B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040448 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 januari 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** , om haar naam in die van "****" te veranderen(...) Bij koninklijk **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning. - Herentals-Heze provincie Antwerpen. - Dossier 235/80911 Bij het koninklijk besluit van 17 februari 2021 wordt het besluit van de Provincie Antwerpen van 22 oktober 2020, waarbij aan de nv Elia Asset, type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030398 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijke besluiten van 4 en 8 juni 2020, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld te M. ENGE type koninklijk besluit prom. 12/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021200729 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200620 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 januari 2021 wordt de erkenning aangevraagd door de SPRL ADVISTA, gelegen chemin du Cyclotron 6 te 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve , als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waal(...) type ministerieel besluit prom. 01/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040519 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit in toepassing van het artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde sub type ministerieel besluit prom. 22/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlening aan British Telecom van een machtiging voor de aanleg, een vergunning voor de exploitatie en een Natura 2000-toelating voor een telecommunicatiekabel in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type ministerieel besluit prom. 28/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040520 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit in toepassing van het artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde sub

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030399 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontw type besluit van de vlaamse regering prom. 22/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de perio type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 24/02/2021 numac 2021020256 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden tussen het departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij, tot overdracht van de ondersteunende ICT programma's die invulling geven aan de opdrachten van de overgedragen personeelsl

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040608 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een bijkomende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200581 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 januari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 januari 2021, heeft de Politierechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi « 1. Sc type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030346 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2022. - Addendum Ingevolge de artikelen 75, 2°, en 86, C, ti J. In type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030348 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en - ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2022. - Errata 1° Op bladzijde 10568, van het Belgisch Sta 2° Op type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040599 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-21/0004: Cordes & Graefe KG/FACQ SA. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 18 februari 2021, ontving de auditeu Volgens de a type bericht prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030403 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor h

document

type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200619 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 7 januari 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de n.v. SUEZ R&R IWS REMEDIATION, gevestigd Westvaardijk 83 te 1 Bij beslissi type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbare zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verz Arti type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030313 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Jette. - Vernietiging Bij besluit van 3 februari 2021 wordt vernietigd de beslissing van 30 december 2020 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jette de overheidsopdracht voor werken voor de afbraak en de we type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200802 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Bouwproducten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20174 Deze selectie werd afgesloten op 05/11/2020. Er zijn (...) De lijst is 1 type document prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de geïntegreerde politie. - Mandaat van effectief voorzitter van de Duitstalige kamer Artikel 1. Meneer Marc LAZARUS, familie- en jeugdrechter, beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg van Eupen en raadsheer bij het hof van Art. 2

arrest

type arrest prom. 01/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021040489 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot wijziging van het Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 21 november 2013 tot oprichting van de buit

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Algemeen Coördinatiecomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, wordt Mevr. Sarah SCAILLET benoemd tot voorzitster van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021200831 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021 dat in werking treedt op 1 april 2021, wordt Mevr. Greta D'HONDT benoemd tot voorzitster van het beheerscomité van

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040591 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 februari 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. RISKIN type benoemingen prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040330 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 december 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2021, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd tot attaché . Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiec(...) Nom Résid type benoemingen prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2021040590 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 februari 2021, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. VAN NUF type benoemingen prom. -- pub. 24/02/2021 numac 2020040592 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij besluit van 8 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Geert I. VANDEN MEERSCHAUT, financieel deskundige bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd tot fiscaal deskund De hee

lijst

type lijst prom. 15/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021020425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van tien vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze tien vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het min type lijst prom. 17/02/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - U.C.M.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/01/2021 pub. 24/02/2021 numac 2021030400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^