B.S. Index van de publicaties van 6 november 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043181 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 27/10/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Pensioenrechten van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de principes die van toepassing zijn op de exploitatieveiligheid van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de procedure voor eensluidend advies van de Veiligheidsinstantie en betreffende de bekendmaking van de elementen bedoeld in artikel 68, § 6, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 06/11/2020 numac 2020043371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de lichtseinen waarover voertuigen aan de kop van een trein moeten beschikken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020204578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fedris. - Personeel. - Hernieuwing verlenging. - Mandat Adjunct administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2020 wordt het mandaat van mevrouw Pascale Lambin in de functie van adjunct administrateur-generaal bij Fedris ver Het beroe type ministerieel besluit prom. 22/10/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043534 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2020 betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type ministerieel besluit prom. 16/03/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020204353 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 10 en programma 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043522 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2020 tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstede

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/11/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020043539 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 54 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, lid 2, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de beg

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020015866 bron hoge raad voor de justitie Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Bij beslissing van 16 september 2020 heeft de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie mevrouw Dorothy Duchatelet en de heer Hubert V Deze aa

document

type document prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020015940 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2020 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voo Voornoe

arrest

type arrest prom. 04/11/2020 pub. 06/11/2020 numac 2020015973 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020043480 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ereconsuls Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2020 : 1. Wordt, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Elisabeth DE LOBEL, honorair Consul van België te Korfoe. 2. Wordt Mevr. Isabella A Bij koninklijk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020204555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 19 oktob - de hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020204566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2020, dat Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020043529 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van Attaché voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Betrekking waarvoor het maximum aantal ****(...) **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020043505 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij Toelichting

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020043489 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 maart 2020, dat in werking treedt op 30 november 2020 's avonds, is aan de heer De Smedt G. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lokeren. Bij konin

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020204545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020204579 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van European Affairs Officers (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB20019 Solliciteren kan tot 23/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020204544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020204546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij type lijst prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020204590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige European Affairs Officers (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB20028 Solliciteren kan tot 23/11/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het sele

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020015894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van dierlijk afval Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 22/10/2020, werd de registratie als ophaler van dierlijk afval METROPOLE GROUP B.V.B.A. ingetrokken. De registratie draag(...) type registratie prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020015893 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 22/10/2020, werd de registratie als vervoerder van dierlijk afval METROPOLE GROUP B.V.B.A. ingetrokken. De registratie (...)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020204137 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2020 van 1 oktober 2020 Rolnummer 7246 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 37, 38, 39, 56 en 63 van het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 7 februari 2019 « tot oprichting van de o Het Grond

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020043490 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 16 september 2020 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, dat uitwerking heeft sedert 1 oktober 2020, is de eindestelling tot het mandaat van kamervoorzitter in he Hof van be

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 06/11/2020 numac 2020043520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 106
^