

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020041662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 27, type beschikking prom. 11/06/2020 pub. 22/06/2020 numac 2020041636 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een gemeenschappelijke dienstenintegrator voor de ele

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020015019 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020 dat in werking treedt op 1 januari 2020, wordt de heer GATZ Willem, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Justitie. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020015018 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020 dat in werking treedt op 1 januari 2020, wordt de heer ORLOV Yaroslav, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Justitie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020041718 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen voor de Rechterlijke Orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkome Griffie type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020021289 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Gelet op de beslissing van de plenaire vergadering van 11 juni 2020 dien(...) Samenstel

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020031010 bron ministerie van landsverdediging **** van een repetitor **** voor het **** van de **** Militaire School 1. **** Minister van **** **** over tot het rekruteren van een repetitor (****/****) voor het **** van de **** Militaire **** (****) ****(...) 2. Taak type aanwerving prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020030985 bron ministerie van landsverdediging **** van een repetitor **** voor het **** van de **** Militaire School 1. **** Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een repetitor (****/****) voor het **** van de **** Militaire **** (****) ****(...) 2. Taak

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020015020 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juni 2020, uitwerking hebbend met ingang van 31 mei 2020 `s avonds, is de heer Petrov L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zi Bij koninkl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020041712 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt mevrouw Laurence B.F.L.M. COUNE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020041711 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt Mevr. Eline VAN DEN BERGHE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor Bij koni

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020202728 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten dossierbeheer bij het parket Charleroi (m/v/x). - Numéro de sélection : BFG20001 Er zijn 7 laureaten(...) Deze selectie werd af type lijst prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020202689 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffier bij politierechtbank Halle-Vilvoorde en de vredegerechten van het arrondissement Brussel (Nederlandstal(...) Er zijn 7 laureaten

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020031004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 27/02/2020 wordt het enig artikel van het besluit van MERG "Enig a type vergunning prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020031005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 2/1/2020, wordt de onderneming SAINT SECURITY BVBA, die haar activiteit Bij bes type vergunning prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020041682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 6 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 3/1/2020, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming, Bij be type vergunning prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020031011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12/02/2020, wordt de vergunning als onderneming voor ala Bij bes

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 22/06/2020 numac 2020202679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst
^