B.S. Index van de publicaties van 5 november 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020203611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020203294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020015412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en de wijze van uitkering van aanvullende sociale voordele type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020031183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020015332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020031625 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2020, wordt de heer Roel HEYVAERTS rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn amb Overee type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020203519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toekenning van een éé type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020203309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van d type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020203505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020203609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenscha

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043496 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Zuiderhaard CVBA als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043498 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 februari 2020 tot erkenning van de vzw « FEDERATION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR CHOREGRAPHIQUE DE WALLONIE ET DE BRUXELLES, afgekort RAC » als beroepsfede type ministerieel besluit prom. 07/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020015913 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministeriële besluiten tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020015927 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Bevordering Bij Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 wordt de heer Carl CLAUS, Assistent, bevorderd in de graad van Attaché op het nederlandse taalkader van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met ingang van 1 juli 2020. Bij Minis Bij Minister type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020204349 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 17/03/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020204350 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 07 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 18/03/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020204351 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 19/03/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020204352 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 07/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043504 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020015849 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunston

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020204509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité van de vzw « Centre de référence en santé mentale » . type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020204508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

document

type document prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020043517 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 20 augustus 2012, wordt Mevr. COCLET Sonja definitief benoemd op 1 juli 2012, in de hoedanigheid van Ploegbaas type document prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020204560 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de rechterlijke orde: Secretarissen bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, arrondissement Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer : BNG20118 De medewerke(...) Solliciteren kan tot 20 type document prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020204532 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde. - Nummer van de selectie : (BNG20117) Griffiers-kabinetssecretaris voor de arbeidsrechtbank Gent (m/v/x) (BNG20117) De med(...) Solliciteren kan tot 20/1 type document prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020043486 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft tijdens haar plenaire vergadering van 29 oktober 2020 de volgende wijzigingen aan haar Reglement aangebracht : I. In artikel 3, nr(...) 1° in

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020031564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020015898 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 3 mei 2019 tot oprichting van een Jongerenforum van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de prioritaire studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043477 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de prioritaire studierichtingen en thema's van de opleiding tijdens de loopbaan, op netoverschrijdend niveau, van de personeelsleden van het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secund type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische h

beschikking

type beschikking prom. 29/10/2020 pub. 05/11/2020 numac 2020043469 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om in geval van overmacht het houden van vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden te garanderen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020204552 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 19 okt Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020204562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten van leden en ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2020, worden - de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020204561 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2020, wordt eervol ontslag uit haar fu Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020043481 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers **** op de politionele informatie Vacante betrekking van rechtskundig adviseur In de loop van de maanden november/december 2020 zal het **** (****) overgaan tot de aanwerving van één contractuele ambtenaar: • Re(...) **** ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020015938 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 06 oktober 2020, wordt de heer BUBBE Gaël, stagiair in graad van deskundige word definitief benoemd in het (...) type benoemingen prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020043514 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 3 augustus 2020, wordt de heer MONTES Mathieu definitief benoemd op 1 mei 2020 in de hoedanigheid van Werkman van Openb

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020204550 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Rechterlijke Orde. - Nummer van de selectie : (BFG20104) Griffiers bij de arbeidsrechtbank Henegouwen (m/v/x) (BFG20104) Er zi(...) Deze selectie werd afgeslot

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020092410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand oktober 2020

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 05/11/2020 numac 2020055649 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap Van Tongerloo, Hedwig Jozef Bertha De heer Van Togerloo, Hedwig Joz Alvorens te b
^