B.S. Index van de publicaties van 6 januari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020015996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging en type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020044694 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2021, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020016497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044593 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 17 december 2020 wordt de heer Eddy PEETERS, met ingang van 1 oktober 2020, aangeduid in de hoedanigheid van directeur algemeen beleid bij de cel algemeen beleid van de Vice-Eersteminister en Mi Overeen type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020015970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitte type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020015958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044710 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt de heer Stéphane DEKEYZER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij Koninklijk Meteorologisch Instituut van België met ingang van Overe type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020042983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044631 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, wordt de heer Christophe HEROUFOSSE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Justitie in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang va Overee type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020016412 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een vrijwillige bijdrage aan het speciale fonds ten bate van het Afghaanse nationale leger en van fondsen ten voordele van Defence Capacity Building type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020205645 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044706 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 december 2020, wordt de heer Nicolas DE COSTER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van Attaché bij Koninklijk Meteorologisch Instituut van België met ingang van Overee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020044696 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2021030002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie Verlenging van de aanstelling in het hoger ambt Bij ministerieel besluit van 22 december 2020 wordt de aanstelling van hoofdcommissaris van politie Eric SNOECK in het hoger ambt van dir Dit beslui type ministerieel besluit prom. 22/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020044649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2015 tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoeg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020044637 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor studenten ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

decreet

type decreet prom. 17/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020205721 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 2016 Lening "Coup de Pouce" type decreet prom. 17/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020205727 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de inwerkingtreding van het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudeliquentie

document

type document prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X)-brandweermannen (basiskader - b(...) - Op 9 en 10 type document prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat -kapiteins (hoger kader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V/X) kapiteins (hoger kader - beroeps en (...) - Op 9 maar type document prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest en handvaardigheidstest) voor kandidaat-brandweermannen (basisk(...) - Op 25 februari

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020016413 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. Attesten type vacante bettreking prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044666 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de politierechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi : 1 Toelichtin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020016424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 er december 2020, wordt mervrouw Ysabelle RASE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking va Overeenkomstig de type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020016405 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 2020, wordt mevrouw Jeanne-Solange MBEZELLE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taal Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020016474 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2021, wordt de heer Didier J.L. LEEMANS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij b type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044498 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt mevrouw Gaëlle CAMUT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044499 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt mevrouw Inge VERREZEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044501 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Gunther M.B. EVERAERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissi type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044505 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Nick R. VANWIJNSBERGHE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij besliss type benoemingen prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020044504 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt de heer Jef M. VERDONCK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/01/2021 numac 2020016462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakings-onderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 18 november 2020 wordt de vergunning voor het exploiter

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 11/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020016463 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 20-04 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20202021-0413 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 11/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020016464 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 20-02- tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 2020-2021-0412

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 17/12/2020 pub. 06/01/2021 numac 2020205626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^