B.S. Index van de publicaties van 14 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020040 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 14/19 van de geïndexeerde bedragen Overeenkomstig artikel 14/19, van de w 1° D type wet prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020041 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 34/1 van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 34/1, type wet prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021030022 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de fusie door opslorping van een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht door een andere verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht Overeenk type wet prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021200040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 apri type wet prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020024 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende maatregelen ten type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende aanvulling op de eindejaarspremie 2020 naar aanleiding van de type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij o type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloos type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021020053 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregel type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021200038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de s De b type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende het sociaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020204571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 septem type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020038 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. - Bekendmaking overeenk Over type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020027 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot vaststelling van retributies voor indiening van een periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag. Bekendmaking van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 14/19 va type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021030027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2020, wordt de heer Tanguy OCTAVE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in ee Overeen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020043607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de kader-collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het tijdsparen type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020043527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wi type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020044391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020043568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diens-ten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden v type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021030021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanstelling Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, wordt de heer Philippe MOREAU aangesteld als houder van de managementfunctie van functioneel directeur van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole bij de Federale Overheidsdienst Binnenl Overeen type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 14/01/2021 numac 2021030026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2021 pub. 14/01/2021 numac 2021030080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking en verbod op het op de markt brengen van de zwarte sportshorts van het merk "Roly", met referentie T-069 GA, geproduceerd door de firma "GOR FACTORY SA" type ministerieel besluit prom. 17/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010009 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 2019 tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie type ministerieel besluit prom. 15/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010007 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2020 tot benoeming van de leden van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2019 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020016485 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 55 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Kortemark ter hoogte van de kilometerpaal 56.183 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020016486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 15 Antwerpen - Mol, gelegen te Lier ter hoogte van de kilometerpaal 15.465 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020044613 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Boechout, ter hoogte van de kilometerpaal 8.372 type ministerieel besluit prom. 01/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020016484 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Zeebrugge-Achterkaai-70 op het spoor 382 dat verbonden is door middel van wissel 12M met de spoorlijn nr. 51A/1 Zeebrugge-Vorming - Zeebrugge Dorp, gelegen te Zeebrugge te

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/01/2021 pub. 14/01/2021 numac 2021030059 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 juli 2020 houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te p

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020031745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning voor vijf jaar van de vzw Vlaamse Ouderenraad als Vlaamse ouderenraad type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020044656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de subsidiëring van een magnetische resonantietomograaf en over de subsidiëring van bestralingsapparaten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021020003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp voor de diensten voor gezinszorg en het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021200051 bron waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu Departement Natuur en Bossen. - Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2021 Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexam Theoretisc type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021200036 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitzonderlijke steun aan pluimveehouders getroffen door de uitbraak van aviaire influenza van het type H3N1 type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021200055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Conseil wallon du bien-être des animaux" ingesteld bij het decreet van 4 oktober 2018 betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021200063 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020110 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-21/0001: Jean Gotta Group / Vlevia Group - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 6 januari 2021, ontving de auditeur-g Volgens

document

type document prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021200061 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Threat Intelligence Analysts (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20194 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2020. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021200065 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Secretarissenhoofd van dienst bij het parket Limburg (A2) (m/v/x). - Selectienummer: BNG20163 De medewerkers die voldoen aan de deelnemi(...) Solliciteren type document prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021200064 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Griffiers-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg (A2) (m/v/x). - Selectienummer: BNG20106 De medewerkers die voldoe(...) Solliciteren type document prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021200025 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Griffiers-hoofden van dienst (A2) bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BNG20109 De med(...) Solliciteren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010004 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-soc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010012 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gewoon en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010013 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-soci type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 houdende benoeming van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen in het gesubsidie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010000 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010001 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010003 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so

erratum

type erratum prom. 26/11/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021010014 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers. - Erratum type erratum prom. 13/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2021020080 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten: mandaten van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de tuchtcommissie van het Instituut voor Octrooigemachtigden Wettelijke basis voor de benoeming: Artikel XI.75/8 van het Wetboek van economisch recht. Wettel Boek XI, tite

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2020044676 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 december 2020, is benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr. Riviere S., assistent bij de griffie van deze rechtbank; Dit besluit treedt in we Het verzoek type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2020016329 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 januari 2021 is de heer Jordens D., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, aangewezen tot plaatsvervangend voorzitter in de hoedanigheid van onderzoeksrecht Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021200021 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wetenschappelijke masters (niveau A1) voor de Federale Gezondheidsadministraties. - Selectienummer: ANG20357 Solliciteren kan tot 28/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021200081 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Junior medewerkers boekhouding (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG20253 Solliciteren kan tot 27/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selec

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/12/2020 pub. 14/01/2021 numac 2020044651 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezo

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat. - C.B.R. Cementbedrijven nv. - Afdeling Sagrex In toepassin De expl type concessieaanvraag prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat. - Vlaamse Overheid. - Agentschap voor Maritieme Dienstverlening In t type concessieaanvraag prom. -- pub. 14/01/2021 numac 2021020077 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat. - De Hoop Bouwgrondstoffen bv c.o. Satic nv In toepassing v De explo
^