B.S. Index van de publicaties van 12 oktober 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020043194 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 september 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "De Donder" te Bij koninklijk **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020043205 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 september 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te veranderen.(...) Bij koninklijk **** type koninklijk besluit prom. 09/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031543 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de COVID-19-commissaris en COVID-19-adjunct-commissaris en tot bepaling van hun opdracht type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van he Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020031444 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 11 mei 2020, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover M. HALA type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een tijdelijke financiële tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen, in het kader van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 12/10/2020 numac 2020031174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/06/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031524 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2020 ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2020 betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het co type ministerieel besluit prom. 30/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijkomende tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van gedialyseerde rechthebbenden, van kankerpatiënten en in het kader van de revalidatie in type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020043228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de gelijkwaardigheden aan vaarbevoegdheidsbewijzen voor pleziervaartuigen type ministerieel besluit prom. 30/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031456 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020031429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verlening aan Codevco V B.V. van een gebruiksvergunning voor zone C in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België Bij ministerieel besluit van 30 september 2020, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststellin Een ko type ministerieel besluit prom. 29/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie van Advies en Toezicht bedoeld in de afdelingen 6.3.8. van de Boeken 1, 2 en 3 betreffende de elektrische installaties en de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020015737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nation type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020015567 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020043256 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur aan het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, het Agentschap Overheidspersoneel, het Agentschap Facilitair Bedrijf, het Agentsc

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203989 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Lontzen type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020204101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2020 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203987 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Héron type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot versoepeling van de bepalingen inzake verloven om dwingende redenen in de context van van de COVID 19-pandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203988 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Les Bons Villers type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020203990 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Silly

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/07/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de organisatie van een projectvergadering en andere overlegmomenten tussen ontwerper/aanvrager en de regionale overheid type omzendbrief prom. 16/07/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende het principe van vrijstellingen van vergunningsaanvragen voor de aanleg of aanpassing van de publieke ruimte en voor de voorlopige proefaanleg van wegen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204057 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 september 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 september 2020, is beroep to Die zaak

document

type document prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204097 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerker Dienst Internationale relaties (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20034 Deze selectie werd afgesloten op 02/10/2020. Er zijn 2 laureat(...) De lijst is 1 type document prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204098 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch tekenaar - AMAY voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20202 Solliciteren kan tot 19/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectie type document prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204133 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG20206 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2020. Er zijn 11 laureaten.(...) De lijst is 1 type document prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204149 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie: Attachés managementondersteuning (m/v/x) - BFG20070 Er zijn 7 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 05/10/2020. De l(...) type document prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204105 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen bij de steundienst van het Hof van Cassatie (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG20153 Deze selectie werd afgesloten op 02/10/2020(...) Er zijn 7

erratum

type erratum prom. 02/07/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen wordt toegelaten. - Erratum type erratum prom. 16/07/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 september 2020, dat in werking t Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020015731 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2020 wordt de heer Tom DE MUNCK met ingang van 01 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 september 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 september 2020, dat uitwerking hee Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020031439 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaats van financieel deskundige (niveau ****) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd:

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020031502 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2020, bladzijde 78, regel 2, lezen : « de heer van Berlaer L. ». Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van d

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204076 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 september 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 september 2020, heeft het Hof van Beroep te **** de volgende **** « **** type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204078 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 september 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 september 2020, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het H « Sche

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020043167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 30 juli 2020, en in uitvoering van ar Interpr type lijst prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204134 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Maatschappelijke Integratie - Inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: BNG20075 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 25(...) De lijst van la type lijst prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204123 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteur Toezicht op Milieubescherming (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20283 Solliciteren kan tot 26/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020204136 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie: Attachés managementondersteuning (m/v/x). - Selectienummer : BNG20059 Er zijn 8 laureaten. Deze selectie werd afgesloten (...) De lijst van l

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 12/10/2020 numac 2020055644 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Lodewijk Hendrik Vervloet De heer Lodewijk Hendrik Vervloet, ge Alvorens te b
^