B.S. Index van de publicaties van 26 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041595 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van rechter Een Nederlandstalige rechter van het Grondwettelijk Hof zal op 25 september 2020 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020031040 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 4 juni 2020, is mevr. Hadermann P., professor in de talen aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, ontlast uit haar functie als effectief lid in de jury belast met het afnemen va - is benoe type koninklijk besluit prom. 23/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041939 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 34 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 1°, 2°, en 6° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog type koninklijk besluit prom. 20/02/2014 pub. 26/06/2020 numac 2020031008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041724 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3058 van 12 mei 2020: Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde: de heer Sneessens Alain, Attaché de heer Steyer Emmanuel, Attaché Worden be Mevr. Houbion Br type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041725 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3057 van 12 mei 2020: Worden benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: Mevr. Lauwers Nadine, Adviseur de heer Genoe Hugo, Adviseur Worden ben Mevr. Bax Tinne, A type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020021223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de heroriëntering van de kandidaat-militair en de voorwaarden voor deelname aan de hogere stafopleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041750 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 3065 van 12 mei 2020, wordt kapitein-commandant vlieger T. Dewulf op pensioen gesteld op 1 maart 2021 in toepassing van de samengeordende wette type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041755 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 3066 van 12 mei 2020, wordt kapitein-commandant J. Coulon op pensioen gesteld op 1 februari 2021 in toepassing van de samengeordende wetten op d type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020030515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de procedures voor de invoering van een nieuwe s

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020202797 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksintituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Verlenging van de tijdelijke aanstelling in de managementfunctie van arts-directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij ministerieel besluit Het ber type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020031039 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 12 juni 2020, is de heer Liessens L., als plaatsvervangend lid aangewezen voor een termijn van één jaar met ingang van 27 april 2020, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van no Het type ministerieel besluit prom. 18/07/2016 pub. 26/06/2020 numac 2020031007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op het Wetboek van economisch recht, de transactie bedoeld in artikel XV.61, van het voornoemde Wetboek, voor te stellen. - Duitse vertaling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041907 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 51 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

decreet

type decreet prom. 19/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020015066 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende

document

type document prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041863 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat In navolging van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2020, pagina 41475, wordt de volgende tekst toegevoegd aangaande de associatie "Atlas Notarissen" met zetel ter standplaats Geel: De associatie "A Er wordt een einde gestel type document prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020202793 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectieconsulenten (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (Talent.brussels). - Selectienummer: ANB20006 Solliciteren kan tot 13/07/2020 via www.selor.be De (...) Geef het selec type document prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020202792 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Consulenten HR Selectie (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (Talent.brussels). - Selectienummer: AFB20006 Solliciteren kan tot 13/07/2020 via www.selor.be De g(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020202769 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige administratief deskundigen openbare aanbesteding (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer: MFG20040 Solliciteren kan tot 03/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020202752 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs Spoorveiligheid (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19387 Solliciteren kan tot 24/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het sele

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041878 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 31 met betrekking tot de organisatie van het academiejaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041871 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van partnerovereenkomst tussen de psycho-medisch-sociale centra, ter uitvoering van artikel 7quater van het decreet van 19 februari 2009 tot organisatie van de gedifferentiee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041855 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041843 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041849 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2016 betreffende de samenstelling van de begeleidingscommissie opgericht door het decreet van 27 maart 2002 betreffend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020015039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 35 houdende afwijking van diverse bepalingen met betrekking tot het aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2020 tot benoeming in de graad van Adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst voor de artistieke creatie van de Alg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020015064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 39 dat ernaar streeft filmopnames te hervatten door de risico's in verband met de COVID-19-crisis te garanderen

erratum

type erratum prom. 16/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041903 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit nr. 31 houdende bijzondere maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19. - Erratum type erratum prom. 12/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041905 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 17 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de type erratum prom. 20/05/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041727 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone. - Erratum

arrest

type arrest prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020041834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2020/036 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke uitbreiding van het in het kader van de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevoerde statuut van beschermde afnem type arrest prom. 18/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020015047 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2020/ 044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041714 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 3055 van 12 mei 2020: Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, van wie de namen volgen, worden op 26 juni 2019 benoemd in de **** **** va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041782 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 mei 2020 dat in werking treedt op 1 december 2019, wordt de heer HERMANS Matts, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041694 bron ministerie van landsverdediging **** van een taalleraar **** en **** voor het **** van de **** Militaire School 1. **** Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een taalleraar (****/****) **** en **** voor het **** van de (...) 2. Taak

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020021109 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 juni 2020, - zijn vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juni 2020, de benoemingen tot het ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te: • Antwe * de heer A type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020031038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 1 oktober 2020, is mevr. D'havé C., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaandere is mevr. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041788 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2020, in werking tredend op 30 juni 2020 `s avonds, is mevr. Bellefroid N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aansp Bij konin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020015068 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juni 2020, wordt de heer Frédéric PAQUAY benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 maart Overe

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020202733 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige SIOD-Coördinatoren (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: MNG20043 Solliciteren kan tot 13/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020202759 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020202758 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/06/2020 pub. 26/06/2020 numac 2020010408 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in h

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020202788 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: POC Consultant Kortrijk en Brugge (m/v/x). - Selectienummer: BNG20066 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoo(...) Solliciteren

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 26/06/2020 numac 2020041833 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 4 februari 2020, heeft mevr. Peeters V., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van Hof van b
^