B.S. Index van de publicaties van 30 juni 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041891 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het vervoer van industrieel personeel aan boord van vaartuigen type wet prom. 22/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031067 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de Federale Staat inzake het Tax Shelter type wet prom. 18/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041726 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 type wet prom. 15/03/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020030346 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2015 type wet prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041759 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 19 mei 2020 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering vo Interpret

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020015030 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 juni 2020 is machtiging verleend aan Mevr. Cenmurati, Djura Nadine Petra Jari, geboren te Oostende op 3 december 1999, wonende te Turnhout, om haar naam in die van "De Quint&quo Bij koninkli type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031075 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020010411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot verlenging van artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 24/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farma type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van een lid van de Federale Politieraad type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 30/06/2020 numac 2020031035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 30/06/2020 numac 2020031036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overhei type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041872 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van twee leden van de Federale Politieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020021288 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 juni 2020 is machtiging verleend aan juffrouw Boogaerts, Flore, geboren te Malle op 20 augustus 2014, wonende te Chaam , om haar naam in die van "van Boxel" te ve(...) Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020015031 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 juni 2020 is machtiging verleend aan de heer Magomaev, Bashir Usmanovich, geboren te Samsonovka op 30 januari 1988, wonende te Menen, om zijn naam in die van &q(...) Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 30/06/2020 numac 2020041820 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de forfaitaire regeling inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041841 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit van 18 juni 2020 tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041659 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern effectief bijzitter voor de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie Bij ministerieel besluit van 8 juni 2020 is Mevr. Veronica DELICATA voor een mandaat van twee jaar aangewezen als extern effectief bijzitter voor Dit b type ministerieel besluit prom. 16/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervanger lid van het Nationaal Oliebureau type ministerieel besluit prom. 26/09/2018 pub. 30/06/2020 numac 2020015029 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest. - Officieuze coördinatie in het Duits

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020015045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020015063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan, wat betreft de afschaffing van de vestigingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020015014 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van de multisectoraliteit voor de scholengemeenschap "Steinerscholen Secundair Onderwijs", Kasteellaan 54 te 9000 Gent

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041969 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 53 betreffende de verschillende maatregelen die zijn genomen in het kader van de afbouwmaatregelen COVID-19 voor de sectoren van de gezondheid, handicap en sociale actie

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041860 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jozef M.W.C. STEVENS, Jan VERSTRAETE en Bruno ALDERWEIREL Dit besl type bericht prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041859 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan Louis TALBOOM, Jan Filip TALBOOM, An TALBOOM, Luc DE Dit besl

document

type document prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020031070 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met b 1.

arrest

type arrest prom. 18/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020031081 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit nr. 2020/044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020015076 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3080 van 10 juni 2020, wordt mijnheer Emmanuel Reynaerts benoemd tot morele consulent eerste klasse op 1 mei 2020.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020031074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2020, bladzijde 42420, omtrent de vacant plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, dienen de woorden "v

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020031020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke **** **** **** Ambt. - Aanwerving via **** en externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 1 betrekking van Attaché **** **** niveau ****, , in de **** **** **** ****(...) **** aantal

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041914 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2020, wordt mevrouw Mathilde WARGNIES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en So Bij kon

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041852 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij van 15/04/2020, werd de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen aan ROMARCO N.V. toegekend voo(...) De erkenning draagt het nummer AG type erkenning prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041851 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij van 05/05/2020, werd de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen aan VICTOR PEETERS OPENBARE EN INDUSTRIELE WERKEN N.V. De erkenning dr type erkenning prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 12/06/2020, werd de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen van THOMAS WERNER B.V.B.A. De erke type erkenning prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041867 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 29/04/2020, werd de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen aan ALV B.V.B.A. De erkenning dr

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020090306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2020 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2020, 109.52 punten bedraagt, tegenover 10 De gezo

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 30/06/2020 numac 2020041737 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau A of door verhoging naar de hogere klasse in betrekkingen waaraan de titel is verbonden van attaché bij de FOD FINANCIEN I. ONDERWERP Bij toepassin(...) A. Algemene Adm
^