B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020204564 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 139/2020 van 22 oktober 2020 Rolnummer 7098 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 11, 1°, van de wet van 11 juli 2018 « houdende diverse bepalingen in strafzaken », ingesteld door Isabelle Mattiuz en ande Het Gro type wet prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020044623 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van Domestic & General Insurance plc naar Domestic & General Insurance Europe AG De Hight Court of Justice van Engeland en Wales heeft op 15 december 2020 de verzekeringsonderneming naar Brits recht Domestic & Overeenkomstig art

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 04/01/2021 numac 2020205694 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de verhoging van het maximumpensioen in het kader van het minimumrecht per loopbaanjaar type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 04/01/2021 numac 2020016444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale dotatie inzake de kosten voor het jaar 2020 ten gevolge van de implementatie van het sectoraal akkoord van 13 september 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020044238 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 17 december 2020, dat in werking treedt vanaf heden, is het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2021 vastgesteld als volgt: - voor de Franse taalrol: 18; - voor de Het beroep to

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2020 pub. 04/01/2021 numac 2020044512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2020 pub. 04/01/2021 numac 2020044714 bron brussels hoofdstedelijk gewest 23 DECEMBER 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/050 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeer Vers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2020 pub. 04/01/2021 numac 2020044603 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020205609 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 november 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 december 2020, is beroep tot g Die zaa

document

type document prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020205503 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs externe audit (niveau B) voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. - Selectienummer: ANG20317 Solliciteren kan tot 18/01/2021 via www.selor.b(...) De gedetai

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020205496 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 16 november 2020 worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2020 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 8 oktober 2020, goedgekeurd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020016414 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Oproep tot kandidaten voor de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Er zijn meerdere mandaten te begeven bij de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. Artikel 42 van de wet van 31 januari 2007 in Die commi type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020044344 bron hoge raad voor de justitie **** van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het **** ****(...) Het examen dat toegang **** type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020044687 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2021. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 510 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen weldra de Nederlandstalige en Om tot

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020205561 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatieverantwoordelijken (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG20349 Solliciteren kan tot 19/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selec

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020044364 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 november 2020, wordt Mevr. Daphne VAN ECHELPOEL, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het N Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020205692 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige projectverantwoordelijke ICT in een medische omgeving (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20192 Solliciteren kan tot 18/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020205691 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Controleur van werken met speciale technieken (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20246 Solliciteren kan tot 18/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020205690 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur speciale technieken (niveau A1) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20247 Solliciteren kan tot 25/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020205664 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten bij de politierechtbank en de vredegerechten Henegouwen (m/v/x). - Selectienummer: BFG20122 Er zijn (...) Deze selectie werd afge type lijst prom. -- pub. 04/01/2021 numac 2020205643 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Actuarissen (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG20331 Solliciteren kan tot 25/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het sele
^