B.S. Index van de publicaties van 7 januari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2021 numac 2021200035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle. - Bevordering van een adviseur arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 22 december 2020, dat in werking treedt op 1 januari 2021, wor Het bero type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020204594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fon type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020204573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de functie van type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020204607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020203900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020204572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020203824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfst type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2021 numac 2020044690 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 december 2020, wordt de heer Tom KIELEMOES, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2, met de titel van attaché, via federale mobiliteit, bij de Federale Overheidsdiens Overeen type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020203823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfst type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020203805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het werkbaar werk en de instroom type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2021020002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde tijdelijke maatregelen van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplicht type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020043566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de aantrekkelijkheid van het type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020016419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 30/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020016466 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2021, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020015959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden in 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 19/11/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020042981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de eindejaarspremie; b) de collectieve arbeidsovereenk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044563 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/01/2021 numac 2020044520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2020 wordt de heer Claude GILLARD, voor een termijn van twee jaar, aangewezen als extern plaatsver Dit bes type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044568 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 18/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044661 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2019 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020205722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontracten tussen de Waalse Regering en de autonome havens van Charleroi, van Namen, van het Centrum en van het Westen en van Luik gelden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044648 bron ministerie van de franse gemeenschap Beschikking van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de kamer van beroep van de officiële gesubsidieerde PMS-centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044640 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017 houdende benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs op gewoon en bui type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044641 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2020 houdende benoeming van de leden van de kamer van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de officiële gesub type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 houdende benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het vrij confessionel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044643 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2018 houdende benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het vrij niet-universitair hoger onderwijs van confessio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044645 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 2017 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020016502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep voor het gesubsidieerde personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2020 pub. 07/01/2021 numac 2020044646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de kamer van beroep voor het vrij niet-confessioneel basisonderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2021 numac 2021200006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 december 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2021 numac 2021200014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 22 december 2020, wordt mevrouw PREUX, Maryse, me Het be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/2021 numac 2021200022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een werkend lid Bij koninklijk besluit van 22 december 2020, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan de heer Jean-Marc LAASMAN eervol ontslag v - wordt, op v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/01/2021 numac 2020044585 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Federale Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie Gelet op de beslissing van de plenaire vergadering van 17 december 2020 die Samenste

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/01/2021 numac 2020044607 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 december 2020, wordt mevrouw Ellen SALVERIUS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader Overeenk

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/01/2021 numac 2021200030 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experten professionele re-integratie (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG21001 Solliciteren kan tot 21/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selec
^