B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/09/2018 pub. 28/01/2021 numac 2021040002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 23/03/2019 pub. 28/01/2021 numac 2021040001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal. - Duitse vertaling type wet prom. 06/09/2018 pub. 28/01/2021 numac 2021040041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 28/01/2021 numac 2021020181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 28/01/2021 numac 2021020207 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021020209 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2020, wordt mevrouw Tine VANDEN DRIESSCHE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van At Overeenkom type koninklijk besluit prom. 03/07/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021020180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021020210 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2020, wordt mevrouw Mira VANDERMEIREN, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Crimin Overee type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 28/01/2021 numac 2021200349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat betreft de gelijkstelling van perioden van adopti type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021020222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021 wordt het mandaat van de heer Frédéric PETTIAUX als korpschef van de lokale politie van de politiezone ATH, hernieuwd voor een termijn van vijf jaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021020223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Heropneming Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021 wordt de heer Laurent VAN DOREN met ingang van 1 januari 2021 heropgenomen in het korps van de lokale politie van de politiezone Chastre/ Court-Saint-Etienne/ type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020044096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021020211 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 november 2020, wordt mevrouw Inge BUYS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bi Overeenko type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 28/01/2021 numac 2020205704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020205275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en van de Duitstal type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020044085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020043965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020043968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020205211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de gelijkstellingen op het type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020205207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de rechthebbenden en modaliteiten van toekennin type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020205213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een ecoche type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020044089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 28/01/2021 numac 2020205405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020043971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, wijziging va type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2020044033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2021 pub. 28/01/2021 numac 2021040222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2020 betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de cris

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/01/2021 pub. 28/01/2021 numac 2021040063 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling van de in artikel 2, § 1, 3° van het Wetboek van inspectie van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de Verordening 2019/1021 van het Europees type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2021 pub. 28/01/2021 numac 2021040191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een uitzonderlijke premie die afwijkt van het systeem dat werd ingevoerd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 tot instelling van een premie voor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021030168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021030145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de ruilverkaveling Molenbeersel en tot oprichting van het ruilverkavelingscomité Molenbeersel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021030149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021030207 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021200297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter omkadering van het in de handel brengen en het bezit van reptielen type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021200275 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het formulier van vergunning van een werf, zoals bepaald bij het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 9 februari 2017 waarbij de toepassingsmodaliteiten bedoeld in a

decreet

type decreet prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040154 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040140 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing

document

type document prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021200351 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Windows System Engineers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20242 Deze selectie werd afgesloten op 08/12/2020. De lijst (...) type document prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021200412 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Expert informatie en databeheer (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG21024 Solliciteren kan tot 10/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021200303 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten ICT / Data & Services (niveau A2) voor het Nationaal Geografish Instituut. - Selectienummer: ANG20320 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2021. Er zijn (...) type document prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021040125 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Joost-ten-Node. - Goedkeuring Bij besluit van 24 december 2020 wordt goedgekeurd de beslissing van 9 december 2020 waarbij de raad van de gemeente Sint-Joost-ten-Node de begrotingswijziging 05 voor het dienstjaar 2020 goedkeurt. type document prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021040097 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ganshoren. - Goedkeuring Bij besluit van 20 november 2020 wordt goedgekeurd de beslissing van 30 oktober 2020 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Ganshoren beslist de begrotingswijziging n° 3 van de begroting van de gemeente voor type document prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021030224 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de toereikende, terzake dienende en niet overmatige maatregelen met betrekking tot de koppeling o Aan type document prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021040119 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere. - Goedkeuring Bij besluit van 18 december 2020 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 november 2020 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Evere beslist de begrotingswijziging n° 3 van de begroting van de gemeente voor het jaa type document prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021040096 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Vorst. - Goedkeuring Bij besluit van 22 december 2020 wordt goedgekeurd de beslissing van 15 december waarbij de gemeenteraad van de gemeente Vorst beslist de begrotingswijziging n° 11 van de begroting van de gemeente (...) type document prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021040098 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Vorst. - Goedkeuring Bij besluit van 22 december 2020 wordt goedgekeurd de beslissing van 15 december waarbij de gemeenteraad van de gemeente Vorst beslist de begrotingswijziging n° 10 van de begroting van de gemeente (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021200347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van plaatsvervangende leden en benoeming van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 20 januari 2021 : Worden hernieuwd voor een ter - mevrouw A

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/10/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040023 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/1644 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de samenstelling van de beroepscommissie binnen de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/10/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040025 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/1643 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de samenstelling van de raad van beroep gemeenschappelijk aan de diensten van het college van de Franse Gemeenschapscommissie en de instelling van openbaar nut van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021040155 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van deskundige wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Een bijkomende proef zal worden georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef : Attesten type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2020205705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Luc GE De b

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2021200350 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Windows System Engineers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG20196 Deze selectie werd afgesloten op 08/12/2020. De lijst van (...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040138 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglementhoudende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021 type overeenkomst prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040139 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021 type overeenkomst prom. 11/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021040153 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020. - Tweede aanpassing

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/01/2021 numac 2020205267 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 161/2020 van 26 november 2020 Rolnummer 7432 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 « houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het co Het Grond
^