B.S. Index van de publicaties van 9 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de ver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031324 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2019 houdende benoeming van de leden van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020042859 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het adviescomité voor de opvang in een gemeenschapscentrum van uithandengegeven jongeren type ministerieel besluit prom. 26/08/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020203396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Na type ministerieel besluit prom. 02/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015483 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het paritair beroepscomité dat beslissingen neemt inzake de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstede

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020203737 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2016 tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi " type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020203736 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 26 mei 2016 tot benoeming van de leden van de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

decreet

type decreet prom. 26/06/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020042593 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

document

type document prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203707 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés IT PMO & Process manager (niveau A1) voor de Rijkdienst voor jaarlijkse vakantie. - Selectienummer : AFG20066 Deze selectie werd afgesloten op 01/09/2020. Er zijn (...) De lijst is 1 jaa type document prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203708 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Evaluatoren van Wetenschappelijke dossiers (niveau A2) voor het FAGG. - Selectienummer : AFG19109 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2020. Er zijn 16 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203711 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten farmaceutisch beleid (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG20216 Deze selectie werd afgesloten op 24/08/2020. Er zijn 8 laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203715 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Terreincartografen (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer : AFG20167 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2020. Er zijn 5 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020042876 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** voor de gesloten centra te **** en **** van Dienst Vreemdelingenzaken (niveau ****) voor de **** **** Zaken. - ****: ****20039 Deze selectie (...) Er zijn 5 type document prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203706 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiele experten boekhouding (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG20227 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2020. Er zijn 3 laureaten. De (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031320 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Regeringscommissarissen bij de academische polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de werkgelegenheid voor het officiële ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031321 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Comité scientifique de l'Institut de promotion des formations sur l'islam type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015476 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de zonale commissie voor het beheer van de werkgelegenheid voor het gesubsidieerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de werkgelegenheid voor het gesubsidieerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 maart 2020 tot organisatie van bachelors en masters in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan de Université Saint-Louis - Bruxelles een afwijking wordt toegestaan van de algemene bepalingen betreffende de toegang tot studies in het kader van het codiploma van Bachelor: managementingeni type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020042860 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-me type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020015480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2018 betreffende de erkenning van de centra voor gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan v

erratum

type erratum prom. 17/07/2020 pub. 09/09/2020 numac 2020031325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203624 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2020, wordt eervol ontslag uit zij Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020042877 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten voor de mandaten van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende vaststelling van het programma en de nadere regels van het exa BESLIST: O type vacante bettreking prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020042878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Tweede oproep tot kandidaten voor twee mandaten van leden van het directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende vaststelling van het programma en de n Beslist:

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020015424 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 14 juli 2020 en van 4 september 2020, zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2020 : *voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : o Mevr. Boydens L. o de heer D

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs bouw en technische installaties regio Vlaanderen (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19373 Deze selectie werd afgesloten (...) De lijst v type lijst prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203718 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Strategie en Organisatie (niveau A3) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB20015 Solliciteren kan tot 23/09/2020 via www.selor.be De (...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203717 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Energieadviseurs (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB20014 Solliciteren kan tot 23/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203716 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs Experience designer (niveau A3) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels Openbaar Ambt. - Selectienummer : AFB20021 Solliciteren kan tot 23/09/2020 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020203666 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectieverantwoordelijken (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20248 Solliciteren kan tot 23/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selec

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 09/09/2020 numac 2020031316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef II-s(...) Opmerkinge
^