B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020044664 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, teneinde in verband met de ziekteverzekering en de individuele levensverzekering beperkingen op te leggen aangaande de verwerking van persoonsgegevens inzake de levensstijl of de type wet prom. 14/12/2018 pub. 15/01/2021 numac 2020044561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse arbeidsbepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021020138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 feb type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het kaderak type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, wordt de heer Luc LELIEVRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021020012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 22 december 2020 is aan Mevr. Danie De Swaef, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, eervol ontslag ui Zij mag type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021091301 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021020030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021030048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2020 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Euro type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021030055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2021030090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Magic Numbers", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2021 numac 2021020137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 04/06/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021020139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de gevolgen van het uitstel van de sociale ve type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020015957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020043606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de gelegenheidswerknemers in de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020044437 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Bertrix, teneinde de afschaffing van de overwegen nr. 7 en nr. 8 op de spoorl type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020205527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 van 7 oktober 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoer type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de outplacement voor wer type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020204593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2020044572 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 21 december 2020 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2021, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur verleend aan de heer Marc THELISSEN. Bij hetzelfde besluit wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021020121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4324 Bij ministerieel besluit van 6 januari 2021 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-1442 van 21 maart 1980 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan d Betrokken type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2020016470 bron ministerie van landsverdediging Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2020, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Leander DAEMS. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe ge type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030036 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Verlenging van aanstelling Bij ministerieel besluit van 23 december 2020 wordt de aanstelling van Mevrouw Sandra Schillemans, directeur-generaal ad interim van het Directoraat -generaal Rekrutering en Ontwikkeling bij Federale overheidsdienst Be De verl type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2021010033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 18/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2020044574 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 2018 houdende de benoeming van de leden van de wetenschappelijke raad van het War Heritage Institute type ministerieel besluit prom. 13/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2021030084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2021 type ministerieel besluit prom. 08/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2020044384 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2021030065 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/051 houdende diverse maatregelen met het oog op de tijdelijke opschorting van de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030058 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020 wordt een subsidie van 433 000 euro toegekend aan het Brussels Planningsbureau, voor het begrotingsjaar 2019, ter ondersteuning van de op

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021010021 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan de sociaal-toeristische sector en het Iedereen verdient vakantiefonds tot beperking van de negatieve economische impact die type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021020135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021020134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor wat betreft het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021010022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan jeugdverblijven tot beperking van de negatieve economische impact die voortvloeit uit de dringende maatregelen van de Natio type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021030117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan hostels met exploitatiebeperkingen die voortvloeien uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de ver

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de Waalse Overheidsdienst

decreet

type decreet prom. 17/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200037 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de toekenning van een premie voor de installatie van meet- en stuurapparaten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2020044517 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 679. - Transitie naar vereenvoudiging functiecartografie Niveau A

document

type document prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2020205698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgev Parita type document prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030039 bron raad van state Aanwijzing Op 15 december 2020 heeft de algemene vergadering van de Raad van State staatsraad Wilfried VAN VAERENBERGH als kamervoorzitter aangewezen. Op 7 januari 2021 heeft de heer Wilfried VAN VAERENBERGH de voorgeschreven eed afgelegd in type document prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200095 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : griffiers voor de vredegerechten van het arrondissement Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BFG20150 De medewerkers worden door hu(...) Solliciteren kan tot 30 type document prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200080 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Systeem Ingenieurs A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19375 Deze selectie werd afgesloten op 07/01/2021. Er is geen laureaat. (...) type document prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200090 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers Economie (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB21001 Solliciteren kan tot 29/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200097 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Secretarissen voor het federaal parket (m/v/x). - Selectienummer: BFG21001 De medewerkers worden door hun personeelsdienst via he(...) Solliciteren kan tot 30 type document prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200096 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : griffiers voor het arbeidshof Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BFG20155 De medewerkers worden door hun personeelsdienst via het(...) Solliciteren kan tot 30

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2021030042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie die belast is met het geven van een advies over de aanvragen om afwijking van het referentiesysteem van de initiële competenties

arrest

type arrest prom. 15/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2021020153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreidi type arrest prom. 15/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2021020152 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt type arrest prom. 15/01/2021 pub. 15/01/2021 numac 2021020154 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 januari 2021, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030040 bron raad van state Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021 werd de heer Denis DELVAX, eerste auditeur bij de Raad van State, tot staatsraad benoemd. Op 7 januari 2021 heeft hij de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de eerste voorzitter.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030122 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij het parket Charleroi : 2. Toelichting: Attesten type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030113 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats word vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Attaché jurist **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030075 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdsecretaris wordt vacant verklaard via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdsecretaris bij het parket Eupen. Toelichting: Attesten Voor de De hoofdsecretaris type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van attaché data analist worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd. Attaché bij het parket van het hof van ****(...) Toelichting: **** type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030069 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Antwerpen : 1 (in associatie) - Sambreville: 1 - Bergen (grondgebied van het eerste kanton): 1 (in associatie) - Bergen (grondgeb(...) (in associatie) De kandidaturen voor een benoeming tot

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 2020, is mevr. Smeets K., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een te Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030076 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris bij het parket Eupen (BDG20006). Deze procedure werd afgesloten op 04/01/2021. Er is 1 laureaat. De lijst van geslaagd(...) Rangschikking van type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021020006 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 december 2020, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, mevr. Boulet M., stagiair in de graad va Dit bes

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 december 2020, wordt de heer Pieter ROELANDT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, m Overeen type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021020017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2020 wordt Mevr. Sabine MEURRENS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in een betrekking van het Frans taalk Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2020044663 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3311 van 14 december 2020, wordt mijnheer Jeroen Op de Beeck, op 1 oktober 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn a Dit beslu type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2020044659 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3310 van 14 december 2020, wordt mijnheer Godfried Meesters, op 1 oktober 2020, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn an Dit beslu

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200103 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Junior IT Architecten (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: AFG20215 Solliciteren kan tot 29/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200088 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectmedewerkers - Economisch beleid (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21001 Solliciteren kan tot 29/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200086 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie overgang naar niveau A voor het RSVZ: selectie van attachés projecten PEN (m/v/x). - Selectienummer: BNG20160 Solliciteren kan tot 29/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Een lijst van la type lijst prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200084 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhouders (niveau A1) voor de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: ANG20327 Solliciteren kan tot 29/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200135 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden ICT (niveau A1) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG21002 Solliciteren kan tot 29/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200067 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie overgang naar niveau A voor het RSVZ: selectie van attachés projecten PEN (m/v/x). - Selectienummer: BFG20173 Solliciteren kan tot 29/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Een lijst van type lijst prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021200066 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie overgang naar niveau A voor het RSVZ: selectie van attachés-teamchef PEN Gent (m/v/x). - Selectienummer: BNG20159 Solliciteren kan tot 29/01/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Een lijst van la

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021020051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 02/04/2020, wordt de vergunning als onderneming voor ala Bij bes type vergunning prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021020052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 6 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 02/04/2020 wordt de vergunning als onderneming voor alarm Bij besl type vergunning prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021020050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 01/04/2020, wordt de onderneming ZERISCO BV die haar activiteiten uitoe Bij bes type vergunning prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021020049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 02/04/2020, wordt het enig artikel van het besluit van 02/ "Enig a

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021010027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse II en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen regleme Mevr type erkenning prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021010032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse I en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglemen Mijn

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021030050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 23 december 2020 werd de heer Afschrift Th., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, vanaf 1 september 2020, het ambt van plaatsvervangend ma Hof van be

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 15/01/2021 numac 2021055655 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Elen, Alphonse De heer Alphonse Elen, geboren te Kapellen op Alvorens te b
^