B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021030272 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited naar The Britannia Steam Ship Insurance Association Europe m.a. De High Court of Justice van Engeland en Wales heeft op 29 januari 2021 de verzekeringsonderneming Overeen type wet prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021020252 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van het derde stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen v Deze verpl

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021030299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 januari 2021 wordt de heer Jean-Paul Bourgeois aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone Sambreville/Sombreffe, "politiezone type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021030300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 januari 2021 wordt de heer Christophe ROMBOUX aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone Eghezée/ Gembloux/ La Bruyère, "polit type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021030301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 januari 2021 wordt de heer Laurent BRUNOTTI aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone Floreffe/Fosses-la-Ville/ Mettet/Profondevil type koninklijk besluit prom. 20/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040145 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot vaststelling van de retributies inzake scheepvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021030312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling in hoedanigheid van Voorzitter van het Directiecomité Bij koninklijk besluit van 4 februari 2021 wordt mevrouw Séverine WATERBLEY met ingang van 15 februari 2021, aangesteld als Voorzitter van het Directieco Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021040500 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2020 wordt de heer Daniel BERTRAND ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Federale Republiek Nigeri Bij type koninklijk besluit prom. 14/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van categorie A, B en C van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021040385 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 26/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040268 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Beleid en Ondersteuning - Directoraat-general Begroting en Beleidsevaluatie worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021040502 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Chimay/Vaulx-lez-Chimay Opheffing van de plaats van kerkbedienaar Bij koninklijk besluit van 28 januari 2021, wordt de plaats van kerkbedienaar ten last Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021040528 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 28 januari 2021, wordt mevrouw Sarah BLANCKE aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking v Overeenk type koninklijk besluit prom. 31/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021200524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de titels 1 en 2 van de wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021200622 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021020310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de publicatie van normen evenals hun eventuele bekrachtiging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatie-programma's evenals de bekrachtiging of type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021020265 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 3339 van 21 december 2020: Worden benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: mevrouwen: Pierre Michèle, Adviseur Thomas Françoise, Adviseur d Deprez Charles, Advis type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2020205587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 20 type koninklijk besluit prom. 02/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021020314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft aluminium en formaldehyde type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2020205591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2020205584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrij type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2020205583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de mogelijkheid tot aanpassing van sommige bepalingen inza type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2020044332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duits type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2020205582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2020205201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2020205585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2020205210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ontslagen type koninklijk besluit prom. 07/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2020205581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de stabilit type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2020044324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021040510 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 04/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021020311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid over de toekenning aan tegemoetkomingen aan personen met een handicap type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021020339 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Toelatingen tot de stage Bij ministerieel besluit van 14 januari 2021 wordt Mevr. DE KERF Amy voor één jaar vanaf 1 maart 2021 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met indi Deze te

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021030317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum

decreet

type decreet prom. 25/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021200528 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het gemeentedecreet van 23 april 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021200448 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 januari 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 januari 2021, zijn een beroep Die zaak type bericht prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021200512 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 oktober 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 januari 2021, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdelin « Schen

document

type document prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021200624 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data specialisten (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG20281 Deze selectie werd afgesloten op 10/02/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021200614 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Controleurs van de werken-orientatie elektromechanisch (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21003 Solliciteren kan tot 01/03/2021 via www.selor.be De gedet(...) Geef het selec type document prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021200618 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Finenciële Analisten (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG19340 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021200608 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige "IT Systeembeheerders" (niveau A1) voor KBR. - Selectienummer : AFG20173 Solliciteren kan tot 01/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer type document prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021040523 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Mouscron. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besl Dit bes type document prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021030278 bron brussels hoofdstedelijk parlement Procedure met het oog op de benoeming van een nieuwe griffier van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING Op zijn vergadering van heden 12 februari 2021 heeft het Bureau van het Brussels Hoofds(...) Het ambt werd vacant verk

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021040488 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Franstalig, mannelijk plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme en Myria Gelet op het ontslag van (...) Aangezie type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021020299 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de helft van de mandaten van plaatsvervangend lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid niet-notaris van de Benoemings Meer be

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021040266 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde Bij ministerieel besluit van 20 januari 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen te vervullen aan mevr. Dzido P., deskundige op arbeidsovereenkomst bij deze rechtbank; Bij minist type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021040267 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021 wordt mevr. Verbiest V. definitief benoemd in de graad van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 augustus 2020; Bij koninkl Dit besluit

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021200527 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 januari 2021 tot wijziging van het gemeentedecreet van 23 april 2018 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021200307 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2011 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021040162 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 december 2020, wordt de heer Sander MOONENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheisproducten in een betrekking van het Nederlan Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021200580 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch tekenaars AutoCAD (niveau B) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21005 Solliciteren kan tot 08/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021200560 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De u type lijst prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021030265 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7, type lijst prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2021200626 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor Alle federale departementen. - Selectie-nummer : ANG21026 Solliciteren kan tot 15/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het sele

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/01/2021 pub. 15/02/2021 numac 2021030295 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 15/02/2021 numac 2020202964 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 96/2020 van 25 juni 2020 Rolnummer 7052 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 24, 26, 28, 30 en 47 van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 « tot wijziging van het Wetboek van de Plaat Het Gron
^