B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de o type koninklijk besluit prom. 03/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040310 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040396 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 januari 2021, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om zijn naam in die van " **** » ****(...) Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040099 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Anglicaanse eredienst. - Gent. - Tweede plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 24 december 2020, wordt aan een tweede plaats van kapelaan bij de anglicaanse parochie te type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040478 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 31 januari 2021, is machtiging verleend aan mevrouw mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Graven, om haar naam in die van «*****» ****(...) **** **** type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021200523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de ambtshalve herziening van beslissingen in uitvoering van de wet van 15 juni 2020 betreffende de berekeningswijze van het pensioensupplement van de ondergrondse mijnwerkers type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040352 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 3344 van 7 januari 2021, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen J. De Smet op pensioen gesteld op 1 november 2020 in toepassing van de sa type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040493 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021 wordt de heer Pieter MAFRANCKX, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A2 Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ontslag van een Regeringscommissaris bij het Algemeen beheers-comité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Bij koninklijk besluit van 2 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 19 januari 2021, wordt ontslag type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020044331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffen type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Du type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de gelijkstelling van de dagen van tijdelijk type koninklijk besluit prom. 10/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het programma "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021020300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 27 januari 2021, wordt mevrouw Gisèle DAENEKINDT, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A 3 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar amb Overe type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2020205308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021020282 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3340 van 21 december 2020: Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde: mevrouw: Heyndrickx Isabelle, Adviseur de heren: Eeckhout Jan, Atta Perey Marc, Attaché Word

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021020325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 132 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 27/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 14/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021200383 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de gewestelijke adviescommissie Opleidingsfonds "dienstencheques"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040525 bron waalse overheidsdienst "Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 22 december 2020 wordt de heer Jean-Pierre Marcelle ti(...)

decreet

type decreet prom. 28/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021200458 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 17 van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenscha

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040336 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 690. - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022 en de personeelsenveloppes 2021 en 2022

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040479 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jozef LIEVENS, Ria LIEVENS en Magda LIEVENS die allen woon Het ee

document

type document prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A2) voor de RIZIV. - Selectienummer: ANG20250 Deze selectie werd afgesloten op 27/01/2021. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd oo(...) Hierbij zijn er 0 ges type document prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200532 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs A2 spoorveiligheid (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20297 Deze selectie werd afgesloten op 16/12/2020. Er is 1 laureaat. De(...) type document prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040437 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste Attaché A2 binnen de Directie 'Controle' bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Nederlands taalrol type document prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 januar wordt de he

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 363 van 24 december 2020, wordt volgende wijziging aangebracht: - blz. 94299 tot en met b Paritair C

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040332 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3343 van 21 december 2020, wordt de vaandrig-ter-zee tweede klasse van het reservekader ****. ****, op 1 april 2020 benoemd in de graad van vaandrig-ter-ze type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie van arbeidsongevallen, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bek Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - Eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het Be - de heer Qu

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Willem BOGAERT, overleden De betrokken o De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040466 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen : Toelichtin type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040492 bron raad van state Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur budget en beheer bij de Raad van State De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van stafdirecteur budget en beheer bij de Raad van State te begeven is bij De aans

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040517 bron gegevensbeschermingsautoriteit Aanwerving van een **** contractueel adviseur voor de **** - **** **** voor de periode van 01/05/2021 tem 30/04/2022 bij het ****. In de loop van de maand maart-april 2021 zal de **** ****

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2020 pub. 10/02/2021 numac 2021200151 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Koninklijke Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de bescherming van monumenten en landschappen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 januari 2021, wordt de heer Jean-Michel SIBERDT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met in Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200555 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de rechterlijke orde. - Selectienummer : BNG20146 - BNG20146 - Administratief deskundigen personeelsbeheer bij het parket Brussel(...) Er is 1 laureaat. Deze type lijst prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200529 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior juristen (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG20065 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2020. De lijst van geslaagden, zonder rang(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021040196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - wijziging Bij besluit van 25 november 2020, wordt het besluit van 20 april 2020 tot v De woor

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040498 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200492 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Monumentenzorg Eupen. - Bij besluit van de Regering van 14 januari 2021 wordt het perceel Bahnhofstra

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik, arrondissement Luik Bij beschikking van 20 januari 2021 werd de heer DAMOISEAU Francis, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Lui type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021200494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik, arrondissement Luik Bij beschikking van 31 juli 2017 werd de heer DAMOISEAU Francis, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Vo

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/02/2021 numac 2021055659 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Korthoudt, Claudy De heer Korthoudt, Claudy, geboren te Cortil- Alvorens te
^