B.S. Index van de publicaties van 4 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020042857 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van AmTrust Europe Limited naar AmTrust International Underwriters DAC De Britse High Court heeft op 29 juli 2020 de verzekeringsonderneming naar Brits recht AmTrust Europe Limited toegestaan de rechten en verplichtingen d Overeen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020010427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020042659 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "20X the money ", "50X the money" en "100X the money", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020042841 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de neerleggingsformulieren "Volledig model van jaarrekening", "Verkort model van jaarrekening " en "Micromodel van jaarrekening" voor verenigingen en stichtingen opgesteld door de Nationale Bank van B In toepassing van artikel 3:67, type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020015449 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3143 van 31 juli 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. De Smet, op 1 juli 20218 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in **** type koninklijk besluit prom. 16/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020203525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het derde en vierde kwartaal van het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020015450 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal planbureau Personeel Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 22 april 2020 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van Mevr. Chantal KEGELS en de heer Dominique VAN DER WAL, opdrachthouders, dat ten einde loopt op 30 september 2 Bevorderin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020042836 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid inzake de eedaflegging van de houders van management- en staffuncties binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015452 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van de instellingen van openbaar nu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 16 juli 2020 tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie en tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de m

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020203653 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissies voor schoolverplaatsingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020042838 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-20/0025: Groupe D'Haene/Groupe AB Mons. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 28 augustus 2020, ontving de auditeur- Volgens

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020015443 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule PSY/2019quater bij de Nationale overeenkomst van 16 november 2018 tussen de psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad 28 augustus 2020. - Notificatie punt 27 BETREFT : MINISTER V Goedkeurin

document

type document prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020203654 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Werfleiders wegen inrichting (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB19017 Deze selectie werd afgesloten op 28/08/2020. Er zijn 3 laureate(...) De lijst is 2 type document prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020203528 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: griffiers bij het Hof van Cassatie en de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BNG20077 De med(...) Solliciteren kan tot 2 type document prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020042842 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen d Ove

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur en de Regeringscommissaris van het Institut de la formati type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij gespecialiseerd onderwijs van 25 juni 2020 betreffende de verlenging van het mandaat van de ICL lokale overleginstanties als gev

erratum

type erratum prom. 22/08/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020042856 bron federale overheidsdienst justitie Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel BEVELSCHRIFT Gelet op : •het acuut tekort aan personeel in het vredegerecht van Sint-Jans-Molenbeek • het feit dat er geen verbetering Wij : Simon

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/05/2020 pub. 04/09/2020 numac 2020015460 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2020/847 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 2 van het bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/546 van 16 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020015429 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten magistraten en leden voor een mandaat van lid van raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context De raad van bestuur is een orgaan van het Instituut voor gerechtelijke opl De raad va

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020015395 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 mei 2019, is hernieuwd, de benoeming tot rechter in ondernemingszaken, * in de ondernemingsrechtbank te Gent van: - mevr. Bogaert E., - dhr. Broos P., - dhr. Mariën G., * in de - dhr. Bode F., - dhr. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020031290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, die in werking treden op 30 september 2020 `s avonds : - is de heer Van Ingelgem P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020203515 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 247.564 van 18 mei 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 juli 2020, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële v « Sche

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020203643 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communication Advisors (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: ANB20004 Solliciteren kan tot 18/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selec

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020015441 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2020, wordt de heer Jeroen L.P. CLINCKSPOOR, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing type benoemingen prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020015446 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3142 van 31 juli 2020, wordt mijnheer Julien Petit, doctor in de wetenschappen, tot voltijds docent in het organiek kader van de Koninklijke Militaire School benoemd op 1 Een be type benoemingen prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020031284 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2020, wordt Mevrouw Nienke VAN ERTVELDE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2020 Overeen type benoemingen prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020031285 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2020, wordt Mevrouw Lisa LAFORCE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 juli 2020. O type benoemingen prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020031286 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2020, wordt de heer Douwe DE GROOF benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 juli 2020.

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020203615 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020203616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020203660 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG20715. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen i(...) De uiters type bericht van selor prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020203111 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de franstalige Ombudsman Pensioenen voor de Ombudsdienst Pensioenen. - Selectienummer: AFE20701 Solliciteren kan tot en met 01/10/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectie(...) Geef het selec

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 04/09/2020 numac 2020031270 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 19 mei 2020 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de aanwijzing van de heer Sterkens M., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamervoor Rechtbank
^