B.S. Index van de publicaties van 25 juni 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020041738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van zijn benoemd : KROONORDE COMMANDEUR De heer SMEETS Benny Adviseur-generaal Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 april 2014. OFFICIER De heer BULTYNCK Tom Adviseur Mevr. H Adviseur Zij nemen hun rang in de type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020202727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger type koninklijk besluit prom. 25/03/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020021291 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2019 houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020021273 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende de aanstelling van controleartsen en chaperons voor de uitvoering en de begeleiding van dopingcontroles type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020021292 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020202773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 22 juni 2020 worden de cursus niveau A en B

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketingen de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020202767 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de in artikel 171bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen bedoelde kamer van beroep

decreet

type decreet prom. 11/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041734 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het gecoördineerde decreet van 16 juli 1975 tot inrichting van een letterkundige prijs van het Parlement van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 19/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041881 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen

document

type document prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020202790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige griffiers en secretaris (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ADG20001 Solliciteren kan tot 13/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020202791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige assistenten (niveau C) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ADG20002 Solliciteren kan tot 13/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selec

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 29 waarbij het « corona-ouderschapsverlof » van toepassing wordt op de leden van het onderwijzend personeel en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd of gesubsidieerd d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 30 tot afwijking van artikel 4bis, § 3, van het decreet van 17 juli 2003 houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschille type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 37 tot afwijking van artikel 8, lid 10, d), van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met betrekking tot de keuze van de cursus go type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 33 betreffende de aanpassing van het tijdschema van de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden voor het schooljaar 2020-2021 in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 32 houdende afwijking van sommige bepalingen inzake de organisatie van de examencommissies in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041886 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 28 ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, waarbij een opdracht wor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 36 houdende afwijking van enkele bepalingen van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020015044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 34 houdende afwijking van enkele bepalingen betreffende de sturing van het onderwijsstelsel in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020031044 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme . - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020, blz. 45972, act(...) "Les cand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020015050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, in werking tredend op 31 augustus 2020 `s avonds, is mevr. Van Den Kieboom K., hoofdgriffier, klasse A3, in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld; Bij koni

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/03/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020202067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 april 2019 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020202765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technische deskundige Bij koninklijk besluit van 8 juni 2020, word(...) Het beroep tot nietigverkla

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041816 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/010 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de mogelijkheid om in het ka type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2020 pub. 25/06/2020 numac 2020041850 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in h

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020202782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 5 december 2019 is het laboratorium AZ Groeninge - Afdeling Industriële Toxicologie/Atmosferische monitoring, President Kennedylaan 4 Groep: 1

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020202775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialist in beheer, bescherming en behoud van het milieu (niveau A) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW19009 Deze selectie werd (...) Er zijn 1

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 25/06/2020 numac 2020055611 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van De Vriendt, Maria Gabrielle Juliana Mevr. De Vriendt, Maria Alvorens te b
^