B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/07/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020042880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 01/10/2020 numac 2020015594 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten. - Officieuze coördinatie in het Duit type koninklijk besluit prom. 11/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betre type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020043075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2020, wordt de heer Boris LIBOTTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020015607 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2020, wordt de heer Jérémi POUMEROL, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Regie der Gebouw, in een betrekking van het Fran Over type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020015612 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen uit ambt. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 3174 van 17 september 2020: **** generaal-majoor vlieger ****. ****, op 17 september 2020 ontslagen uit het ambt van adjunct bij de **** **** **** type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015651 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015621 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 22 augustus 2020 houdende uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie , met betrekking to type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020031358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, wordt mevrouw Martine INDOT ingevolge de hernieuwing van haar mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie "Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeer Overeenkomst type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043037 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen omtrent de verliespercentages bij het vervoer van accijnsgoederen in bulk type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 01/10/2020 numac 2020042986 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2020 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelij type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVK Svelta Melsele inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020204006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043186 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020043184 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 september 2020, wordt mevrouw Christine EVRARD, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuni Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020015549 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2020, wordt de mevrouw Caroline DEGREEF, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouw in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 januari 2020. type koninklijk besluit prom. 26/06/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020042496 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de invoering van meerdere veiligheidsmaatregelen voor de visserij type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 01/10/2020 numac 2020043151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043111 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020043133 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Personeel. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 3 september 2020 dat uitwerking heeft op 1 mei 2020 wordt Mevr. Vandepontseele, Sophie , geboren op 14 januari 1973, aangesteld voor een nieuw mandaat (...) Het bero type koninklijk besluit prom. 29/08/2019 pub. 01/10/2020 numac 2020015592 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen. - Duitse vertali type koninklijk besluit prom. 21/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het visserij-arbeidscertificaat bedoeld in Titel 2 van de wet van 12 juni 2020 betreffende werk in de visserijsector type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Dessel Sport en het stadion van K Witgoor Sport Dessel inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043036 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020043032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2020 wordt de heer Arnaud GASPART ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Ottawa als medewerker belast Bij min type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Anderlechtse Haard NV als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 25/07/2018 pub. 01/10/2020 numac 2020042987 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van sp type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Factum Lab VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Citeco VZW als sociale onderneming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020041370 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2020, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de overblijfselen van de voormalige hoeve Hof te Bovenberg; de ho De goed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020203993 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2020 houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaa type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043230 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activit type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020043199 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020203790 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 juli 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 augustus 2020, heeft de Franstalige Correctionele Rechtbank te Brussel d « Sche

document

type document prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020204020 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen A2 (niveau A2) voor de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: AFB20002 Deze selectie werd afgesl(...) Er zijn 6 type document prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020204017 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs machines (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20160 Deze selectie werd afgesloten op 28/09/2020. Er zijn geen laureate(...) type document prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020204016 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20164 Deze selectie werd afgesloten op 25/09/2020. Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020043224 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG20070 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2020. Er zijn 11 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) type document prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020031350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale projectoproep 2021 voor opvang 1. INLEIDING Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers is een instelling van openbaar nut onder de voogdij van de van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en (...) Fedasil is ver

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor creatie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020204032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Zeevarenden. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 september 2020, dat in werking treedt de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad : - wordt aan de - wordt, op type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020043076 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 3164 van 8 september 2020: Het koninklijk besluit nr. 2166 van 21 december 2017 waarbij kapitein Heeft de v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020204040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 september 2020 wordt hernieuwd, voor een termijn van zes jaar, ingaande op 15 oktober 2 Mevrouw

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020043232 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 25 september 2020, dient het artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 september 2020 waarbij aan mevr. Cassaer E., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken aangewezen werd om haar ambt Bij m

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020203952 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 september 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 september 2020, heeft het Arbeidshof te Bergen de volgende prejudicië « 1. D

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 27/08/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020203913 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 juni 2013 betreffende de basisopleiding in het kader van de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's en tot wijziging van het besluit van 30 augustus type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/03/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020203705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 december 2018 tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020203948 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid en tot wijziging van het beslui

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020015538 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juli 2020, wordt de heer Bachar BACH benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouw, met ingang van 15 april 2020. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020015587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2020 wordt de heer Yilmaz Haydar benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de féderale overheisdienst binnenlandse zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 Overee type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020043077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 2020, wordt de heer Olivier DESCHAMPS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Overeen type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020015540 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juli 2020, wordt de mevrouw Hélène CALLENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouw, met ingang van 1 maart 2020. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raa type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2020 numac 2020015539 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juli 2020, wordt de heer Anthony BAKER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouw, met ingang van 15 april 2020. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad v

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/09/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020015588 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van bepaalde bepalingen met betrekking tot de financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen
^