B.S. Index van de publicaties van 30 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/2018 pub. 30/09/2020 numac 2018013882 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, gedaan te Brussel op 28 april

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020043178 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 september 2020, wordt mevrouw Anne QUICCHI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020015611 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 september 2020, is machtiging verleend aan de genaamde Raets, Camille Laurence Célestine, geboren te Luik op 7 oktober 2014, wonende te Esneux, om haar naam in die van « Johnson » te Bij type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVC Jong Lede inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Sint-Lenaarts inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020043029 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v Het bet type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020203915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020203874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2021 (1) type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020031359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020031355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2020, wordt mevrouw Delphine VOLCKE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overee type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043056 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de "American Battle Monuments Commission" door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020043059 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3165 van 8 september 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 december 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reserve type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KV Oostende inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015604 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende zestiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, aug type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015601 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en tot opheffing van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, me type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015599 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015597 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inz type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015456 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020031357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 23/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020031354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Magazijnier » gerangschikt op het gebied van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het Getuigschrift Hoger Secundair Onde type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015569 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid " Technologie van vorkheftrucks en toegepaste communicatie beroep » gerangschikt op het gebied van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor s type ministerieel besluit prom. 24/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 17/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015581 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2020 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor de territoriale en culturele actie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015570 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid " Brevet van gemotoriseerd materiaal van het frontale type " gerangschikt op het gebied van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale p type ministerieel besluit prom. 25/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 01/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015576 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Brevet van gemotoriseerd materiaal van het type heftruck » gerangschikt op het gebied van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor social

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020042977 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020043177 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer A. WILMS heeft de nietigverklaring gevorderd van d Deze za type bericht prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020031351 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De publiekrechtelijke vennootschap BPOST heeft de nietigv Deze za type bericht prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020015624 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw AVALA heeft de nietigverklaring gevorderd van het b Dat bes type bericht prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020015627 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw A.V.A.L.A. heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat besl type bericht prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020015623 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Ligue des droits humains heeft de nietigverklaring Dat bes type bericht prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020015622 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw "Union des hôteliers, restaurateurs, cafetiers Dit besluit type bericht prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020043204 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De GEMEENTE HAACHT en het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHE Deze za

document

type document prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020043210 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Risicoanalisten , (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20051 Deze selectie werd afgesloten op 01/09/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 8 j(...) type document prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020204012 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige « SIOD-Coördinatoren » (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: MNG20043 Deze selectie werd geannuleerd op 23/09/2020. (...) type document prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020203967 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data Stewards (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectie-nummer : ANG20069 Deze selectie werd afgesloten op 08/09/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020203972 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers Klachtenmanagement (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG20076 Deze selectie werd afgesloten op 18/09/2020. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020043209 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kapiteins Operationele Eenheid Brasschaat , (niveau Kapitein) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20008 Deze selectie werd afgesloten op 08/07/2020. Er zijn (...) De lijst is type document prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020015639 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financial Officers met OPLEIDINGSTRAJECT (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG20040 Deze selectie werd afgesloten op 08/07/2020. Er zijn 12 laur(...) De lijst is type document prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020015635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundige (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : AFG20181 Deze selectie werd afgesloten op 22/09/2020. Er zijn 4. laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)

erratum

type erratum prom. 21/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020043206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van de Federale Pensioendienst voor het uitoefenen van de verzekeringsactiviteiten als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan d type erratum prom. 28/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020031391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mond

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020043069 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van kandidaat-reserveofficieren **** koninklijk besluit ****. 3166 van 8 september 2020: **** **** van het reservekader, ****. De Smet en ****. **** worden, op 1 juli 2020, benoemd in de graad van ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020043202 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 september 2020, is benoemd als gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie, de heer Volante G., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen; Dit besluit tre Het verz

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020015361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12 maart 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren v Deze ve type vergunning prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020015374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 14 mei 2020 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingso Deze ve

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020031352 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924, Protocol, gedaan te Brussel op 23 februari 1968, tot wijziging van het Internationaal(...) To

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/09/2020 numac 2020090309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2020 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2020, 109.42 punten bedraagt, te De gezo
^