B.S. Index van de publicaties van 22 september 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesl type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020043053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten bedoeld in artikel 145, 1°, 2°, 4°, 7°, 8° en 12° van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en ba type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesl type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020042663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van een "Compensatiefond type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 22/09/2020 numac 2020042967 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure als bedoeld in artikel 14548, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse ve type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 22/09/2020 numac 2020042965 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 22/09/2020 numac 2020042968 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 1453/1, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 22/09/2020 numac 2020042966 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020015501 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 3159 van 28 augustus 2020, worden de tweede meesters van het reservekader van wie de namen volgen, op 1 augustus 2020 aangesteld in de graad van luitenant-te **** type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen in de grote bakkerijen en banketbakkerij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203857 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchequebedrijven type ministerieel besluit prom. 10/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203861 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de Gewestelijke adviescommissie Opleidingsfonds "dienstencheques"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020043034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijke maatregelen ter afwijking, in het kader van de COVID-19-crisis, van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 betreffende de steun voor internationalisering van ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020203864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2018 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'économie sociale"

document

type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203858 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij de rechtbank van eerste aanleg, parket-generaal en auditoraat-generaal Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer: BNG20(...) De medewerkers die type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203855 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Attachés strategische coördinatie voor het parket Halle-Vilvoorde (m/v/x). - Selectienummer: BNG20080 De medewerkers worden door hun per(...) Solliciter type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203656 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): Administratief deskundigen H & N (m/v/x). - Selectienummer: BNG20090 De medewerkers die voldoen (...) Solliciteren kan tot 07/10/ type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203844 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Assistent Beheerder van technisch materieel (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20187 Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2020. Er zijn 2 laure(...) De lijst is 1 type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203655 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): Attachés Inspectie (m/v/x). - Selectienummer: BNG20089 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden(...) Sollicitere type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203651 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten ICT bij het arbeidshof Gent (m/v/x). - Selectienummer: BNG20087 De medewerkers worden door de personeelsdienst vi(...) Solliciteren kan tot 06 type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203881 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Beleidsmedewerkers Energie - Vergunningen, Gas en Elektriciteit (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20166 Solliciteren kan tot 06/10/2020 via www.(...) De gedetai type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203856 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Secretarissen voor het federaal parket (m/v/x). - Selectienummer: BNG20099 De medewerkers worden door de personeelsdienst via(...) Solliciteren kan tot 06 type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203882 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Evaluatoren van Wetenschappelijke dossiers (niveau A2) voor het FAGG. - Selectienummer: ANG20026 Deze selectie werd afgesloten op 08/09/2020. Er zijn 8 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203870 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Consulenten HR Selectie (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels). - Selectienummer: AFB20016 Deze selectie werd afgesloten op 14/09/20(...) Er zijn 3

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020043030 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef: Assistent dossierbeheer bij de griffie van het arbeidshof te Bergen: 1. Toelicht Attesten Voor

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020042952 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur in 2021 1. In 2021 worden **** van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur georganiseerd. De details betreffende deze sessies kunnen ****(...) 2. **** ****. De inschrijvingen voor de sessie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020042973 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 september 2020, zijn benoemd als gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken: - de heer De Nil N.; - Mevr. Van Belleghem A.; - de heer Van den Berghe H.; gerechtelijke stagiair - Mevr. Carbonez A.

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203883 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Competentiemanagement (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20124 Solliciteren kan tot 06/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020203884 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Performance management (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20125 Solliciteren kan tot 06/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sele

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020043040 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ontslag uit zijn functies Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 augustus 2020 wordt de heer Benjamin DEVOLDER, adjunct bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemee

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/09/2020 pub. 22/09/2020 numac 2020015487 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende de minimale aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruik maakt van X-stralen bestemd voor fluoroscopie

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020015535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen De ministeriële besluiten van 11 september 2020 genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 21 april 2016 betreffende het op de ma PR/005

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020202599 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 21/2020 van 6 februari 2020 Rolnummer 7290 In zake: de vordering tot gedeeltelijke schorsing van het decreet van het Vlaamse Gewest van 3 mei 2019 « houdende de gemeentewegen », ingesteld door Hilde Vertommen. Het samengestel type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020202317 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2020 van 13 februari 2020 Rolnummer 7144 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/09/2020 numac 2020055642 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Franz Joseph Micholt De heer Franz Joseph Micholt, geboren Alvorens te besl
^