B.S. Index van de publicaties van 8 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020010432 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3145 van 31 juli 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van n Zij gaa type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020202849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesl type koninklijk besluit prom. 31/08/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020015462 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platform van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020041986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de pro type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020031214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017 betreff type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020203674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde c type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020042831 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wegvergunning. - Baudour - Trivières. - Provincie Henegouwen. - Dossier 235/27880octies Bij het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 wordt het besluit van het provinciecollege van de provincie Henegouwen van 12 maart 2020 goedgekeurd, waarbij type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020010433 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3151 van 28 augustus 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 november 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** type koninklijk besluit prom. 22/06/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020203657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2020 aan het onderzoek "RISK THAT MATTER" type koninklijk besluit prom. 16/08/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020203714 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020010434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur type ministerieel besluit prom. 08/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020010436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de werking van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 02/09/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020042864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieverwervingsplan bedoeld in het artikel 60, § 7, tweede en derde lid van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020015457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het thema "ontwikkeling van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde net- en koepeloverschrijdende toetsen in Vlaanderen" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpu type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020015467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020, wat betreft de verlenging van het corona-ouderschapsverlof

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 08/09/2020 numac 2020203735 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de inwerkingtreding van artikel 153, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat bepalingen betreft

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020042868 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba INSIGHTSWORLD die woonplaats kiest bij mrs. Olivie Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020042867 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jef SEBRECHTS, Joris SEBRECHTS, Tom HENDRICKX, Peter DANCK Deze za type bericht prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020042863 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bericht in verband met de investeringsaftrek De artikelen 11 en 12 van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (Belgisch Staa(...) Als gevolg van type bericht prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020015469 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0026: BAM Contractors NV/Viabuild NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 2 september 2020, ontving de auditeu Volgens

document

type document prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203690 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor nucleaire geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat en ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk beslu Bij he type document prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020031329 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: griffiers bij het Hof van Cassatie en de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BNG20077 In het(...) De medewerkers worden type document prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203673 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Milieudeskundigen (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20196 Deze selectie werd afgesloten op 28/08/2020. Er zijn 1 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203671 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsadviseurs Crisisbeheer COVID-19 (m/v/x) (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20254 Solliciteren kan tot 22/09/2020 vi(...) De gede type document prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203529 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: griffier bij het Arbeidshof Gent, de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, de politierechtbank Oost-Vlaanderen en de vrede(...) De medewerkers word

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203689 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 juli 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat in werking tree Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203691 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 juli als ver

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020010428 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffiers bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen (niveau B) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevorderin(...) - Griffie

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203687 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** **** selectie voor bevordering naar niveau **** voor de Rechterlijke Orde: **** bij de vredegerechten en de **** van het gerechtelijk arrondissement **** (****/****/****). - **** : (...) **** **** (Directie-

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203668 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs van de dienst ruimtevaartprogramma's (niveau A4) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG20154 Solliciteren kan tot 22/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203683 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs (niveau A1) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Selectienummer: ANG20204 Solliciteren kan tot 22/09/2020 via www.selor.be De gede(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020203665 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché juristen (niveau A1) voor perspective.brussels. - Selectienummer: AFB20020 Solliciteren kan tot 21/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het sele

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020015378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 7 april 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren va Deze ve type vergunning prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020015381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 12 maart 2020, wordt de vergunning voor het exploiteren v type vergunning prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020015382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 26 maart 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewaking Deze v type vergunning prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020015379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 15 april 2020, wordt de vergunning voor het organiser Deze ve type vergunning prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020015383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 23 maart 2020 wordt de vergunning voor het organisere Deze ve type vergunning prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020015384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 31 maart 2020, wordt de vergunning voor het organiseren type vergunning prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020015385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 30 april 2020, wordt het besluit van 2 januari 2019 tot ve Deze ve type vergunning prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020015386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 februari 2020, wordt het besluit van 12 mei 2017 tot ve Deze ve type vergunning prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020030895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 20 november 2019, wordt de vergunning voor het organi Deze ve

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020092408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus 2020

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 08/09/2020 numac 2020055641 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Van Den Broeck, Luc Marcel De heer Van Den Broeck, Luc Marcel, Alvorens te b
^