B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021030141 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Wetgevende assemblees Met toepassing van - de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten; - de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van de - de wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040227 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Wijziging type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrij type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021020234 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de "Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren " gedateerd op 12-01-2021 werd op 15 januari 2021 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 nov Comeos E. Van Nie type koninklijk besluit prom. 15/02/2019 pub. 29/01/2021 numac 2021020236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, &****; 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lij type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021030092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2020 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo 3 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040032 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021040095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Bingo 3 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de N - van de verkoop type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021030243 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 maart 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dogot B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Celles. Het is h Bij konin type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040031 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021040053 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de regeringscommissaris van Defensie bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021040094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Loterij. - Loterijen met biljetten, "Cash 7" en "Cash 13" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen geor - van de verkoop van de bi type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de tijdelijke werkloosheid omwi type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot vaststelling, voor 201 type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, voor officieren andere dan stafofficieren ingeschreven op de Poollijst zoals bedoeld i type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020044035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019 betreffende de type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020043970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het loon van de studenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020043974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de terug type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020205255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het tijdskredi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021020216 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 18/11/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021040184 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Ecosystemen en natuurlijk evenwicht » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/11/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021040183 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal : XX - gesprekatelier - UE6 » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/11/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021040185 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Beheer van levende bodem » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/11/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021040186 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Groenteteelt biodiversiteit op kleine oppervlakken » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promo type ministerieel besluit prom. 18/11/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021040182 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal : XX - gesprekatelier - UE5 » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 18/11/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021040187 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Taal : XX - gesprekatelier - UE4 » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het Besluit van 31 mei 2018 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Dierentuincommissie opgericht door het besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Reg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021020160 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot beëindiging van het mandaat van de heer Jamil ARAOUD als directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021020184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2020, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de villa Puy Fleuri gelegen Winston Churchilllaan 228 te Ukkel Het go

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021020107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot herverdeling vanuit provisioneel krediet GB0-1GBF2FA-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021020103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBB2AC-PR naar begrotingsartikel JB0-1JFB2FY-IS van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de diensten voor oppashulp en de diensten voor gastopvang naar aanleiding van de COVID-19-pandemie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021020192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, wat betreft de toevoeging van de sector suiker

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021200311 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de gezamenlijke auditdienst van de "Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021200321 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen die investeren met type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021200281 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen m.b.t. de overlegplatforms voor palliatieve zorg, hun federatie en de multidisciplinaire begeleidingsequipes in het reglementair Deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200312 bron waalse overheidsdienst "Opérateur de Transport de Wallonie". - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 14 januari 2021 wordt de heer Christophe Leurident met ingang van 1 april 2021 benoemd tot lid van het Directiecomité van(...) Bij besluit van de Waalse Regering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021030099 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/8 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200292 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 10 december 2020, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 15 december 2020, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik, afdelin « Schen type bericht prom. 04/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Leefmilieu Brussel. - Bericht. - Indexering van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen vastgelegd door artikel 40 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen

document

type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200364 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs luchtvaartoperaties (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20286 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2021. Er zijn 6 laureaten. type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021040229 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkarchitecten/systeemadviseurs (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20339 Solliciteren kan tot 15/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het sel type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200305 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleidsmedewerkers Sociale Zekerheid met ervaring (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG20287 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2020. Er zijn(...) De lijst is 1 type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021040212 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** psychologen (niveau ****1) voor het Centrum **** **** **** van Dienst Vreemdelingenzaken voor de **** **** Zaken. - ****: ****21006 Solliciteren kan tot 15/02/2021 via ****(...) **** **** type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200361 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige auditors luchtvaartveiligheid (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21003 Solliciteren kan tot 19/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200355 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van duitstalige technici (niveau II) voor de Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap. - Selectienummer: ADD21002 Solliciteren kan tot 19/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200368 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs A2 spoorveiligheid (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21013 Solliciteren kan tot 22/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selec type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200354 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van duitstalige redactionele medewerker (niveau II+) voor de Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap. - Selectienummer: ADD21001 Solliciteren kan tot 19/02/2021 via www.selor.be De g(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200387 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Lowcode Developers (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21001 Solliciteren kan tot 19/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200298 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 23 november 2020 wordt de heer Yannick GIERKENS, Voie des Fosses 74 te 4607 Feneur, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer 62027/0003/1027. type document prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200353 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsexperten scheepvaart (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG21022 Solliciteren kan tot 12/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selec

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 46 tot vaststelling van de maatregelen tot sluiting van scholen om redenen die verband houden met de gezondheidscrisis COVID-19 en tot vaststelling van een procedure voor de goed type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 45 waarbij de uitzonderlijke verlofdagen wegens overmacht worden uitgebreid van de personeelsleden van het onderwijs in geval van de sluiting van het kinderopvangcentrum, de klas type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040193 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van artikel 59, lid 2, van decreet van 10 januari 2019 betreffende de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 44 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 4 van 23 april 2020 betreffende de steun aan de culturele sector in het

erratum

type erratum prom. 14/01/2021 pub. 29/01/2021 numac 2021040188 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 2019 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor orthodontie. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020044598 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2021

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021030222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 17 september 2020 werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE Commandeur De heer Dirk TROMMELMANS, advise Ridder Mevrouwen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021040120 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/1989 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk III en

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021020246 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021040069 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2021, bladzijde 2153, akte nr. 2021/30075, Regel 13, « De hoofdsecretaris wordt aangewezen voor een mandaat van vijf jaar, verlengbaar » is verwijderd

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021020213 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2021, bladzijde 2621, lijnen 54 en 55 van de Nederlandstalige versie dient men te lezen : « Franstalige arbeidsrechtbank Brussel » in plaats van « Franstalige rechtbank van eerste aanle Het type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021030244 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2021, - is mevr. Van Roy Ch., licentiaat in de rechten, rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot raadsheer in het hof va - is dhr.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021200309 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2021200308 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021030241 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3332 van 21 december 2020, wordt mijnheer Hans De Ceuster benoemd tot morele consulent hoofd van dienst op 1 mei 2019. Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individue

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200376 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21014 Solliciteren kan tot 12/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200385 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21025 Solliciteren kan tot 12/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200367 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige System & Network Engineers (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21014 Solliciteren kan tot 22/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectien type lijst prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken metingen in testcentrum - Ballistisch Expert (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21011 Solliciteren kan tot 12/02/2021 via www.selor.be De (...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200419 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleiders Communicatie (niveau A2) voor War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG21020 Solliciteren kan tot 12/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200342 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten ICT / Data & Services (niveau A2) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG21016 Solliciteren kan tot 12/02/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectie type lijst prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. type lijst prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021200323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021020253 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Boekhoudkundig assistent B1 binnen de Directie 'Controle' bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Nederl(...) Ov

overeenkomst

type overeenkomst prom. 04/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020031715 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020 type overeenkomst prom. 04/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020031716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2020

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021040017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021040018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/01/2021 numac 2021090301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2021 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2021, 109.97 punten bedraagt, tegeno De gezo
^