B.S. Index van de publicaties van 20 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020031691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raa type wet prom. 23/10/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043678 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde, om humanitaire redenen in verband met de tragische explosie in de haven van Beiroet in augustus 2020, voor uit Libanon afkoms type wet prom. 29/09/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raa type wet prom. 04/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020031663 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economische recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043593 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 3 september 2020 wordt mevrouw Coralie JOZEAU, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met ingang van 1 september 2020, overgeplaatst,via mobiliteit, naar de F Op deze type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020091311 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020031643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt Mevr. Nora BOUGATA, klasse A1, door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een betrekking van Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020031644 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Gauthier COCLE, klasse A1, door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een betrekking Overee type koninklijk besluit prom. 13/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020031658 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt de heer Matthieu SERURIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteunin Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043550 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 3 september 2020 wordt de heer Frédéric DE FAYS, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043674 bron federale overheidsdienst justitie Federale Politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 8 november 2020 wordt de heer Noël DE SMET aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de Federale Politie voor het gerechtelijk type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043666 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043661 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt de heer Xavier PIERARD, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043664 bron federale overheidsdienst justitie Federale Politie. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Pierre HOREVOETS aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar voor de betrekking van gerechtelijke directeur van de Federale Politie voor het gerec Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020031645 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Michel MINGIEDI M'PEMBELE, klasse A1, door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Brussel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt, met ingang van 7 juli 2020, aan de heer HAINE Patrick eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbei Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Antwerpen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt met ingang van 26 juni 2020, aan de heer VAN GENECHTEN Ivo, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, type koninklijk besluit prom. 16/09/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020015991 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016045 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 september 2020, wordt mevrouw Hélène VANHOREN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteunin Over type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016031 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt de heer Pierre VEROUGSTRAETE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteu Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204748 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt, met ingang van 13 september 2020, aan de heer HESTERS René eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bi Hij wor type koninklijk besluit prom. 13/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020204803 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de coördinatiecel van de Covid-19-commissaris en COVID-19-adjunct-commissaris

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020015886 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart type ministerieel besluit prom. 17/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043614 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 17/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 26/10/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043656 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2020 tot aanwijzing van de leden van het adviescomité voor de opvang in een gemeenschapscentrum van uithandengegeven jongeren type ministerieel besluit prom. 17/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij type ministerieel besluit prom. 17/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016050 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 5 november 2020 is de aanwijzing van mevr. Van Maele S., als effectief lid in de hoedanigheid van kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Oost-Vlaanderen, hernieuwd voor de d Bij m type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Einde aanstelling Bij ministerieel besluit van 10 november 2020 wordt de aanstelling van de heer Tom PARYS als plaatsvervangend regeringscommissaris bij de RVA, met ingang van 8 oktober 2020 beëindigd. type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204506 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2020 wordt "Abalone TT Brabant" voor een beperkte duur van twe jaar erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020016079 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openb type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020016080 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellinge type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020016077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheids type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020016078 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de gewestelijk

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020031657 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0033: Van Mossel Automotive Groep 4 NV / Autopolis SA - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 16 november 2020, ont Volgens

document

type document prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204783 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs bouw (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG20112 Deze selectie werd afgesloten op 19/10/2020. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016053 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De heren Caeymaex A., Delange S., Poncelet B. et Wauthier M., notarissen ter standplaats Luik , zijn overgegaan tot de vorming van de associatie "NOTABIS" met zetel te Luik (grondgebied van (...) Deze associatie treedt in werking met ingang v type document prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016089 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Versterking van de maatregelen genomen in het kader van de "periode van verhoogd risico" na de ontdekking van gevallen van het H5N8-virus bij wilde vogels in België Sinds de beslissing die op 1 november van kracht werd over de afkondig De aanwezigheid type document prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204807 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Facility Managers (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG20213 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/10/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043670 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de maatregelen tot aanpassing van de redenen voor de afwezigheid van kinderen en tot herziening van de financiële participatie van ouders in opvangmilieus in het kader van de Covid19-ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043671 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 januari 2020 houdende benoeming van de leden, een waarneemster, een voorzitter en de vice-voorzitters van de Raad van bestuur v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043669 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Evaluatiecommissie

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016134 bron gegevensbeschermingsautoriteit Aanwerving van een **** statutair adviseur voor de **** en het aanleggen van 2 **** van adviseurs . - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 november 2020,(...) ****. Selectieprocedure De proeven worden ****

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016052 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Eupen Bij beschikking van 30 oktober 2020 van de voorzitter van het rechtbank van eerste aanleg te Eupen, is mevr. Corman N., rechter in de familie-en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043597 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3231 van 30 september 2020, heeft in de vakrichting "algemene steun" de volgende benoeming plaats op 26 september In de graad van l

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043655 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Landen : 1 - Berlaar : 1 (in associatie) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend s(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENER

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043443 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - Bijzondere werving. - Laterale bijzondere werving. - **** van kandidaat reserveofficieren 2021 1. In 2021 worden **** georganiseerd voor de normale werving, de bijzondere werving en de laterale bijzondere 2. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016051 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, dat uitwerking heeft sedert 16 oktober 2020 voor een verlengbare periode van één jaar, is een verlof wegens opdracht van algemeen belang verleend aan de heer Van Iseghem P., rechter i Bij k

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/10/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020204678 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het begeleidingscomité voor jeugdbijstand

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020043594 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 2020, wordt de heer Benjamin DELCOURT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een Overeen type benoemingen prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016083 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2020, wordt mevrouw Nancy SAUSSEZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204724 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Service (level) managers (m/v/x). Selectienummer : BNG20007 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd(...) De lijst van l type lijst prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204761 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020016046 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe overplaatsing in de graad van assistent in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofds type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/11/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020031632 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016017 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 23/12/2019, werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige van IBEVE V.Z.W. ingetrokken. Bij het ministeriee(...) Bij het ministerieel besluit van 07/05/2 type erkenning prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij het ministerieel besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/10/2020, werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige van RAMBOLL BELGIUM B.V.B.A. type erkenning prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij het ministerieel besluit van 04/06/2020, werd de hernieuwing van de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige aan TERRA ENGINEERING AND CONSULTANCY N.V. toegek(...) De erkenning draagt het nummer A type erkenning prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 10 november 2020 is het laboratorium VITO NV, Industriezone Vlasmeer 5 te 2400 Mol, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 dece Groep: 4 M type erkenning prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020204715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 10 november 2020 is het laboratorium ISSeP, rue du Chéra 20 à 4000 Luik, erkend geworden voor de volgenden scopes tot 31 oktober 2024. Groep :

registratie

type registratie prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 12/03/2020, werd de registratie als bodemsaneringsaannemer aan URGENCE DEPOLLUTION HYDROCARBURES B.V. toegekend. De registrati(...) Bij de beslissing van Leefmilieu Bru type registratie prom. -- pub. 20/11/2020 numac 2020016016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 17/07/2020, werd de registratie als bodemsaneringsaannemer BIOTERRA N.V. ingetrokken. Bij de beslissing van Leefmilieu Bru(...) Bij de beslissing van Leefmilieu Brusse
^