B.S. Index van de publicaties van 23 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020044257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep voor burgemeesters met het oog op de samenstelling van de Raad van burgemeesters Beschrijving van de in te vullen mandaten. De Raad van burgemeesters werd ingesteld bij wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde poli Het betre type wet prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie type wet prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020204086 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2020 van 24 september 2020 Rolnummers 7122 en 7124 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2018 « tot wijziging van de wet v Het Grond type wet prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020204088 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 123/2020 van 24 september 2020 Rolnummer 7217 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 19 van de wet van 2 mei 2019 « houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. », ingesteld door Raf Geurts. Het Grondwet samengestel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044483 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedinstellingen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020204946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt aan de heer DE BROUWER René op het einde van de maand februari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2020, wordt Mevr. Francine KOTTONG, bevorderd door verhoging (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2020, wordt Mevr. Alexandra SONCK, bevorderd door verhoging n(...) type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2020 aan het Secretariaat van het trustfonds voor het Speciale Programma type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vrijwillige Belgische bijdrage van 30.000 euro voor 2020 aan het werkprogramma van de Internationale Walvisvaartcommissie om bijvangst te verminderen type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een vrijwillige bijdrage van België voor het werkplan 2021-2023 van het Verdrag van Espoo inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 23/12/2020 numac 2020044142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, wordt de heer Laurent LEWUILLON, bevorderd door overgang (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, wordt de heer Abdesselam MAKHFI, bevorderd door overgang (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt aan mevrouw DEMEYERE Isabelle, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt aan de heer VAN SAN Piet op het einde van de maand februari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt aan de heer VANDENBUSSCHE Johan op het einde van de maand januari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het am type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt aan de heer VAN DE VELDE Luc op het einde van de maand januari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt aan de heer VANDERHAUWAERT Paul op het einde van de maand januari 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het am type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2019, wordt de heer Benoît RAMACKER, bevorderd door verhoging(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020204947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt aan de heer DUELLAERT Hubert op het einde van de maand december 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt Mevr. América RIVEROS, bevorderd door verhoging n(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt de heer François PARMENTIER, bevorderd door verho(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020044534 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij ministerieel besluit van 15 december 2020 wordt de heer Danny SPITAELS, klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, aangesteld in de hoedanigheid van Directeur a.i. van de Stafdienst Budget en Beheercontrole bij de Federale Ove Overeen type ministerieel besluit prom. 09/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044291 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ziekten waarvoor de nationale referentielaboratoria belast zijn met de controle van de kwaliteit van de diagnostische reagentia en tot vaststelling van de procedure voor die controle type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020044523 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlening aan Codevco V BV van een machtiging voor de bouw, een vergunning voor de exploitatie en een Natura 2000-toelating voor een aquacultuurproject in zone C in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031736 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vervoersleidingen van gasachtige zuurstof Vervoersvergunning B323-4284 Bij ministerieel besluit van 16 december 2020 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning B323-428 van 22 december 1970 verleend aan de nv Air Liquide Industries Belgiu type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020016437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031735 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vervoersleidingen van gasachtige zuurstof Vervoersvergunning B323-4283 Bij ministerieel besluit van 16 december 2020 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning B323-1417 van 2 april 1979 verleend aan de nv Air Liquide Industries Belgium v type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020016423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vervoersleidingen van gasachtige waterstof Vervoersvergunning A.323-4282 Bij ministerieel besluit van 16 december 2020 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.323-1419 van 5 juni 1979 verleend aan de nv Air Liquide Industries Belgium type ministerieel besluit prom. 23/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044112 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand. - Bijlagen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 02/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044158 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2001 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044297 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 7.500.000,00 EUR voor het jaar 2020 aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigin type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020031709 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020031710 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de gemachtigde ambtenaren zoals bedoeld in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020016400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 19.320.000,00 EUR voor het jaar 2020 aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020016359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020016350 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegebied van de gewestweg N148 tussen kilometerpunt 8,903 en 10,603 op het grondgebied van de gemeente Schelle type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afbakening van de gecontroleerde overstromingsgebieden Alken-Wellen opwaarts en afwaarts Bodemstraat en het gecontroleerd overstromingsgebied Herten op de grens van Wellen en Borgloon type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019 als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044554 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 67 betreffende de toekenning van energiesteun aan gezinnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 en de winterperiode

decreet

type decreet prom. 27/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044363 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020016428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht in verband met de aanpassing van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor gebruik van werken, databan Over type bericht prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205461 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 april 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 oktober 2020, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Bruss « Sche

document

type document prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205554 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers-kabinetssecretaris (niveau B) voor de Arbeidsrechtbank Gent. - Selectienummer: BNG20117 Deze selectie werd afgesloten op 15/12/2020. Er zijn 2 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205598 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Personeel en Organisatie (niveau A3) voor Huisvestingsmaatschappij (BGHM). - Selectienummer: ANB20018 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2020. Er is 1 laurea(...) De lijst is 2 type document prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020044232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2020-05-S betreffende de administratieve sanctie in het kader van de controleopdracht toewijzing capaciteit dienstregeling 2020 O Het bes type document prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020044491 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Grafisch vormgevers (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20261 Deze selectie werd afgesloten op 09/12/2020. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205605 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR verantwoordelijken (niveau A3) voor FEDRIS. - Selectienummer: ANG20340. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 9 december 2020. De uiterste inschrijvi(...) Solliciteren

arrest

type arrest prom. 09/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044312 bron rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2021 van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

beschikking

type beschikking prom. 17/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044497 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020016336 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 september 2020 dat in werking treedt op 1 januari 2018, wordt de heer Tomas VERCAMMEN, in vast verband benoemd in de klasse A1 met de titel attaché, in het Nederlandse taalkader, bij Bij koni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020016386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van Griffiers-kabinetssecretaris niveau B voor de Rechterlijke Orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georgani(...) Griffier- type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Luc VAN DE VELD De b type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer René DE De type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Piet VAN SAN De betrok De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van mevrouw Isabel De b type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Paul VANDERHAUW De b type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020044244 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 7 december 2020, bladzijde 85155, akte nr. 2020/43921, Regel 44, lezen « Assistent dossierbeheer bij het parket Luxemburg, afdelingen Marche-en-Famenne en Neufch type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Hubert DU De b type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 december 2020 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2020: - wordt aan de heer Jean-François TAMELLINI eervol onts - wordt mevr type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020016357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vacantverklaring van een betrekkingen door bevordering naar en mutatie binnen niveau A 1. DOELSTELLING EN CONTEXT Onze FOD is een creatieve, lerende, coherente en verantwoordelijke organisatie die rekent op autonome en competente medewerkers In dit kad type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020204951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Johan VAN De b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031741 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 2020, wordt de heer Luca BALLONI benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205577 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige gezondheidsinspecteurs-clusterverantwoordelijken (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: MNG20060 Deze selecti(...) De lijst v type lijst prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205600 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Competentiemanagement (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20124 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2020. De lijst van g(...) type lijst prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205599 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analist-ontwikkelaar PHP,Ful-Stack (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20123 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2020. De lijst van ges(...) type lijst prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020044566 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Voordracht door de Kamer van volksvertegenwoordigers van een lijst van twee kandidaten voor het ambt van Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof Tijdens zijn vergadering van 17 december 2020 heeft de Kamer van v Eerste

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020031756 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging . - 11 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van d(...) Bij arrest nr. 249.048 van 26 november 2020 heeft de Raad van State,

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/11/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020031725 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen van Leidend en adjunct-leidende ambtenaren (A4+) van de Diensten van het Verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020044565 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rech

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020205579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020204945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 13 november 2020 werd de heer VAN SAN Piet, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voo

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020203085 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 68/2020 van 14 mei 2020 Rolnummer 7059 In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 11bis, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. He samengestel

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 23/12/2020 numac 2020092412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2020
^