B.S. Index van de publicaties van 27 november 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020202780 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 75/2020 van 28 mei 2020 Rolnummer 7161 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2020, wordt mevrouw Julie ARNHEM, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een be Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020031689 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 3260 van 19 oktober 2020, wordt het koninklijk besluit nr. 3154 van 28 augustus 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020043706 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 3262 van 19 oktober 2020: Worden aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School: Op 17 augustus 2020: **** **** ****. **** type koninklijk besluit prom. 11/02/1991 pub. 27/11/2020 numac 2020031665 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020043714 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 3263 van 19 oktober 2020, wordt mijnheer David André, attaché, op 30 september 2020 's avonds op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. 29/10/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020043728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of comm type koninklijk besluit prom. 22/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020043769 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2019 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2020, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgings type koninklijk besluit prom. 31/01/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020043772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het promille, bedoeld in artikel 1bis, § 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende d type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016162 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 3261 van 19 oktober 2020: Worden ontslagen uit het ambt van militair **** aan de Koninklijke Militaire School op 31 juli 2020: Lui Kapiteins-**** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020204997 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2020, wordt aan de heer Romain VANDERBECK, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om een type koninklijk besluit prom. 08/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020204975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020031677 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van **** Bij koninklijk besluit ****. 3259 van 19 oktober 2020, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan: eerste korporaal-chef ****. **** **** korporaal ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020043719 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 6 juli 2020, wordt de heer Pierre STRUMELLE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontsla De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 november 2020, wordt mevrouw Femke BROUCKE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een b Overeen type koninklijk besluit prom. 22/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020043790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016106 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 13 november 2020 wordt Mevr. Elke VINCKE, adviseur , met ingang van 1 november 2020, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A4, in het Nederlandse taalkader, bij de Centrale di(...) Een be type ministerieel besluit prom. 20/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020043724 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2019 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 24/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020043795 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 17/09/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020031680 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aangiftemodellen en technische modaliteiten voor de toepassing van de retributie op industrieel afvalwater en het dienstverleningscontract voor industriële saneringen type ministerieel besluit prom. 19/11/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020016189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020016110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedureregels voor

decreet

type decreet prom. 09/10/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020016108 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/11/2019 pub. 27/11/2020 numac 2020016125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020205073 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés IT Operations (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20270 Solliciteren kan tot 14/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020205060 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs Experience designer (niveau A3) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels Openbaar Ambt. - Selectienummer: AFB20021 Deze selectie werd afgesloten op 24/11/2020. (...) type document prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020204982 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Cartografen Kwaliteitscontrole (niveau B) voor het NGI. - Selectie-nummer : AFG20195 Deze selectie werd afgesloten op 16/10/2020. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020204986 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkende rechter in sociale zaken, als zelfstandige bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer HESTERS René De betrokken organi De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020204989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer HAINE Patrick De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016105 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgem De v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020043739 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2020, - is mevr. Inghels B., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. - is dhr. Ninane Y., advocaat, benoemd tot rechter - is mevr. C type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 november 2020, wordt mevr. Hulstaert E., definitief benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 september 2 Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020204664 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 1 oktober 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 oktober 2020, heeft het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen, de volgend « - Sch

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/09/2020 pub. 27/11/2020 numac 2020204644 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 februari 2008 betreffende de opleidingssteun voor werknemers tewerkgesteld in ondernemingen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020043689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2020, wordt Mevr. Sarah KEGELS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeen type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt Mevr. Paulien CARDINAELS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een bet Overeen type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020043776 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 september 2020, wordt de heer Hans DE VEENE benoemd tot rijksambtenaar in hoedanigheid van senior onderzoeker bij de Federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen in een betrekki Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020204930 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020204998 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten in nieuwe technologieën (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG20106 Solliciteren kan tot 16/12/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020204932 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. type lijst prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020204931 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma E

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016164 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau A in een betrekking waaraan de titel is verbonden van attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van (...) A. Algemene Ad type incompetitiestelling prom. -- pub. 27/11/2020 numac 2020016165 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau B in een betrekking waaraan de graad is verbonden van financieel deskundige bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis va A. Algeme
^