B.S. Index van de publicaties van 29 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 29/06/2020 numac 2020031006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020040994 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 10 september 2019 zijn de volgende decoraties verleend : Orde van Leopold II Offcier Mevr. HAMELRYK Marie-Louise, Rosalie, Thérèse Bestuursecretaris bij het gemeentebestuur van Stad Brussel Ridder Mevr. DE K type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020040993 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 11 maart 2019 zijn de volgende decoraties verleend : Kroonorde Officier de heer VANDENBERGHE Joan, Maria, Maurits Bestuursecretaris bij het gemeentebestuur van de Stad Brussel (...) Ridder de heer SCHELFHOUT K type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020040992 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij Koninklijke besluiten van 18 november 2008 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Officier De heer DARDENNE Francis, Jean, Auguste, Ghislain, hoofdarchitect bij het gemeentebestuur van de Mevr. LAMIRANT type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020040997 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 november 2008 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Officier De heer BERLAGE August, Roger, Lodewijk, eerste adviseur bij het gemeentebestuur van de Stad Brus De heer ELOOT W type koninklijk besluit prom. 08/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041758 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek, teneinde de afschaffing van 7 overwegen en de aanleg van 3 brugge type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020041762 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 3068 van 12 mei 2020, wordt kapitein-commandant vlieger J. Coeckelberghs op pensioen gesteld op 1 augustus 2020 in toepassing van de samengeord type koninklijk besluit prom. 23/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041890 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041887 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 23/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041865 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake niet-inwoners voor het aanslagjaar 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020041771 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3071 van 2 juni 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren Zij gaa type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041950 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een cont type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Raad van Beroep die ingesteld is bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 35 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavir type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041912 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributienetbeheerders aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leve type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041899 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041705 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de uitzonderlijke zomer die zich voordeed van 15 juni tot 30 september 2019 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen versp type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020010410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en -rei type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041895 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 50 betreffende de algemene toelage voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041893 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 49 betreffende de algemene toelage type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 48 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de verplichte voorafgaande informatievergadering voor bepaalde herzieningen van het gewestplan

decreet

type decreet prom. 26/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031060 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft het verkooprecht voor de verlenging van de domicilietermijn bij aankoop van een woning en voor de uitbreiding van het tarief bij de aankoop van een woning bij ingrijp type decreet prom. 19/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020031056 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020202516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koni In arti

document

type document prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020202785 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectingenieurs speciale technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20129 Solliciteren kan tot 13/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020202777 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Biotechnici-Medische apparatuur (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20157 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2020. Er zijn 2 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020202787 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummers : (BNG20025) - (BNG20067) - (BNG20068) - (BNG20069) - (BNG20070) - (BNG20071) - (BNG20072) - (BNG20073) . Produ(...) . Teamchefs type document prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020041919 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlening van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met b 1. type document prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020202774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 juni 2020, dat in werking treedt op 12 ju wordt mevrou

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041857 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de overlegperiode in het kader van de hervorming van de opvangmilieus type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041856 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de administrateur van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020015059 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Geoffrey DENEUBOURG door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2 op Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/08/2019 pub. 29/06/2020 numac 2019014308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van schoolradio's

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020202799 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Duistalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten (m/v/x) bij het parket en de griffie. - Selectienummer: BDG20002. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het (...) De naam van de functie type erratum prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020041838 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging. - Erratum Het vredegerecht van Eupen-Saint-Vith en de Arbeidsrechtbank van Eupen verhuizen naar het volgend adres op datum van 25/06/2020 : Vredegerecht Eupen-Saint-Vith en Arbeidsrechtbank Eupen Rathausplatz, 4 4700 Eu en de onderneming

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020015060 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 3074 van 2 juni 2020: Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau B, F. Vercruysse, op 26 juni 2018 benoemd in de graad van onderluitenant, Wordt kan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020041779 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 3070 van 2 juni 2020: Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader in hun ****, op 28 **** **** de ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020041918 bron brussels hoofdstedelijk gewest ****. - Aanwerving via externe mobiliteit: individuele overplaatsing Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van ****; Gelet op het besluit van de **** **** Regering van 21 maart 2018 Conform ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020015055 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2020, is aan mevr. van Dorst R., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Dit besluit heeft uitwerkin Het verzo

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/03/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202739 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris voor de openbare huisvestingsmaatschappij "Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien G.m.b.H" type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202735 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep vermeld in artikel 171bis van het Wetboek van duurzaam wonen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/05/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202736 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/04/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202738 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst aan wie de hoedanigheid van vastste type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020202734 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020031049 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt mevrouw Eveline WERCK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitte type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020031048 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt mevrouw Liliane L.E. BAETEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020202796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2020 wordt de heer Laurenz SOETENS met ingang van 15 mei 2020 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 mei 2019. type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020015067 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3078 van 10 juni 2020, wordt Mevr. Sandra Van Eenoo, op 1 april 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020031050 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt mevrouw Emilie DURANT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitte type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020041916 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt de heer Jonathan MIGEOTTE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020031055 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2020, wordt de heer Wannes BERBEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitt Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020031054 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt mevrouw Patsy BAERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020031053 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2020, wordt de heer Gert GEERAERTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitt type benoemingen prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020031051 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2020, wordt de heer Christophe M.M. RAU, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020202801 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders ICT (niveau A2) voor de FOD Economie K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20217 Solliciteren kan tot 13/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selec

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020041894 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders 1.

registratie

type registratie prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020041933 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 01/04/2020, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan UAB MUVERMANN gelegen Draugystes 25, te 82128 RADVI(...) De registratie draagt het nummer ENR

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/06/2020 numac 2020202749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 8 juni 2020 werd de heer RENZETTI Beniamino, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 25/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020041911 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2005 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun levera
^