B.S. Index van de publicaties van 28 augustus 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en tot wijziging van de wet van 6 mei type wet prom. 25/05/2018 pub. 28/08/2020 numac 2020031155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020015316 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - **** Bij koninklijk besluit ****. 3128 van 16 juli 2020: Worden aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School: Op 2 juni 2020: **** ****. Va Op 22 juni 2020: type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020031212 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3127 van 16 juli 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van nive Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020031224 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 3131 van 17 juli 2020: Wordt generaal ***** op 10 juli 2020 ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning en wordt toegelaten de titel van Er type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020031228 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijke onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 3132 van 17 juli 2020, wordt mijnheer Mathias De Roeck, houder van het diploma van Master in sociologie, als repetitor aan de Koninklijke Militaire School to type koninklijk besluit prom. 19/02/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020020933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale orden Paleis Bij koninklijk besluit van 2 september 2018 wordt de heer Ludo STERKEN, Personeelschef op het Paleis, benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van 2 sept type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020031272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 12 juni 2020, wordt de heer Eric MOERMAN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag ui De he type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020042802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot tijdelijke afwijking van sommige termijnen in de procedure van de verificatie van de uitgaven opgenomen in artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19- type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020042621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2020 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend: LEOPOLDSORDE Grootofficier De heer Pascal GILLIAUX, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, met ing Commandeur De he type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van de titel van "Nationale Necropool" aan het Ereperk der Gefusilleerden type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020015322 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een opperofficier Bij koninklijk besluit ****. 3130 van 16 juli 2020, wordt generaal ***** van de Koning, op pensioen gesteld op 10 juli 2020 in toepassing van de **** type koninklijk besluit prom. 16/06/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020015360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van het taalkader van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020015351 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2020, wordt Mevr. Vicky BOINEM, bevorderd door overgang naar(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020015330 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afbakening van de zones en agglomeraties voor de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit

decreet

type decreet prom. 27/04/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020202300 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004 betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020015333 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020203523 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belasting op de automatische ontspanningstoestellen. - Belasting op de automaten. - Bericht betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen in aanmerking te nemen vanaf 1 januari 2021 1. Belas type bericht prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020203522 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten; Gelet op het besluit van de Waalse Reg Gelet op he

document

type document prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020031154 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Agatha-Berchem. - Vernietiging Bij besluit van 7 juli 2020 wordt de beslissing van 26 mei 2020 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Agatha-Berchem de plaatsingsprocedure kiest en de voorwaarden vaststelt van d type document prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020031271 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met 1. Inlei type document prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020015350 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 21 augustus 2020, - dat uitwerking heeft sedert 30 april 2020 is er, op gezamenlijk verzoek van mevr. De Block E., notaris ter standplaats Temse, en van mevr. Heck E., een einde gesteld aan de associat Mevr. He type document prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020031153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Vernietiging Bij besluit van 7 juli 2020 wordt vernietigd de beslissing van 11 mei 2020 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel de plaatsingsprocedure kiest et de voorwaarden van de overheidsopdracht aangaande de levering en type document prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020203565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten in begroting en interne controle (niveau A2) voor het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsuitkeringen. - Selectienummer: ANG20236 Solliciteren kan tot 14/09/2020 via www.se(...) De gedetai

erratum

type erratum prom. 20/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020015352 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende gedeeltelijke omzet

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020015336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 68,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020031204 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 3126 van 16 juli 2020: Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader in hun ****, op 28 se In de ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020031250 bron gegevensbeschermingsautoriteit Vacante Nederlandstalige betrekking directie-assistent juridische zaken in het kader van een vervangingscontract van lange duur In de loop van de maand oktober 2020 zal de Gegevensbeschermingsautoriteit overgaan tot de aanwervin(...) De GBA is een onaf

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/07/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020203198 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de pleeggezinnen

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020203591 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Strategische coordinatoren (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG20203 Solliciteren kan tot 11/09/2020 via www.selor.be De (...) Geef het selec

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/08/2020 numac 2020015314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater,oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie, (...) Over
^