B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/01/2019 pub. 23/02/2021 numac 2021030361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/06/2019 pub. 23/02/2021 numac 2021040252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. - Duitse vertaling type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex type wet prom. 11/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, teneinde de verkoop aan minderjarigen van metalen patronen met distikstofmonoxide te v

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040368 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning aan BELAC van de taken inzake beoordeling van en toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties in uitvoering van artikel 200/1, § 3, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 09/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040369 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 67/1, paragraaf 2 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021030409 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 3361 van 2 februari 2021: Wordt apotheker-majoor ****. **** op 21 december 2020, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van apotheker luitenant-kolonel **** type koninklijk besluit prom. 09/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040370 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de entiteit, bedoeld in artikel 69 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021200230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, wordt aan de heer ZIANS Edgard op het einde van de maand april 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, wordt aan de heer TOUSSAINT Thierry, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Lui Belanghe type koninklijk besluit prom. 01/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021200240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2021, wordt aan de heer CLOSE André op het einde van de maand april 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021030363 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carriere hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2021 en met ingang van 1 september 2020 wordt aan mevrouw Marie-Anne CERPENTIER, eervol ontslag verleend uit haar functies van attach(...) Het is mevrouw Marie-Anne type koninklijk besluit prom. 07/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2020205515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 09/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij een maandelijkse statistiek van de voortbrenging in de waternijverheid wordt voorgeschreven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021020428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 15/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021020429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 15/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021020427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van veertien vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 12/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030389 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot subsidiëring van praktijkcentra die actief zijn in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021030429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor uitkeringen. - Einde aanduiding Bij ministerieel besluit van 25 januari 2021 wordt, met ingang van 1 maart 2021, Het ber type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200671 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 4 januari 2021 wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Moeskroen van 30 november 2020 met betrekking tot de inschrijving op de kapitaalverhoging van 189.909,02 € voor h

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021020227 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020, worden beschermd als monument de voorgevel , evenals - in hun totaliteit - de koetsdoorgang, de vestibule en de eretraphal (hieri(...) Het goed is be

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021020242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 26/3 van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid met betrekking tot steun voor ondernemersvorming type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021020379 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitga type besluit van de vlaamse regering prom. 12/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector en tot wijziging van het besluit van de Vl type besluit van de vlaamse regering prom. 12/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van praktijkcentra die actief zijn in het onderzoek, de voorlichting en de ontwikkeling van de plantaardige productie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030442 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 56, 57 en 58 van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021020452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 47/17bis van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot het protocol voor de uitvoering van fase 1.a.4 van het COVID 19-vaccinatieprogramma voor volwassen wat betreft de type besluit van de waalse regering prom. 11/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021200764 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 3 december 2020 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het decreet van 9 juli 2015 houdende toekenning van subsid

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021040472 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba IDIS c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat mini type bericht prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021040088 bron raadgevend comite voor de postdiensten Advies van het Raadgevend Comité voor de postdiensten betreffende de maatregelen die aangenomen moeten worden naar aanleiding van de COVID-crisis Brussel, 15 januari 2021 1 Inleiding De crisis die het coronavirus in het voorjaar van 2020 h 2 Algemeen k

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/10/2020 pub. 23/02/2021 numac 2021030404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de werkgelegenheid in het officieel

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer André CLOSE De type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Thierry TOU De b type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Eupen ter vervanging van de heer Edgard ZIANS De betrokken organi De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021040542 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2021, zijn benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: - Mevr. Dierckx C., griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Deze besluit type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021040543 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 januari 2021, zijn benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel: - Mevr. Breckpot S., assistent bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Bri - M. Genov J.

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200796 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs Organisatie (niveau A3) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: AFG21027 Solliciteren kan tot 08/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200797 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Organisatie (niveau A3) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: ANG21040 Solliciteren kan tot 08/03/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 23/02/2021 numac 2021200675 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr.
^