B.S. Index van de publicaties van 7 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020749 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake antigeen- en zelftesting type wet prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2020204628 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2020 van 29 oktober 2020 Rolnummer 7241 In zake: het beroep tot vernietiging van de artikelen 5 tot 8, 11 en 23 van de wet van 22 april 2019 « tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering », ing Het Gro type wet prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021200589 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2020 van 22 oktober 2020 Rolnummer 7152 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 91, eerste lid, 1°, van de wet van 25 ventôse jaar XI « op het notarisambt », in samenhang gelezen met artikel 1727, &se Het G

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021 wordt, de heer Carl WETTINCK bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., M Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021030855 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3399 van 18 maart 2021, wordt de tweede meester van het reservekader ****. ****, op 1 augustus 2020 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse type koninklijk besluit prom. 18/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021030860 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzo type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021030894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen type koninklijk besluit prom. 18/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt mevrouw Marina VOS bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand e Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt mevrouw Karen VERSIEREN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt de heer Pieter VERMEULEN bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt de heer Fabrice VERDINNE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overeen type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 te type koninklijk besluit prom. 23/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020730 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021, wordt de heer Ken DE SMEDT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappe Overee type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelse type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Bij koninklijk besluit van 22 maart 2021, wordt de heer Frédéric GOSSELIN, staatsraad, gemachtigd om aan de "Université libre de Bruxelles" : - vanaf het academiejaar 2021-2022, in de hoedanighei - en, tijdens het type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden Bij koninklijk besluit van 22 maart 2021, wordt de heer Denis DELVAX, staatsraad, gemachtigd om: - tijdens het academiejaar 2020-2021 de cursus "droit public et administratif" te doceren die onde - tijdens het academ type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020676 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficier **** koninklijk besluit ****. 3400 van 18 maart 2021, worden de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 maart 2021 aangesteld in de graad van kapitein in het reservekader, in zijn ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021201642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de uitoefening van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 29 maart 2021 wordt de uitoef Het bero type ministerieel besluit prom. 22/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 1993 houdende reglementering van de vaccinatie tegen pseudovogelpest en tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijdin type ministerieel besluit prom. 02/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021030865 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het corona type ministerieel besluit prom. 02/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021030476 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de erkenning van competenties verbonden aan het beroep van "operator inzake acrobatisch hoogteparcours" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 gesloten tussen de

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/02/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot herbestemming van het terrein als aangegeven op het plan G3.354, inneming 2, en gelegen op het grondgebied van de gemeente Jette ter hoogte van het kruispunt van de Dikkebeuklaan met de Laarbeeklaan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041205 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot regeling van een algemene en selectieve subsidie voor de organisatoren van kinderopvang en buitenschoolse opvang en van maatregelen voor de gezi type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041204 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021201595 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de Raad van bestuur van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" type besluit van de waalse regering prom. 25/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021201594 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2020 tot benoeming van de leden van het Producentencollege

decreet

type decreet prom. 19/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020669 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis type decreet prom. 01/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020751 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gem type decreet prom. 01/04/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041253 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de COVID-19-crisis

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041119 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2021 inzake de richtlijnen voor het personeelsbeheer van de gewestelijke overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader va Best

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020735 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. I. Mulkens c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaa type bericht prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020736 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. I. Mulkens c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaa type bericht prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020732 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv SOCAR SHIPPING AGENCY heeft de nietigverklaring gev Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041190 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen d Ove type document prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041178 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****1) voor het Centrum voor **** te **** van de Dienst Vreemdelingenzaken - **** **** Zaken. - ****: ****21006 Deze selectie werd af(...) Er zijn **** type document prom. 25/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021041227 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van het beheerscomité houdende vastlegging van het personeelsplan 2021 van Actiris type document prom. 11/02/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020455 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen type document prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021201394 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij akte van 15 december 2020, wordt de vennootschap "ABV Environment SC" vanaf 15 december 2020 voor vijf jaar erkend voor het uitvoeren van boringen en het uitrusten van putten in het volgende activiteitengebied(en):(...) - boring voor gro type document prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041191 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met b 1.

erratum

type erratum prom. 08/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020719 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de intervakrichtingencomités binnen Defensie. - Erratum

arrest

type arrest prom. 18/01/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021020711 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2021 van Fedris

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020684 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op het artikel 68 type beschikking prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020683 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021201356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021, dat in werki Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041074 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 20 januari 2021 LEOPOLDSORDE Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde: De heer URBAIN Bruno, geboren te Nevilly-sur-Seine op 30-08-1958, advise(...) Worden benoemd tot type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021201565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van lede Bij

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/02/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021201327 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 september 2019 houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 13 decreet 2018 betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuni

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, wordt de mevrouw Davina FEVERY benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen een leefmilieu in een b Overeen type benoemingen prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021041115 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3403 van 18 maart 2021, wordt mijnheer Wegge Jeroen, op 1 november 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besl

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021201573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr.

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 07/04/2021 numac 2021020703 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 123
^