B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de verwerking van operationele politionele informatie door het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie type wet prom. 30/06/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203351 bron federale overheidsdienstjustitie, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot bestendiging van het Zorgpersoneelfonds en tot toewijzing van de desbetreffende middelen voor de jaren 2019 en 2020

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bed type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeider type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeider type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042744 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 10 juli 2020 wordt de heer Stefan HOUSEN, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, via federale mobiliteit overgeplaatst in een be Overeen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffend type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de beroepskosten voor dienstverplaatsingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de stabiliteit in de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042722 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende maatregelen voor post-COVID-19-revalidatie en voor bijkomend toezicht op de COVID-19-afdelingen van geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042703 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 juli 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Depuydt A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Kruibeke. Het i Bij konink type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor wa type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042632 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - **** Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Pont-****-****, om haar naam in die van « ****(...) Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020202832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de stabiliteit in de arbeids type koninklijk besluit prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020041848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 12 juni 2020, wordt mevrouw Dina SEGERS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit Overee type koninklijk besluit prom. 15/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042714 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2019, houdende de benoeming van de voorzitters en leden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042529 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 24/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042726 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de verblijfkosten voor 2020 van de universitaire ziekenhuizen voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021, ter uitvoering van de artikelen 6 tot 10 van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkost type ministerieel besluit prom. 15/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1989 houdende aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Tussenoverlegcomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvo type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de berekening van de verblijfkosten voor 2020, van de referentierentevoet bedoeld bij artikel 9 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017 tot uitvoering van het decreet van 1

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende het algemeen reglement op de provinciale comptabiliteit type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, ter uitvoering van artikel L1315-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de

decreet

type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203301 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijzigingen van het protocol van 1999 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, ondertekend type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203299 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijzigingen van het protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, ondertekend te Genève, op 13 december 2012 type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203295 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 mei 2020 tussen de Duitse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het bereiken van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203297 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van verschillende bepalingen van het Protocol bij type decreet prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203303 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de wijzigingen van het protocol van 1998 bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft, ondertekend te Genève

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/07/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042708 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief met betrekking tot de monitoring van de personeelsplannen van de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type omzendbrief prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief OOP 45 van 5 november 2019 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden DOEL VAN DE OMZENDBRIEF Het doel van deze omzendbrief bestaat er Het koninkl

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042764 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De v type bericht prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042771 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hilde CLOOTS die woonplaats kiest bij Mr. Hilde Decleer, a Deze be

document

type document prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203325 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT helpdeskmedewerkers (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20241 Solliciteren kan tot 04/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203379 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Auteursrechten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20144 Deze selectie werd afgesloten op 27/07/2020. Er zijn 4 (...) De lijst is 1 type document prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten onthaal-telefonie (niveau C) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG20058 Solliciteren kan tot 07/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203393 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés P&O - Vorming en ontwikkeling (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20029 Deze selectie werd afgesloten op 04/08/2020. Er zijn 4 laureaten. type document prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203395 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Overheidsopdrachten (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG20068 Deze selectie werd afgesloten op 05/08/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203416 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten onthaal-telefonie (niveau C) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG20058 Solliciteren kan tot 07/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selec

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042704 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 15 juli 2020, werd de heer De Schryver Y., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042637 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer S 975 (Diensthoofd digitalisering) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de(...) 1. POSIT type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Directeur/directrice Diensthoofd (A4) HR & Financiën bij Leefmilieu Brussel in de beide taalrolllen Leefmilieu Brussel is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Bru(...) - Directeur type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042598 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Directeur/directrice Diensthoofd (A4) Lucht, klimaat, energie en duurzame gebouwen bij Leefmilieu Brussel in de beide taalrollen Leefmilieu Brussel is onderworpen aan de bepalingen v(...) - Directe type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042599 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Secretaris-Generaal (A7) bij Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de Franstalige taalrol Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van (...) - Secreta type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042732 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2020, bladzijde 50510, akte nr. 2020/42016, Regel 5, lezen : « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdelingen type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042723 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van secretaris wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Secretaris systeembeheerder bij het parket West-Vlaanderen : 1 ; Voor de pla

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042565 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming van een kandidaat-beroepsofficier van niveau **** van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 3112 van 6 juli 2020: Wordt de kandidaat-beroepsofficier van niveau **** ****. ****, op 26 juni 2019 ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042724 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2020, waarvan de mandaten in werking treden op de dag van de eedaflegging, zijn aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen : - de heer Sanhaji N. ; - de heer Du substituten-p type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042712 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2020, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het Hof van Cassatie te vervullen aan mevr. Praet E., assistent bij de griffie van dit Hof ; Dit besluit treedt in werk Bij minist

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042737 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 mei 2020 wordt De heer Damien VIROUX benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang v Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203388 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige psychologen expertise (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG20186 Solliciteren kan tot 14/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020042721 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20240 Solliciteren kan tot 31/08/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203336 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeembeheerders (niveau A1) voor Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Selectienummer: ANG20243 Solliciteren kan tot 04/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden geschrapt uit een centraal, handels- of vennootschapsregister. Die informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel 22 van richtlijn Bij v type lijst prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203314 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders Communicatie (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG20191 Solliciteren kan tot 04/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/08/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020042639 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ontwerpbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 13/3, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/08/2020 numac 2020203335 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Kennisbeheerders (niveau A1) voor de FOD Financïen. - Selectienummer: AFG19348 Deze selectie werd afgesloten op 06/08/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^