B.S. Index van de publicaties van 14 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020015523 bron nationale bank van belgie Toestemming voor een fusie tussen een kredietinstelling en een beursvennootschap Met toepassing van ar(...) Ingevolge artikelen 78 en 542 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kr(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/08/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020203646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden, betreffende de Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042887 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 juli 2020, wordt mevrouw Nicea COLLETTE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt ve Overee type koninklijk besluit prom. 18/08/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020203647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042855 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020 is machtiging verleend aan de heer Bumba Maboso, Manasse Talvin, geboren te Antwerpen op 11 oktober 1995, wonende te Brasschaat, om zijn naam in die van "Kisala Ya Bij koninkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042854 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "Peters" Bij koninklijk **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042852 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 22 augustus 2020 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "**** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042851 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020 is machtiging verleend aan mevrouw Sarikaya, Semra, geboren te Antwerpen op 22 mei 1984, wonende te Sint-Niklaas, om haar naam in die van "Ata" te veranderen. Bij koninklijk be type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042850 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020 is machtiging verleend aan de heer Guerfti, Karim, geboren te Antwerpen, district Borgerhout op 8 juni 1985, de genaamde Guerfti, Alex, geboren te Turnhout op 9 febr de genaamd type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042849 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020 is machtiging verleend aan mevrouw Vincent, Fabienne Simonne Mario, geboren te Gent op 1 mei 1977, wonende te Melle, om haar naam in die van "Mendes Babo" te Bij koninklijk be type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020015498 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3158 van 28 augustus 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 januari 2020 aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** type koninklijk besluit prom. 31/08/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020203585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsove type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheid Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, wordt de heer Frédéric GOSSELIN, staatsraad, gemachtigd om aan de "Université Libre de Bruxelles", tijdens het academiejaar 2020-2021, in de hoedanigheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020203719 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de organisatie en de inhoud van opleidingen en permanente opleidingen, alsook betreffende de inhoud en de organisatie van en de deelname aan het examen in het kader van de certificering "Water" voor bebouwde onroerende goe type ministerieel besluit prom. 08/09/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020203776 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2020 betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 24/12/2019 pub. 14/09/2020 numac 2020031283 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing voor een nieuw mandaat als lid van het technisch en administratief secretariaat

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203659 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 augustus 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 11 augustus 2020, is beroep tot v Die zaa

document

type document prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203783 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de voorafgaande computergestuurde proef voor de selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG19433 Deze selectie werd afgesloten op 04/09/2020. De(...) type document prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203752 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adjuncten Medisch Directeur (niveau A4) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG19370 Deze selectie werd afgesloten op 14/07/2020. Er zijn geen geslaagden(...) type document prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203760 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers rampenmanagement (niveau A1) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20257 Solliciteren kan tot 28/09/2020 via www.selor.be (...) De gedetai type document prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203739 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Medewerker Public Relation (niveau B) voor Het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19398 Solliciteren kan tot 28/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selec

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juni 2020, wordt mevrouw Aurore PERCY tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 18 augustus 2020 heeft mevrouw Aurore PERCY als adjunct-auditeur de eed afgelegd in handen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020042922 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/547 nr. 1 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale algemene uitgavenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020042924 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020042925 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/550 nr. 4 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020042923 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020031315 bron hoge raad voor de justitie **** van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het **** ****(...) Het examen dat toegang ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020042912 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, in werking tredend op 6 oktober 2020 `s avonds, is de heer Kielich Y., hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag z Bij konink

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203750 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige attachees communicatie (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: AFB20022 Solliciteren kan tot 28/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selec type mededeling prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203753 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communication Advisors (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: ANB20004 Solliciteren kan tot 18/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selec

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203767 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bouwkundig ingenieurs - AMAY (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20201 Solliciteren kan tot 28/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203766 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: POC Consultant (m/v/x). - Selectienummer: BNG20066 Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afgeslo(...) De lijst van la type lijst prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203765 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Consultant POC (m/v/x). - Selectienummer: BFG20075 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgeslot(...) De lijst van lau type lijst prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020203764 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Procesbeheerders (m/v/x). - Selectienummer: BFG20005 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten(...) De lijst van la

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020202602 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2020 van 26 maart 2020 Rolnummer 7058 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 200bis, type arrest uittreksel prom. -- pub. 14/09/2020 numac 2020202867 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2020 van 28 mei 2020 Rolnummer 7225 In zake: de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 26 en 28 van afdeling 2bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk I(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. A
^