B.S. Index van de publicaties van 15 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/09/2020 numac 2020015472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/ weduwe" in de administratieve akten. - Duitse vertaling type wet prom. 09/12/2015 pub. 15/09/2020 numac 2019011330 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 10 september 2013, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Str

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020203782 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020042927 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover M. LEBO type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020015489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 16 juli 2020, wordt mevrouw Béatrice DEPRE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag Mevrou type koninklijk besluit prom. 28/08/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020031319 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van titel 2 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat type koninklijk besluit prom. 10/09/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020015508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020042889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de toekenning van de gezinsbijslag en van een supplement gezinsbijslag aan bepaalde uitgezonden personeelsleden van het Vlaams Ministerie van B type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020015522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies in de vorm van bijzondere exportsteun en starterspakketten internationalisering voor activiteiten ter bevordering van het internationaal onde

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/08/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020203663 bron waalse overheidsdienst Beslissing betreffende de delegatie van bevoegdheid van de Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 betreffende de registrati type besluit van de waalse regering prom. 11/08/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020203664 bron waalse overheidsdienst Beslissing betreffende de delegatie van bevoegdheid van de Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2001 waarbij de nuttige toepassing

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020203445 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 juli 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 juli 2020, heeft de Politierechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi, de « - Sc

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020202868 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 78/2020 van 28 mei 2020 Rolnummer 7349 In zake: de prejudiciële vragen betreffende artikel 120,

document

type document prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020203574 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19317 Solliciteren kan tot 29/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020203759 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Griffiers-expert ICT (niveau B) voor de Arbeidsrechtbank Gent en voor de Vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen. - Selectienummer: ANG20022 Deze se(...) Er zijn 2 type document prom. 30/07/2020 pub. 15/09/2020 numac 2020203667 bron waalse overheidsdienst Beslissing betreffende de delegatie van bevoegdheid van de Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu inzake erkenning van de ophalers en vervoerders van gevaarlijke afvalstoffen, pcb/pct's, afgewerkt type document prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020203573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG19316 Solliciteren kan tot 29/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020203777 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten (m/v/x) bij het federaal parket, de griffie bij het hof van cassatie en het parket bij het hof van cassat(...) Er is geen laureaat

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020042933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 maart 2020, wordt mevrouw Ines MARTENS, auditeur, met ingang van 9 maart 2020 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 18 augustus 2020 heeft mevrouw Ines MARTENS als eers type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020042935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juni 2020, wordt de heer Yves DELVAL, auditeur, met ingang van 11 mei 2020, tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 18 augustus 2020 heeft de heer Yves DELVAL als eerste

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020042908 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke ****. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van griffiers niveau **** voor de **** Orde worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Griffier-****(...) Griffier-****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020042928 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2020 wordt Mevrouw EL OUAAR Mounia, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juni 2020 met ranginneming op 1 juni 2019, in het Franse taalkader van Overe

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020203768 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Facility Managers (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20213 Solliciteren kan tot 29/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020203797 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analist-ontwikkelaar PHP, Full-Stack (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG20123 Solliciteren kan tot 29/09/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het sele

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020093008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) type indexcijfers prom. -- pub. 15/09/2020 numac 2020093009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)
^