B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/12/2018 pub. 31/05/2021 numac 2018015302 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China inzake de overbrenging van gevonniste personen, opgemaakt te Beijing op 31 oktober 2016 (2) type wet prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202445 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2021 van 25 februari 2021 Rolnummer 7463 In zake : de vordering tot gedeeltelijke schorsing van de wet van 20 juli 2020 « houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering va Het Grond type wet prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202444 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 29/2021 van 25 februari 2021 Rolnummer 7377 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29 van de wet van 24 juni 2013 « betreffende de gemeentelijke administratieve sancties », gesteld door de Politierechtbank Oost Het Gro

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041776 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 18/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041705 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2012 betreffende de administratieve boetes bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiep type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041687 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. -Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3471 van 6 mei 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van nive Hij ga type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041635 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041633 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Ekeren. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 23 april 2021, wordt de plaats van kerkbe Dit bes type koninklijk besluit prom. 18/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021202600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 18 mei 2021 tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zek type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041642 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 mei 2021, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om haar naam in die van «*****» Bij type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021020987 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021031537 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van Nederlands Waterprogramma 2022-2027 en het milieueffectenrapport Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 4, type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, § 1, A., II., en artikel 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type ministerieel besluit prom. 18/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041797 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2021 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge raad voor studietoelagen type ministerieel besluit prom. 18/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041798 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2021 houdende benoeming van de leden van de adviesraad van O.N.E.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041849 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de machtiging tot het overschrijden van de kredieten ingeschreven in de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 21/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041706 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties type decreet prom. 20/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041800 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202616 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 mei 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 mei 2021, zijn een beroep tot vern Met toep

document

type document prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202614 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-Tolken (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20058 Deze selectie werd afgesloten op 04/02/2021. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202618 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers-Tolken (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG20039 Deze selectie werd afgesloten op 17/03/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. Er(...) Deze lijst is 4 ja type document prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041473 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie De algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie vindt plaats op maandag 7 juni 2021 om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen de zitting digitaal volgen na verwittigin Op de type document prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021031573 bron federale overheidsdienst justitie Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaar In h type document prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021031572 bron federale overheidsdienst justitie Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische geg In h type document prom. 11/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2bis tot aanvulling van de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Verlenging brevet-HYC type document prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202619 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten in nieuwe technologieën (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG20077 Deze selectie werd afgesloten op 12/03/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1(...) Er werd ook ee type document prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202629 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Ingenieurs (m/v/x) (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21107 Solliciteren kan tot 18/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienumme

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041817 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair

erratum

type erratum prom. 25/01/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041818 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie. - Erratum

arrest

type arrest prom. 27/01/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021020967 bron ministerie van landsverdediging Arrest van de Raad van State Vernietiging besluiten van 6 december 2018 type arrest prom. 27/01/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021020947 bron ministerie van landsverdediging Arrest van de Raad van State Vernietiging besluiten van 21 december 2017

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan mevrouw Patricia VERMOOTE eervol ontslag verle - wordt, op

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041707 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten voor 2 vacante betrekkingen van attaché A2 vacant verklaard via bevordering naar de hogere klasse bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit a) Algeme type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041708 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten voor 6 vacante betrekkingen van adviseur A3 vacant verklaard via bevordering naar de hogere klasse bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk beslui a) Algemen type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041709 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten voor 6 vacante betrekkingen van adviseur-generaal A4 vacant verklaard via bevordering naar de hogere klasse bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninkli a) Algeme type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041710 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten voor 1 vacante betrekking van adviseur-generaal A5 vacant verklaard via bevordering naar de hogere klasse bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk a) Algeme

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041815 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - mevr. Damas S., attaché op arbeid - mevr.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041769 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021, wordt de heer Samuel THEISMANN, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202631 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Softwarebeheerders (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21116 Solliciteren kan tot 13/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selec type lijst prom. 20/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041718 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming en tot schrapping van deze vennootschap uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel be type lijst prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202633 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analysten IT (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21166 Solliciteren kan tot 14/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selec type lijst prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202598 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Telecommunicatie specialisten (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21054 Solliciteren kan tot 14/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selec

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041820 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de reconversie van rusthuisbedden

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021041644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 11/05/2021, werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige aan MB ENVI EXPERTS B.V. ) gelegen Beizegemstraat, 14 te (...) De erkenning draagt het nummer AG type erkenning prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van is het laboratorium Labo Devlieger - Van Vooren NV, Industriepark Rosteyne 1 te 9060 Zelzate, erkend geworden voor de volgende scope tot Groep : type erkenning prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021202278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van is het laboratorium Stella Analyse BV, Leidsestraatweg 235B te 3443 BT Woerden , erkend geworden voor de volgende scope tot 31(...) Groep : 6 Met

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021092405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2021

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/05/2021 numac 2021090305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2021 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2021, 111.05 punten bedraagt, tegenover 110. De gezo
^