B.S. Index van de publicaties van 3 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020042832 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 16/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020015440 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2020 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstali type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstali type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020015423 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Ambtshalve ontslag Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt de heer Samid CHARH, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A2 met de titel van attaché, ambtshalve uit zijn ambt als Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020015326 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3133 van 17 juli 2020, wordt aan mijnheer Hanocq Ivan, op 1 augustus 2020 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de toestem type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020015430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 bet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020015455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van het corona-ouderschapsverlof voor het onderwijspersoneel

decreet

type decreet prom. 22/06/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020203157 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs type decreet prom. 22/06/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020203158 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs type decreet prom. 22/06/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020203370 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het programmadecreet 1998 van 29 juni 1998 met betrekking tot de pensioenregeling van de vastbenoemde personeelsleden van het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 27/04/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020202301 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 10 september 2013, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020031239 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Reger Dit bes type bericht prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020042837 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bv QP PROPERTY die woonplaats kiest bij Mrs. Catherine Deze z type bericht prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020031240 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv SULS BEHEER en Johan SULS die woonplaats kiezen bij Deze z

document

type document prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020203638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing va Bij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020031176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020015416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs van 25 juni 2020 betreffende de verlenging van het mandaat van de ICL lokale overleginstanties als gevolg va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020015414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020015417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs van 25 juni 2020 betreffende de verlenging van het mandaat van de ICL lokale overleginstanties als gevolg van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020015419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het eerste aanhangsel bij de vijfde beheersovereenkomst van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » voor de jaren 2019-2022

erratum

type erratum prom. 22/02/2016 pub. 03/09/2020 numac 2020203217 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2016. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020203549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Robert VAN LAECKE, overleden De De voord

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020203531 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** selectie van **** **** werving en selectie (niveau ****1) voor het Ministerie van Defensie. - ****: ****20021 Solliciteren kan tot 17/09/2020 via ****.****.**** De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020015438 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 juli 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2020, wordt Mevr. Malaïka BUSHU, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzi type benoemingen prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020015442 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2020, wordt de heer Benjamin GROBET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/07/2020 pub. 03/09/2020 numac 2020015341 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College houdende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020015435 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Bedragen van 1 september 2020 Overeenkomstig Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te ve 1) Volledi

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 03/09/2020 numac 2020015398 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een beursvennootschap Met toepassing van artikelen 77, 4° en 541 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het (...)
^