B.S. Index van de publicaties van 23 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020202426 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2020 van 14 mei 2020 Rolnummer 7099 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van de wet van 11 juli 2018 « tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering Het Grond type wet prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020015519 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Dierentuincommissie Oproep tot kandidaatstelling De Dierentuincommissie voorziet een advies in de gevallen bedoeld in artikel 3bis

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020203796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing va Bij type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de non-discriminatie type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverk type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020042951 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2020, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, et wonende, om, zijn naam in die van «*****» te veranderen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020015533 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, wordt de heer Tom DEWOLF, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij FOD Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taal Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020015257 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 mei 2020, is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van «*****» ****(...) Bij koninklijk ****

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020043107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan de sportsector in het kader van het noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" type besluit van de waalse regering prom. 10/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020015565 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020015574 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De v type bericht prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020043112 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0028: Belfius Bank NV/Roularta Mediagroup NV/Immovlan. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 17 september 2020, o Volgens type bericht prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020043109 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De c type bericht prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020043105 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0027: Groep Garage Valckenier/Groep Renault Mahy. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 17 september 2020, ontvin Volgens type bericht prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020015541 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Bart

document

type document prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020203924 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Facility Managers (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20046 Deze selectie werd afgesloten op 09/09/2020. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020015543 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad 10 september 2020 - Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe overplaatsing Bij b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020043027 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig, effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens Gelet op het ontslag van een lid dient de Kamer van vol Aangezi

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020203885 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders HVAC (niveau A2) voor De Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20253 Solliciteren kan tot 14/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020203904 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel Analist (niveau A1) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG20271 Solliciteren kan tot 14/10/2020 via www.selor.be De ged(...) Geef het sele

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020203152 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2020 van 9 juli 2020 Rolnummers 7226 en 7257 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 11bis, type arrest uittreksel prom. -- pub. 23/09/2020 numac 2020202779 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 74/2020 van 28 mei 2020 Rolnummer 7130 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14,
^