B.S. Index van de publicaties van 1 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020010422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, wat de reclame voor producten op basis van tabak betreft. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020015028 bron grondwettelijk hof Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 33 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof is op 2 juni 2020 de heer Luc Lavrysen gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Hof met ingang van 25 september 2020.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020030992 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 mei 2020, wordt aan de heer Philippe WERY, geboren te Etterbeek op 12 oktober 1971, op zijn aanvraag, ontslag verleend uit zijn functie als Directeur van de ondersteunende dienst bij het Nationa Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020031229 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om zijn naam in die van "****" te Bij koninklijk **** type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020031281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020031282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers bij het Comité van wijzen bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 01/09/2020 numac 2020031247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de plaatsen waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn bewakingscamera's kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera's gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in r type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020031288 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het in artikel 194septies/1, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedoelde model van de opgave en de in datzelfde artikel bedoelde nadere regels type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020031254 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3137 van 31 juli 2020: Worden bevorderd tot Officier in de **** op datum van 21 juli 2020: LANDMACHT major **** ****. majoors van het **** LUCHTMACHT **** type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 01/09/2020 numac 2020031246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020015406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 juli 2020, wordt meneer Frédéric MESCHAIN, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Over type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020015356 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden **** koninklijk besluit ****. 3140 van 31 juli 2020: Worden bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 21 juli 2020: LANDMACHT kolonel **** **** ****. **** MEDISCHE DIENST ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020015401 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020 en met ingang van 1 augustus 2020 wordt aan de heer Jean DEWIT, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché - (...) Het is de heer Jean DEWIT

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020015399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

erratum

type erratum prom. 14/07/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020031291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de handhaving van scheepvaartregelgeving. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 17/07/2020 pub. 01/09/2020 numac 2020015248 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren for type beschikking prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020031267 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 68

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020015394 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt Mevr. MOTTART Catherine, geboren op 13 juli 1972 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendienst Overee

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020015392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juli 2020, wordt de heer Olivier ROBYNS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met inga Overeen type benoemingen prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020015403 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020 en met ingang van 1 februari 2020, wordt de heer Ceylan COLAKER in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkad Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020203557 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel Coördinators (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG20091 Solliciteren kan tot 15/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het sele

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 01/09/2020 numac 2020015404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 120
^