B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verdeling van bepaalde bevoegdheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020043308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 11 september 2020, wordt de heer Roger QUIN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, eervol ontslag De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020015681 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Inruststelling Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, wordt de heer Herman FONTIER, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A3 met de titel van Advi De heer type koninklijk besluit prom. 12/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020043080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020043318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 september 2020, wordt de heer Lionel BRACKMAN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale OverheidsdienstBinnenlandse Zaken, in een Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020031545 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 29 september 2020 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling in een mandaat Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt Mevr. Aurore MASSART aangesteld in het mandaat van directeur-generaal N-1 bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, met ingang van de eerste da Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020043285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 september 2020, wordt mevrouw Sandrine RIGO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020031550 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Ministerieel besluit betreffende een promotie door externe mutatie in de graad van Attaché A103 bij de Diensten van het Verenigd College van Bij type ministerieel besluit prom. 12/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020043082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen en de nationale platen voor motorvoertuigen en aanhan type ministerieel besluit prom. 08/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020043294 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor parodontologie type ministerieel besluit prom. 08/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020043295 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de arbeidsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020043296 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020043297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor algemeen tandartsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204131 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2020 wordt de beraadslaging van 8 juli 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Vloesberg in het kader van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 over de vol - het be type ministerieel besluit prom. 05/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020015763 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de erkenningen en hernieuwingen van erkenning van Centra voor de validatie van competenties in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de type ministerieel besluit prom. 11/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020043328 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de bepaling van de beleidsprioriteiten voor de participatieorganisatie voor de vijfjarige periode vanaf 1 maart 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204132 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2020 worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2020 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 13 juli 2020, hervormd. type ministerieel besluit prom. 12/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020043081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 15 december 2019 tot wijziging het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020043131 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 augustus 2020 wordt een subsidie van 150 000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020015675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

decreet

type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031526 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen type decreet prom. 08/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031533 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 21 van 11 juni 2020 houdende de aangepaste begroting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » ter ondersteuning van het herstel type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031527 bron waalse overheidsdienst Decreet tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de orga type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031525 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204043 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 september 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 september 2020, is beroep to Die zaa

document

type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204194 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelorprofielen (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20038 Deze selectie werd afgesloten op 08/10/2020. Er zijn 164 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204210 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20113 Solliciteren kan tot 30/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgev Parita type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020043300 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van ICT Specialisten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG20071 Deze selectie werd afgesloten op 12/10/2020. Er zijn 25 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204192 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sharepoint beheerders (niveau A) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20280 Solliciteren kan tot 06/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204142 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor het RSVZ. - Selectienummers : BNG20083 - BNG20082 - BNG20107 - BNG20084 - BNG20085 - BNG20094 - BNG20079 - BNG20081 - BNG20093 - BNG20086 - BNG200(...) - BNG20082 - Administra type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204160 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch dossierbeheerders (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20114 Solliciteren kan tot 02/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204209 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technische experten interventies mariene vervuilling (m/v/x) (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veilighei van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG20015 De lijst is 1 jaar type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204196 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleurs overheidssubsidies (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19449 Deze selectie werd afgesloten op 27/07/2020. Er(...) type document prom. 27/07/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031223 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204198 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20097 Solliciteren kan tot 30/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204207 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummers : (BNG20108) - (BNG20110) - (BNG20111) . Teamcoördinatoren personeels- en loonadministratie (m/v/x) - BNG20(...) . Attachés type document prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204143 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). - Selectienummers : BFG20092 - BFG20091 - BFG20126 - BFG20093 - BFG20094 - BFG20(...) - BFG20092 - Admini

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020015761 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel : 1. T Attesten Voor type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020031463 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020031532 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Niel: 1 - Charleroi (grondgebied van het eerste kanton): 1 (in associatie) - Péruwelz: 1 - Doornik (grondgebied van het tweede kanton): 1 (in(...) De kandidaturen voor een benoeming tot

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020015753 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 2020, dat uitwerking heeft sedert 30 september 2020 's avonds, is op haar verzoek, ontslag verleend aan Mevr. Geinger H. uit haar ambt van advocaat bij het Hof van Cassatie. Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020031531 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2020, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te vervullen aan mevr. Van Vaerenbergh N., griffier b Dit be

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204055 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor werkloosheiduitkeringen Attaché communicatie (m/v/x). - Selectienummer: BNG20104 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Sollicitere

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020204174 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 20 juni 2019 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020031395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2020, wordt mevrouw Linn REYNIERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betr Overeen type benoemingen prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020031458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 september 2020, wordt mevrouw Charlotte DE GEYTER benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020043055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 mei 2020, wordt mevrouw Gilke STOUTHUYZEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204203 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal controleurs (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20085 Solliciteren kan tot 30/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204202 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service IT Managers (niveau A2) voor FOD BOSA. - Selectienummer: ANG20256 Solliciteren kan tot 10/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204197 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Windows System Engineers (niveau A2) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20242 Solliciteren kan tot 30/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden geschrapt uit een centraal, handels- of vennootschapsregister. Die informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel 22 van richtlijn Bij v type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204199 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Financieel analysten (niveau A2) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Selectienummer: AFB20024 Solliciteren kan tot 30/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204177 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders ICT (niveau A2) voor de FOD Economie K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20217 Deze selectie werd afgesloten op 06/10/2020. De lijst van ges(...) type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen waarvan de schrapping uit een centraal, handels- of vennootschapsregister werd geannuleerd. Deze informatie werd elektronisch meegedeeld via het Europees systeem van gekoppelde registers, waarnaar wordt verwezen in artikel Ond. type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204176 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch controleurs (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG20167 Solliciteren kan tot 30/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204173 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders (niveau A2) voor de FOD Economie K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20177 Deze selectie werd afgesloten op 02/10/2020. De lijst van geslaagden,(...) Er werd ook ee type lijst prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020204150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020031408 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Kennisgeving. - Vergunning tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leef Bij

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031551 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 13/1, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot opheffing van het besluit van 4 augustus 20 type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/09/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020015768 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming twee plaatsvervangende leden van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 16/10/2020 numac 2020015747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 28 september 2020 werd de heer De Moor S., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, va Hof van b
^