B.S. Index van de publicaties van 25 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2019 pub. 25/01/2021 numac 2021030086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021020170 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van Crédit Agricole Risk Insurance S.A. naar Pacifica S.A. De Luxemburgse prudentiële toezichthouder heeft op 28 december 2020 de verzekeringsonderneming naar Luxemburgs recht Crédit Agricole Risk Insurance S.A. toegestaan Over

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021040112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité van wijzen bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021030138 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 3317 van 14 december 2020: Het **** Kruis van 1**** klasse wordt verleend aan de volgende militair op datum van 15 november 2018: Het **** **** type koninklijk besluit prom. 25/11/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021020172 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021020112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2020 aan de MUCF type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Beheerscomité. - Toekenning van de mandaten van de leden Bij koninklijk besluit van 3 december 2020 : - De mandaten van effectieve leden van het Beheerscomité van de Kas der geneeskundige verzorg Mevr. Ilse type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021030235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021030231 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens op het hoger secundair niveau, het hoger niveau van de 1ste cyclus en het hoger niveau van de 2de cy type ministerieel besluit prom. 16/10/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021040022 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrije type ministerieel besluit prom. 15/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021030195 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende maatregelen ter preventie van Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 13/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021040060 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Technisch en Administratief Secretariaat type ministerieel besluit prom. 18/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021030057 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van Nadia EL MOUSSATI in de hoedanigheid van Assistente type ministerieel besluit prom. 15/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021040116 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0%. - 22 oktober 2031"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021020212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2020 tot bepaling van het tariefbeleid voor het kernnet en het aanvullende net en tot wijziging van artikel 66 van het besluit van de Vlaamse Regering van type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021040034 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 3 en 6 van het decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuu type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021020087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021020090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021030136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021030023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBB2AB-PR naar begrotingsartikelen JB0-1JAB2ZZ-WT, JB0-1JDB2AD-WT, JB0-1JDB2IB-WT en JB0-1JDB2AA-WT van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021200218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22° bis, van de Waalse Huisvesting

decreet

type decreet prom. 01/10/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021200207 bron waalse overheidsdienst Decreet tot beëindiging van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit opgenomen en geïnjecteerd op het net en tot toekenning van premies ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebro type decreet prom. 14/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021040080 bron brussels hoofdstedelijk gewest Rondzendbrief die de praktische modaliteiten verduidelijkt van de publicatie in open data van de inventarissen van overheidsopdrachten en van subsidies beoogd door het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 25/01/2021 numac 2021040110 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst van de onroerende voorheffing door het Waalse Gewest

protocol

type protocol prom. 13/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021020169 bron federale overheidsdienst financien Samenwerkingsprotocol tussen de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Zorg en Gezondheid, de zorgkassen, enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen aangaande de zorgvoorzieningen die via

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200220 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 december 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 december 2020, heeft de vrederechter van het kanton Zoutleeuw de vol « Schen type bericht prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200211 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 22 december 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 januari 2021, heeft de Vrederechter van het eerste kanton Leuven de v « Schen type bericht prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200208 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 december 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 december 2020, heeft de nv « Die zaa

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021040040 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule Y/2018quater bij de Nationale overeenkomst tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen. - Wijzigingsclausule T/2018quinquies bij de Nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen MINISTER 15/01/2

document

type document prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200279 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Business Analisten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19281 Deze selectie werd afgesloten op 09/12/2020. Er zijn 3 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200278 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Business Analisten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19280 Deze selectie werd afgesloten op 10/12/2020. Er zijn 2 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200236 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs van bouwwerkzaamheden (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB21002 Solliciteren kan tot 8/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het sele

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021030218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van de examencommissies voor de certificeringsproef aan het einde van de training voor de beroepsinschakeling voor de ambten van zonedirecteur en afgev type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021020203 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van kredieten bestemd voor de aanschaf van schoolboeken, digitale hulpmiddelen, pedagogische instrumenten en literatuurboeken binnen de schoolinrichtingen voor het jaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021020197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 43 betreffende de voorwaarden voor de inschrijving in het eerste gemeenschappelijke jaar van het gewoon secundair onderwijs voor het begin van het schooljaar 2021-2022

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2020010425 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019 wordt de heer Van Noten, Koen, geboren op 2 februari 1989, met ingang van 1 mei 2019 bij de Koninklijke Sterrenwacht van België in de wetenschappelijk Bij k

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021040065 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Derde oproep tot kandidaten gerechtelijke stagiairs voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 1. Context Het wetenschappelijk comité is e De opdra type vacante bettreking prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021040066 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** ****

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200153 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 december 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 december 2020, heeft het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, de vol « Zijn type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200210 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 december 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 december 2020, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende preju « Schen

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200304 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A van Attachés communicatie (m/v/x), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : BFG20064 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28.10.202(...) De lijst van l type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200270 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Speciale Technieken (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21010 Solliciteren kan tot 09/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200276 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel analisten (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG20293 Deze selectie werd afgesloten op 06/01/2021. De lijst van geslaagd(...) type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200277 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch Deskundigen HVAC (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20304 Solliciteren kan tot 15/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200280 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige technisch tekenaars Amay of Brussel (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21009 Solliciteren kan tot 08/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200284 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van devergelijkende selectie van Franstalige Financieel juristen (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19370 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bes(...) type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200285 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Beheerders statistische producten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20073 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2020. De l(...) type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200286 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel juristen (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19418 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikkin(...) type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200287 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders statistische producten (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20105 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2020. (...) type lijst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021200212 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieur bouwkunde Amay of Brussel (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21007 Solliciteren kan tot 08/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selec

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021040055 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Overeenkomst M/21 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen. - Notificatie punt 10 type overeenkomst prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021040061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationaal akkoord artsen - ziekenfondsen 2021 MINISTERRAAD 15/01/2021 NOTIFICATIE PUNT 11 BETREFT: MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Goedkeuring van de nationale overeenkomst met de artsen en de verzekeringsinstellingen, in uitvoering van h NOTIFICATIE Het voo

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2021 pub. 25/01/2021 numac 2021020196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot benoeming van de leden van de raad van beheer van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/01/2021 numac 2021030196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi
^