B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202072 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2021 van 28 januari 2021 Rolnummer 7200 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 40bis, type wet prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021201519 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2021 van 18 maart 2021 Rolnummer 7269 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 15 en 16 van de wet van 13 april 2019 « houdende diverse bepalingen inzake pensioenen », ingesteld door Jean-Pierre Luxe Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de erkende stichting van openbaar nut "Be Planet" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021091305 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, wordt mevrouw Marie CASTAIGNE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt Overee type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie die is voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041390 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 december 2020 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het wegvervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021030535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021202385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen opgericht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ont type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de beschikbaarheidstijd en ARAB-vergoeding chauffeurs type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021020946 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031223 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling zoals bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021020945 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3461 van 30 april 2021, worden de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 november 2019 aangesteld in de graad van kapitein in het reservekader, in zijn type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021030830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeverstussenkomst voor het woo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4396 Bij ministerieel besluit van 11 mei 2021 wordt een gehele opheffing van een deel van de vervoersvergunning voor het transport van aardgas door middel van leidingen, met kenmerk A322-292 va Betrokken type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4394 Bij ministerieel besluit van 11 mei 2021 wordt een volledige opheffing van een deel van de vervoersvergunning voor het transport van aardgas door middel van leidingen, kenmerk A322-269 van Betrokken type ministerieel besluit prom. 18/03/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale en duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

bericht

type bericht prom. 10/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten" type bericht prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202293 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 april 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 april 2021, heeft de nv « Rocol Die zaa type bericht prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202289 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 6 april 2021, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 13 april 2021, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel « 1. Sc

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021200534 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2021 van 28 januari 2021 Rolnummer 6968 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 89 van de programmawet van 25 december 2017 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de r

document

type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202346 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Applicatiebeheerders Inspectietools bij de Economische Inspectie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21142 Solliciteren kan tot 02/06/2021 vi(...) De gedetai type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202355 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossiercoördinators Commissie voor nucleaire voorzieningen (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21146 Solliciteren kan tot 02/06/2021 via www.se(...) De gedeta type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202447 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG19401 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2021. type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202364 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de voorafgaande computergestuurde proef voor de selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20288 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. D(...) type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202358 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers (niveau B) voor de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. - Selectienummer : BNG21177(...) Deze s type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Opheffen van de "periode van verhoogd risico" en alle in dit kader genomen maatregelen ter bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza Op 1 november 2020 werd voor onbepaalde duur de "periode van verhoogd risico" afgekond 1 november 2020: o pluimvee

beschikking

type beschikking prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042769 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021, wordt mevrouw DE BACKER Anita, met ingang Het ber type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021, wordt mevrouw VANDELOO Judith, met ingang Het ber type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021, wordt Mevrouw MAHAUX Véronique, met ingang van 1

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041495 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/1133 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende vervanging van een effectief lid dat de representatieve organisaties van de werknemers binnen de service formation pme binnen de raad van bestuur van de office francophone de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202425 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Bevordering naar de hogere klasse in niveau A voor de FOD Justitie: 9 vacatures klasse A2 - Attaché A2 Teamverantwoordelijke Dienst Risicoprofielen - Directie Integrale Veiligheid (1 vacature NL(...) - Attaché A2 Beleidsondersteuning veiligheid - Dir type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffiers niveau B voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Griffi(...) Griffier dos type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041432 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Oproep aan de kandidaten voor de functie van lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) om een ontslagnemend lid te vervangen 1. BIPT Het Belgisch Instituut voor postdiensten (...) De opdracht van deze Raad

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 mei 2021 wordt de heer Jeremy SEBASTIANO via federale mobiliteit overgeplaatst als rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een Overeen type benoemingen prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021020943 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, wordt mevrouw Mélanie VANWELKENHUYSEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overee type benoemingen prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, wordt de heer David DIAGNE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlands Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202400 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige projectbeheerder schoolinschakeling (niveau A1), voor het Brussels Planningsbureau - Perspective.Brussels. - Selectienummer : AFB21018 Solliciteren kan tot 1/06/2021 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het sele

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041373 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het beheer en de uitbetaling van de gez

overeenkomst

type overeenkomst prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019 type overeenkomst prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042772 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202074 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2021 van 28 januari 2021 Rolnummer 7232 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1717,

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021020934 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 april 2021 heeft de heer Olivier VAN de VIJVER de nodige Volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek van Namibië te Deinze uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaams Gewest.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202070 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2021 van 21 januari 2021 Rolnummer 7081 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 5 en 9 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 maart 2009 « betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaa Het Gron

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041471 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 77, 4° van de wet van 25 april 20
^