B.S. Index van de publicaties van 18 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021020015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar type wet prom. 26/06/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen tot bescherming van de slachtoffers van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2 tegen de aanrekening van ereloonsupplementen type wet prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet betreffende medische hulpmiddelen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 november 2020, wordt mevrouw Gaëlle LAMBIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in ee Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2020205328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2020 Koninklijk besluit van 22 december 2020. ORDE VAN LEOPOLD II Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevrouw : BORGONJON, Isabelle, adviseur bij he De heer : NOLLET, Fré type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020205528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het ti type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Auditcomité van de Federale Overheid. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 28 december 2020, dat dezelfde dag in werking treedt, wordt de heer Ataya Georges voor een mandaat van zes jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Federal Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Auditcomité van de Federale Overheid. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 28 december 2020, dat dezelfde dag in werking treedt, wordt de heer Bogaert Olivier voor een mandaat van zes jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Feder Overee type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Du type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrij type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2020205329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2020 Koninklijk besluit van 22 december 2020. LEOPOLDSORDE Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : Mevrouw : VANDEN BERGHE, Carina, attaché bij het Departement. Mevrouwen : BARTHOLOME, type koninklijk besluit prom. 12/01/2021 pub. 18/01/2021 numac 2021200087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 214 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/01/2021 pub. 18/01/2021 numac 2021200083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, wordt de heer Wim VAN DE PUTTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overee type koninklijk besluit prom. 14/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021020004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, &****; 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lij type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021020046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 november 2020, wordt eervol ontslag verleend aan Mevr. Rachel RAES, rijksambtenaar in klasse A3 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, op 30 april 2021 's avonds. Zij is type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2019 aan het type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021020084 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 24 december 2020 wordt de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege opgelegd aan de heer PELEMAN, Sven Louis Anna Catharina, adviseur bij de Algemene Administratie van de Inning en de type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 november 2020, wordt de heer Yves NAESEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeen type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de opleidingsplannen en sectoraal opleidi type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de invoering van een bijlage 1 aan het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2019 aan het type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 j type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020043680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de opleidingsinspanningen voo type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2020044673 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 3319 van 16 december 2020: De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 januari 2021 in toepassing van de samengeordende wetten op Landmacht type koninklijk besluit prom. 10/01/2021 pub. 18/01/2021 numac 2021200138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 223bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garageper type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2019 aan het type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2020205327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2020 Koninklijk besluit van 22 december 2020. KROONORDE Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevrouwen : DEBRUYN, Angélique, attaché bij het Departement LOWETT De heren : VAN CAUWENB type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstali type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, die de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019 betreffende he type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van scho type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen in de s type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de eindejaarspremie in de subsector voor verhuisonderne type koninklijk besluit prom. 24/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020204765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 septemb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2021 pub. 18/01/2021 numac 2021020165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030082 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 07/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030083 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de Subcommissie sociaal-cultureel beleid en gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 26/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020044301 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-bio type ministerieel besluit prom. 07/01/2021 pub. 18/01/2021 numac 2021020141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de andere talen bedoeld in artikel 37, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2020205157 bron ministerium der deutschsprachigen gemeinschaft Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 24 november 2020 wordt de erkenning van "Select Human Resoucres AG" als uitzendbureau in het Duitse taalgebied ingetrokken. type ministerieel besluit prom. 03/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020044567 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021020133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een bijkomende toelage aan de hogeronderwijsinstellingen voor noodzakelijke digitalisering ingevolge impact van COVID-19 op het academiejaar 2020-2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021020022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021200071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden om de jacht op klein hert, kaalwild, type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 tot invoering van een indicatieve huurprijzenrooster in uitvoering van het artikel 89 van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenk

decreet

type decreet prom. 07/01/2021 pub. 18/01/2021 numac 2021030038 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 november 2020 houdende diverse bepalingen inzake hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021020086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Consumentenkrediet. - Indexering van het drempelbedrag bedoeld in het artikel VII.3, type bericht prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200052 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 december 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 december 2020, heeft de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Aalst, de « Is h type bericht prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030123 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Stat Geert VANDEWEYER, Geert VANDEWEYER gekend bij de KBO onder De best

document

type document prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200077 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummers : BFG20120 - BFG20096 - BDG20005 - BFG20118 - BFG20120 - Coörd(...) Er is geen laureate. type document prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030155 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectienummer : BNG20092 - BNG20101 - BNG20102 - BNG20103 - BNG20097 - Ad(...) Er is 1 laureate. - Co type document prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200082 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT service manager (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20238 Deze selectie werd afgesloten op 08/01/2021. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200079 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Selectiesnummer: BNG20102 - BNG20103 - BNG20102 - Dossierbeheerders uitke(...) Er is 1 laureaat. - BNG

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2021 pub. 18/01/2021 numac 2021030044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030103 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubs

erratum

type erratum prom. 18/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021020142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010. -- Erratum type erratum prom. 17/11/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 10 januari 2021 dat in werking treedt op 1 april 2021, wordt de heer Luc GOUTRY benoemd tot voorzitter van het beheerscomit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030088 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van secretaris (niveau B) voor de Rechterlijke Orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Sec(...) Voor bovenver

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021020058 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent "****" voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent die vanaf het academiejaar 2021-2022, 2. Plaats van de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030061 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 december 2020, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij het hof van beroep te Brussel: - mevr. Libouton M.; - mevr. Aiau S.; Deze besluiten treden in we Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030070 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 december 2020 wordt de heer Roussel M. definitief benoemd in de graad van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 okt Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030056 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 december 2020, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: - de heer Bols S., administratief deskundige op arbeidsovereenko - de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030031 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 december 2020, uitwerking hebbend met ingang van 30 november 2020 `s avonds, is Mevr. Fragapane R., hoofdgriffier bij de politierechtbank Henegouwen, op haarverzoek in ruste gesteld; Betrokkene Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/10/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020205411 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het adviescomité van het Centrum voor bevorderingspedagogiek type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020205559 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2001 tot harmonisatie van het presentiegeld en van de reisvergoedingen in instellingen en raden van beheer van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020205624 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de ondersteuning van gezinnen bij meerlingengeboorten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2020205558 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 2 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie die belast is met het afnemen van de examens over de kennis van het Duits voor het personeel van de onderwijsinste

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021020140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2020, wordt de heer Victor STEPHANY benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeen type benoemingen prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 januari 2021 wordt mevrouw Laurence LENOIR tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in een betrekking van het Frans taalk Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200093 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de rechterlijke orde: Secretarissen bij het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde (m/v/x). - Selectienummer: BNG20131 Er zijn 3 laurea(...) Deze selectie werd afge type lijst prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021020136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2020 die geregistreerd zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gesp Beke type lijst prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200078 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Administratieve assistenten logistiek (m/v/x). - Selectienummer: BFG20097 Er is(...) Deze selectie werd afge type lijst prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200076 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Attachés medische dienst (m/v/x). - Selectienummer: BNG20119 Er is geen laureaat. Deze (...) De lijst van la type lijst prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030157 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: Attachés medische dienst (m/v/x). - Selectienummer : BNG20098 Er is geen laureaat. De(...) De lijst van l type lijst prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021030156 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : Administratieve assistenten logistiek (m/v/x). - Selectienummer : BFG20091 Er is (...) Deze selectie werd afg type lijst prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021020062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2020 die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialis Beke type lijst prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200200 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor Empreva. - Selectienummer: MNG20075 Solliciteren kan tot 02/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het sele

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2020205711 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 165/2020 van 17 december 2020 Rolnummers 7292 en 7293 In zake : de beroepen tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 26 april 2019 « houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoe Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2020202556 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2020 van 6 februari 2020 Rolnummer 7237 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel L4146-17 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, gesteld door de gouverneur van de Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/01/2021 numac 2021200120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG21701 Solliciteren kan tot en met 01/02/2021 via www.selor.be De functiebeschrij(...) Geef het sele
^