B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021030003 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekeningen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer en van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het jaar 2019 en van voorgaande jaren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020043599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging e type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020043600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervo type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020043528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverst type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020203821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021030000 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021020008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 22 december 2020 is aan Mevr. Godelieve Van Daele, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, eervol ontslag Zij ma type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffend type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfst type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020044458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 1 december 2020, wordt de heer Daniël ROCHTUS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ont De hee type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020043567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044573 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 41, § 5 en 44, § 4, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016460 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020031754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 september 2020, wordt de heer Pieter WYNANT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overee type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021200056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het kaderakkoord voor het vo type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021030001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betref type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020204706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021020048 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit betreffende de responsabilisering van de Brusselse regionale maatschappijen van onderlinge bijstand type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021020034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021020033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van het College van experten voor de externe kwaliteitsevaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021020032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende hernieuwing van mandaat van de leden van de Commissie voor klinische biologie type ministerieel besluit prom. 23/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021010016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en van het herstelplan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020016411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2020, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument van de totaliteit van de voormalige zetel van de Bank Lambert - m Het go type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020044319 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021010020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van een subsidie aan Sportwerk Vlaanderen vzw en aan Sportamundi vzw voor de verdere uitrol van het project SportKompas, een wetenschappelijk onderbouwde sportoriëntatie voor kinderen tussen 8 en 10 jaar type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020044518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de personeelsleden van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020044508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en opheffing van artikel 1 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019 betreffende de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra voor type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016420 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage type besluit van de vlaamse regering prom. 20/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020044294 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020044304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 38 en bijlage 5 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020031749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van bijkomend uitstel van drie jaar aan Eigen Gift. - Eigen Hulp, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid,

decreet

type decreet prom. 03/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021200050 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044447 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021030025 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw "Fédération des Milieux d'Accueil de la petit Dat besluit type bericht prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021030028 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Bastenaken heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze za type bericht prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021030020 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Association des Généralistes de la Région des Fagne Dat type bericht prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021010030 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de federale min Dat bes type bericht prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021030018 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Liga voor Mensenrechten heeft de nietigverklaring gevo Dat bes

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 05/01/2021 pub. 13/01/2021 numac 2020044068 bron vlaamse overheid Samenwerkingsakkoord tussen de Ministers van Landbouw van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling van opdrachten voor de toepassing van de beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021020028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie Vervanging van een vertegenwoordiger van de federale regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het o Gelet op

document

type document prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020044675 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2020-06-S in het kader van de controleopdracht vernieuwingsplanning en gepland of niet-gepland onderhoud Op 21 december 2020 heef Tijdens

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021200075 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Junior IT Architecten (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: AFG20215. - Erratum De publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021 op bladzijde 2021200027 moet al(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020044412 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 68 type beschikking prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020044411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 68 type beschikking prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020044410 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikel 88, type beschikking prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020044409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en Betreft: type beschikking prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020016503 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op en toelating overeenkomstig de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27, type beschikking prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020044413 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 68

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020016431 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2020 wordt de Heer Luc Junior CONTENT met ingang van 1 september 2020 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de t Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020044612 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 december 2020 werden met ingang van 15 november 2020 benoemd : Leopoldsorde Ridder Dhr. MICHIELSENS Maurice, Uitbater van boottochten te Brugge; Dhr. VANDERLINDEN Henri, Zij zullen het burg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021020016 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 17 december 2020, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de arbeidsrechtbank Henegouwen te vervullen aan mevr. Godart V., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Be Dit bes

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020031752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2020, wordt de heer Simon VAN MEENEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020031753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 september 2020, wordt Mevr. Nadia VAN ROOSBROEK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse/Franse taal Overeenk

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2021200013 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken communicatie (niveau A1) voor War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG20354 Solliciteren kan tot 27/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selec

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020042314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 6 december 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting tegen Kanker » te Brussel om van 1 maart 2021 t type vergunning prom. -- pub. 13/01/2021 numac 2020042313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 december 2020 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Responsible Young Dri
^