B.S. Index van de publicaties van 13 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041189 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021200252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030936 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt mevrouw Kathleen MAETENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenk type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021201701 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor de DAWN Camostat-studie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030943 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021, wordt de heer Sven BAEYENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 januari 2021, wordt de heer Thomas CRUYPENINCK, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021 wordt de heer Peter DEVLIEGHERE, rijksambtenaar in de klasse A2 bij FOD Volksgezondheid, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A2, met de titel van Overeen type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021200256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfs type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021200174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, met betrekking tot de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt de heer François BRASSEUR, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middens Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041201 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2021, wordt de heer Benjamin LIBENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Overeen type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021200799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030974 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het co(...) Op 1 j type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021200845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosh type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041170 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021 wordt de heer Edwin ROS, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030938 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021, wordt mevrouw Trisevgeni STAVRAKOU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW3, met de titel van eerstaanwezend werkleider bij het Koninklijk Belgisch Institu Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041202 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2021, wordt mevrouw Ingrid DE HAES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, i Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041016 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt Mevrouw Sophie CHERON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffe type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030859 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021, wordt de heer Frédéric LEMMERS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW3, met de titel van verantwoordelijke « DIGIT » bij de Koninklijke Bibliotheek van Ove type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021020743 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2021, wordt mevrouw Mieke HEYMAN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in Overeen type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021030183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021201711 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde c type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021020734 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021, wordt de heer Joël LEMPEREUR bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Koninklijke Bibliotheek van België, in een betrekkin Overe type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2020044442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021201681 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 18 februari 2021wordt de onderneming "ALIBABA SMART HUB Belgium SRL" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 18 februari 2021 erkend om grondafhandelingsdiensten op de s - administratieve type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041118 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Verlenging van aanstelling Bij ministerieel besluit van 22 maart 2021, wordt de aanstelling van Mijnheer Ben Smeets, directeur-generaal ad interim van het directoraat -generaal Digitale Transformatie en directeur-generaal ad interim van het dire De verl

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021020324 bron leefmilieu brussel Afwijking op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest&quo Betreft: type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2021, worden beschermd als monument de voor- en achtergevels, de inkomhal en het trappenhuis van het administratieve gebouw, de voor- en achtergevel Het goe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020698 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021030949 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen voor het jaar 2020 type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021030948 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2019 tot benoeming van de leden van het "Collège central de la stratégie et de la prospective" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection socia

decreet

type decreet prom. 11/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021030647 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 februari 2021 tot wijziging van het Kaderakkoord tot samenwerking van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter- type decreet prom. 18/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021030953 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 februari 2021 tot wijziging van et kaderakkoord tot samenwerking van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030926 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT die woonplaats kiest bi Dit laat type bericht prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041236 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030884 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Inti DE BOCK, Vera DE MOOR, Ilias SFIKAS, Jean Albert SOLO Dit bes

document

type document prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041237 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad IRISCARE. - Betrekking van geneesheer bij de dienst Multidisciplinaire evaluatie van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (...) Overeenko type document prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021201729 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés personeel en organisatie (m/v/x). - BNG21171 Er zijn geen laureaten. Deze sel(...) type document prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021201707 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Programmeurs (niveau B) voor Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer: ANG20139 Deze selectie werd afgesloten (...) Er zijn 0

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021030800 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het programma van de kleuterschool van het niet-confessioneel vrij onderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030910 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2021 bl. 30687, akte nr. 2021/30518, in de Nederlandse tekst moet volgende verbetering aangebracht worden: Bij koninklijk besluit van 19 januari 2021 wordt Bij konin type erratum prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041261 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle. - Beslissing van 11 juli 2019. - Erratum In de beslissing van 11 juli 2019 betreffende de afgifte aan Speed FM ASBL van een vergunning om de klankradio-omroepdienst Radio Plus via analoge en digitale terrestr

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021 wordt de heer Joris CASTEELS met ingang van 15 februari 2021 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel va Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030878 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021 wordt de heer Jeroen JOLY met ingang van 1 november 2020 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van at Bij k

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030941 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor mandaten van Nederlandstalig en Franstalig plaatsvervangend lid van de Centrale toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Aangezien de oproep tot kandidaten voor het mandaat van Franstalig plaatsvervangend lid , ver(...) - het ma

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030903 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, mevr. Philipsen J., attaché op arbeidsoveree Dit b

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021201732 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummers: BNG 21212 - BNG21213 - BNG21214 - BNG21212 - Attachés Vertalers-Revisors (m/v/x). - BNG21213 - A(...) - BNG 214 - A

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021020701 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 2021, wordt mevrouw Mei-Ling WU benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met inga Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021020700 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021, wordt de heer Zouhir AHIAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041198 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2021, wordt de heer Gaëtan A.M.G. CREPIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021030968 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2021, wordt de heer Joris BOLLEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ing Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041056 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2021, wordt de heer Pierre GOBLET, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing v type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2021 wordt de heer Denis JACQMIN, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 september 2020 met ranginneming op 1 september 2019, in het Franse taalk Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021041197 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2021, wordt de heer Kristof G.L.J. NIJSSENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing va

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/04/2021 numac 2021201731 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ondersteunende Managers (niveau A3) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels Openbaar Ambt. - Selectienummer: AFB21011 Solliciteren kan tot 26/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selec
^