B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020031065 bron europese centrale bank Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen evenals splitsingen van kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het sta

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020031047 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, derde lid, 2quater en 8, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042012 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit nr.43 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie met het oog op een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW's in he type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202881 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 22 juni 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 16 december 2019, wordt aan de heer Quentin PIRONNET, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om de ni type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041812 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 15 maart 2020, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om zijn naam in die van « **** **** type koninklijk besluit prom. 27/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020015098 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit nr. 42 tot instelling van een coronaverlof voor ouderschapsbescherming voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041965 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de productdossiers die in 2020 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling wa type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de rechtstreekse noodnummers waarop een alarmcentrale een alarm meldt type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041996 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen. - Vervoersvergunning A323-4322 Bij ministerieel besluit van 22 juni 2020 wordt een vervoersvergunning voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium voor de overname van het be Betrokke type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041999 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202882 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Permanente werkgroep voor de forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming in de ziekenhuizen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en aanwijzing van een li Bij type ministerieel besluit prom. 01/07/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042051 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 01/07/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042052 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de secretarissen van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 23/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020015077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 23/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041904 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020042043 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting van 30 juni 2020 houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de Ordonnantie van 1 Gelet op h type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042059 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité REACH en van het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de tenuitvoerlegging van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarin de overeenkomsten met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten tot overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020202901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020041995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen

decreet

type decreet prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042000 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichti

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020031045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief met betrekking tot de laatste wilsbeschikking op het gebied van lijkbezorging, uitvaartplechtigheid en uitvaartcontract AAN DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Dames,

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020042021 bron waalse overheidsdienst Openbaar onderzoek betreffende bepaalde milieuovereenkomsten. - Bericht Boek I van het Milieuwetboek, artikel D.86,

document

type document prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202813 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het RSVZ: Technisch assistenten (m/v/x). - Selectienummer: BNG20074 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren wor(...) Solliciteren kan tot 1 type document prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202880 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen mobiliteit en vervoer (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit. - Selectienummer: ANG20164 Solliciteren kan tot 20/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202820 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 28 mei 2020 van de heer B. QUEVY, Directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu wordt de "s.a. TRANSPORTS GUY DELFLY", gelegen "zone de Ravennes le Bij beslissing van 28 m type document prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202830 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ: Attachés PEN Libramont (m/v/x). - Selectienummer: BFG20046 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun pe(...) Sollicitere type document prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202872 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen- Diensthoofd (niveau A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG19371 Deze selectie werd afgesloten op 18/06/2020. type document prom. 23/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020031082 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202898 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeem- en netwerkbeheerders (niveau A1) voor het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium. - Selectienummer: ANG20035. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsbl(...) De uiterst

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020030986 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministeriële omzenbrief. - Ordonnantie van 05.07.2018 Geachte dames en heren burgemeesters en schepenen, Geachte dames en heren voorzitters van de bestuursraden van intercommunales, Geachte dames en heren voorzitters van de raden van bestu Geachte dam

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202908 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de arbeidsongevallen. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2020 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2020, als 1) Mev type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202883 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 juni 2020, dat in werk Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020042023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van assistenten dossierbeheer bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, de arbeidsrechtbank Antwerpen en het arbeidshof Antwerpen (niveau C) voor de Rechterlijke (...) - Assiste

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041889 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3077 van 10 juni 2020, wordt Mevr. Céline Rossignol, op 1 maart 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit Dit bes

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202870 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij verschillende gerechtelijk entiteiten binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (m/v/x). (...) Er zijn 7 laureaten type lijst prom. 26/06/2020 pub. 03/07/2020 numac 2020042003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze drie vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het min

registratie

type registratie prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041796 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 10/06/2020, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan KM COMPANY B.V. toegekend. De registratie draagt h(...) type registratie prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041927 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 23/06/2020, werd de registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen aan RECYCLIN De regi type registratie prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041931 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 23/06/2020, werd de registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen aan OIL PLAS De regi type registratie prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041932 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 23/06/2020, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan EV-TRANS B.V.B.A. toegekend. De registratie draagt(...) type registratie prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041930 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 23/06/2020, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan OIL PLASTIC TYRE TRADING B.V.B.A. toegekend. De re(...) type registratie prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041923 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 23/06/2020, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan KAKI LOGISTICS SPCOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA De registratie draagt het nummer ENR/T type registratie prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041928 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 23/06/2020, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan MPL TRADE SPCOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ge(...) De registratie draagt het nummer EN

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020092406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2020

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020041994 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 17 juni 2020, heeft mevr. Beine V., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met Hof van ber

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020202821 bron waalse overheidsdienst Waals Overheidsdienst Fiscaliteit. - Departement Vestiging en Controle. - Directie Vestiging Fiscaliteit Voertuigen. - Bericht in verband met de aanpassing van de verkeersbelasting ter uitvoering van artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenb Voor

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 03/07/2020 numac 2020031059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 103
^